HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17


Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Nitra
- katedrála a Zobor
Sanktuarium
sv. Svorada a Benedikta 

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

 

1. Święci pustelnicy Świerad i Benedykt na Zoborze w Nitrze

Svätí pustovníci Svorad a Benedikt na Zobore v Nitre

Góra Zobor i Zamek z katedrą
i siedzibą biskupa w Nitrze
Tu zwracają się serca Słowaków
i... Polaków też!
.

"Ze wzruszeniem spoglądam na sylwetkę Zoboru. U jego podnóża stał około roku 1000 klasztor Świętego Hipolita, gdzie się formował mój rodak Święty Andrzej-Świerad i jego uczeń Święty Benedykt, niebiańscy patronowie tego miasta i tej diecezji".
Jan Paweł II,  w Nitrze, 30 czerwca 1995 r.
(Góra Zobor, wysoka 587 m n.p.m.,
czyli 450 m nad poziomem rzeki Nitry)

Hora Zobor a Hrad s katedrálou
a biskupskom sidlom v Nitre.
Tu sa smerujú srdca Slovakov
a... Poliakov tiež!
.

"S pohnutím hľadím na obrysy Zobora.
Na jeho úpätí stál okolo roku tisíc
kláštor svätého Hypolita, kde sa formoval môj krajan svätý Andrej-Svorad
a jeho žiak svätý Benedikt, nebeskí
patróni tohto mesta a tejto  diecézy
".
Ján Pavol II, v Nitre, 30 júna 1995 r.

(Hora Zobor, vysoká 587 n.m.,
čiže 450 m nad úrovňou rieki Nitry)
 

Centrum
miasta Nitra
i innych głównych miast słowackich

na polskiej witrynie "ceper"
Słowacja (otwórz!)

Zobacz też Nitra
na mapie Słowacji

Centrum
mesta Nitry
a iných hlavných slovenských mest

na poľskej vitríne
"ceper"
Słowacja
(otvor!)

Pozri tiež
Nitra
na mape Slovenska

.

      Nitra to miasto udokumentowane już w roku w roku około 828, gdy arcybiskup bawarskiego Salzburga, Adalram, poświęcił pierwszy w tym rejonie Europy słowiańskiej kościół. Ziemia nitrzańska, którą wtedy władał Pribina, wnet potem została przyłączona do państwa morawskiego, którym władał Mojmir, potem Rościsław (Rastislav), wreszcie Świętopełk (Svätopluk) i jego synowie.
    W roku 896, za rządów synów Świętopełka, tereny naddunajskie zajęli przybyli znad górnej Wołgi starzy Madziarzy (Węgrzy) i około 906 r. ostatecznie rozbili państwo wielkomorawskie, niszcząc także świątynie i organizację kościelną.
    Zapewne z rąk Węgrów terytorium nitrzańskie w roku 1003 przejął Bolesław Chrobry i rządził nim do roku 1018.
    Na moment oddania Nitry władcy węgierskiemu, św. Stefanowi  i przesunięcia polsko-węgierskiej granicy na północ można datować przybycie świętego Świerada znad Dunajca i jego ucznia Benedykta do Nitry i wstąpienie do klasztoru u podnóża lub dokładniej na zboczu góry Zobor, by potem, pod władzą świętego króla, mogli uczestniczyć w ponownej chrystianizacji tych ziem.
    Tam Świerad otrzymał habit i zakonne imię Andrzej.
    O tym i o dalszych dziejach naszych pustelników, opisanych zwłaszcza przez biskupa węgierskiego Pécsu, Maurusa,

    zobacz na stronie: Święci Świerad i Benedykt na Słowacji.

 

Widzimy braterskie przebywanie na leśnym odludziu koło Nitry na Słowacji dwóch
 świętych pustelników, Świerada i Benedykta.
      Polskie malowidło przedstawia świętego Świerada jako nauczyciela, więc z księgą, i Benedykta, pokornie słuchającego swojego mistrza w przerwie w pracy. W oddali widać nitrzański Hrad (zamek) z wieżą katedry.
W niej od początku istnieje ich grób i relikwie obydwu świętych. Na horyzoncie zaś sylwetka góry Zobor
(587 m n.p.m.).   


Malował: Czesław Lenczowski
Stary Sącz

Vidíme bratský pobyt na lesnej púšti pri Nitre na Slovensku dvoch
svätých pustovníkóv, Svorada a Bendikta.
Poľská maľba
predstavuje svätého
Svorada ako učiteľa,
teda s knihou, i Benedikta, pokorne počúvajúceho svojeho majstra počas prestavki v práci.
V diaľke vidíme
nitriansky Hrad (zámok) s vežou katedrály.
V nej od začiatku nachádza sa ich hrob a relikvie tychto svätých. Na horizonte zasa obrysy hory Zobor
(587 m n. m)

 

Pielgrzymi polscy i słowaccy pod krzyżem nad grotą św. Świerada na zboczy góry Zobor w Nitrze

 

 

Od krzyża widok na "klasztor". Dawniej, w XI wieku, klasztor św. Hipolita.
Dziś tu szpital chorób płucnych i resztki ruin dawnego kościoła  przyklasztornego z XVII wieku.

 


Kliknij,powiększ!

Od križa pohľad na "klaštor".
Dávno, v XI. storočí, klaštor sv. Hipolita.

Dnes tu nemocnica chorob pľúcnych  a zvyški dávneho kostola klaštorského z XVII storočia.

 

          Wejście do skalnej groty - pustelni św. Świerada, w pobliżu dawnego klasztoru u podnóża
(za zboczu) Zoboru.
Od centrum miasta około 3 km. Od klasztoru - 15 minut drogi.
Przy drodze do groty -
źródło św. Świerada.


Kliknij,powiększ!

        Vhod do skalnej jaskyne - pustovni sv. Svorada, v blískosti dávneho klaštora na úpätí (na svahu)
Zobora.
Od centrum mesta okolo 3 km. Od klaštora - 15 minut cesty.
Pri ceste do jaskyne -
prameň sv. Svorada

 

Święci Nitry
 i nitrzańskiej diecezji
na witrażu w katedrze:

Emeram,
 Cyryl i Metody, Gorazd,
Świerad i Benedykt,
Bystyk

 

2. Nitra - katedra i relikwie świętych Świerada i Benedykta

Nitra - katedrála a relikvie Svätých Svorada a Benedikta

Na wyniosłej skale w centrum miasta Nitra  wznosi się Hrad (zamek), w którym mieści  się siedziba i urząd biskupa Nitry. Podstawowym obiektem  Hradu jest katedra z XIV w., 
a w niej, chyba jedenasto-wieczna, kaplica św. Emmerama, w której pierwotnie znajdował się wspólny grób św. Świerada i Benedykta. .

Na výsokej skale v centrum mesta Nitra sa vypína Hrad (zámok), v ktorom sa náchadza sídlo a úrad biskupa Nity.
Základnom obiektom Hradu je katedrála z XIV. storočia, a v nej, iba z jedenástoho storočia, kapľnka sv. Emeráma, v ktorej prvotne sa nachádzal spoločný hrob sv. Svorada a Benedikta.

 

W katedrze w Nitrze, w tzw. kaplicy św. Emmerama, zapewne w miejscu jedenastowiecznej bazyliki św. Emmerama, w której znajdował się wspólny grób  świętych Świerada i Benedykta, na lewo od ołtarza, znajduje się nisza ścienna, a w niej, w formie trumienki, relikwiarz z relikwiami kości obydwóch świętych Właściwy ich grób ma
się obecnie znajdować w kaplicy przy północnej ścianie nawy głównej, pod ołtarzem św. Barbary
.

Z tej ukrytej w niszy ściennej relikwiarza cząstkę relikwii od biskupa Nitry
w 1959 r. otrzymał kościół w Tropiu,
a w 1979 Jan Paweł II.

   Z tohoto skrytého v stennom výklenku relikviára častku relikvie od biskupa Nitry v 1959 roku dostal kostol v Tropí, a w 1979 - Ján Pavol II.

V katedrále v Nitre, v tzv. kapľnke sv. Emeráma, snáď
v mieste jedenástovečnej baziliki teho svätého, v ktorej pôvodne sa nachádzal spoločný hrob sv. Svorada a Benedikta, naľavo od oltara,
nachádza sa stenný výklenok, a v ňom, v podobe truchla, relikviar s relikviami kosti obidvoch svätých.
Správny ich hrob
mal by sa teraz nachádzať v kapľnke
pri severnej stene hlavnej navy, pod oltarom sv. Barbory.

.

Biskup Nitry Jan Pasztor wręcza relikwie św. Świerada Janowi
Pawłowi II 6 kwietnia 1979 r. jako symbol braterstwa Nitry i Krakowa

Jan Paweł II czci relikwię św. Świerada, wręczoną mu przez biskupa Nitry Jan Pasztora.

3. Polsko-słowackie braterstvo czcicieli śś. Świerada i Benedykta

Polskie Tropie to znane w Polsce, a też już i na Słowacji sanktuarium św. pustelników, bogate w rozmaite wartości i dobra, a święci Andrzej-Świerad i Benedykt to rodacy znad Dunajca.
Jednak dla ich czcicieli równie drogie  takie miejsca, jak Skalka nad Váhom i właśnie Nitra - katedra i Zobor, na Słowacji.
I drodzy też są ludzie, modlący się w tych miejscach. Tak się tworzy kolejny zakątek polsko-słowackiego braterstwa, podobny
jak Tropie - sanktuarium braterstwa św. Świerada i Benedykta czy owa 
Skalka nad Váhom, pri Trenčíe.

 

Polscy czciciele świętych pustelników Świerada i Benedykta nawiązali już i utrzymują braterskie kontakty z mieszkańcami Nitry i okolic,
a zwłaszcza ze szkołą podstawową św. Świerada i Benedykta w Nitrze, z mieszkańcami, parafią i ludowym zespołem Briezka z miastecka Vráble koło Nitry, z miasteczkiem Močenok, z wioską Dražovce pod Zoborom... , a także w okolicach Skałki nad Wagiem.
Zobacz np. Dražovce, Močenok, Vráble ...
- na naszej stronie
Zákutia bratstva

.
     Dobrym wydarzeniem dla naszego braterstwa jest i to, że od roku 2003 przebywają w Nitrze i zaczynają swoją duszpasterską pracę trzej księża salwatorianie z Polski, wśród których dwóch wywodzi się z Nowego Sącza: ks. Andrzej Drogoś i ks. Jacek Malaga, a trzeci, ks. Andrzej Pacholik - z Oświęcimia. Biskup Nitry zlecił im m. in. obsługę kaplicy przyszpitalnej pod Zoborem, w obszarze dawnego klasztoru św. Hipolita.

Poľsko-slovenské bratstvo ctiteľov sv. Svorada a Benedikta

PoľskéTropie to známé v Poľsku
a už aj na Slovensku pútnické miesto, bohaté v rozmanité hôdnoty i dobra, a svätí Andrej-Svorad a Benedikt
to krájania znad Dunajca.
Predsa pre ich ctitelov jednako drahé
sú také miesta, ako Skalka nad Váhom,
a práve Nitra - katedrála a Zobor
na Slovensku.
Aj drahí sú tiež ludia modliacý sa v týchto miestoch. Tak sa tvori ďalšé zákutie
poľko-slovenského bratstva, podobné
ako Tropie - sanktuárium bratstva sv. Svorada a Benedikta alebo
Skalka nad Váhom, pri Trenčíne.

Poľskí ctitelia svätých pustovníkov
Svorada a Benedikta naviazali už a udržavajú bratské kontakty
s obyvateľmi Nitry a okolia,
a najmä so školou (Základná škola sv. Svorada a Benedikta), s obyvateľmi, farnosťou a folkloristyckým súborom vo Vrábloch pri Nitre, s mestečkom Močenok, s obcou Dražovce pod
Zoborom..., a tiež v okoliach Skalky nad Váhom.
Pozri np. Dražovce, Močenok, Vrable ...
- na našej stránke
Zákutia bratstva
.
Dobrou udalosťou pre naše bratstvo
je aj to, že od roku 2003 bývajú v Nitre
a začinajú svoju dušpastierskú prácu
traja kňazi salvatorianí z Poľska, medi ktorými dvaja pochádzajú
z Nového Sącza:p. Andrej Drogoś i p.  Jacek Malaga, a treti, p. Andrej Pacholik - z Oświęcimia. Biskup Nitry zveril im m. in. službu v kapľnke pri nemocnici pod Zoborom, na teréne dávneho klaštora
sv. Hipolita.

 

4. Wielka radość Kościoła
w Nitrze i także... w Tropiu!

Velká radosť Cirkvi
v Nitre a taktiež... v Tropí!

K s.  P r o f e s o r   V i l i a m   J u d a k - b i s k u p e m  N i t r y
Gratulujemy Kościołowi w Nitrze, że nowym biskupem Nitry, na miejsce ustępującego z powodu wieku, godnego wielkiej czci i naszej wdzięczności kardynała Jana Chryzostoma Korca, został ks. prof. Viliam Judak.
Był rektorem seminarium duchownego w Nitrze, a ostatnio profesorem i dziekanem fakultetu teologicznego na uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.
      Jest przyjacielem sanktuarium w Tropiu. Bywał tam kilkakrotnie. Zorganizował kiedyś pielgrzymkę kleryków z Nitry do Tropia. Z okazji obchodów tysiąclecia św. Świerada w Tropiu miał naukowy wykład na temat relikwii i kultu św. Świerada na Słowacji. Jako prefekt i rektor nitrzańskiego seminarium organizował dla pielgrzymów z Tropia darmowe noclegi.
      Tematem jego pracy habilitacyjnej były dzieje relikwii św. Świerada. Jego naukową specjalnością jest historia starożytna i średniowieczna.

A oto szczegóły jego świeceń biskupich, podanych przez rzecznika prasowego konferencji episkopatu Słowacji.:

      "Biskupská vysviacka Mons. Viliama Judáka, sa uskutoční v sobotu 16. júla 2005 o 10,00 hodine v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Hlavným svätiteľom bude kardinál Ján Chryzostom Korec, spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko a apoštolský nuncius v SR, arcibiskup Mons. Henryk J. Nowacki.
      Na biskupskú vysviacku sú pozvaní všetci biskupi Slovenska, zúčastnia sa aj kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, veriaci a ďalší predstavitelia politického a spoločenského života.
Mons. Viliama Judáka, ktorý doposiaľ pôsobil ako profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, vymenoval pápež Benedikt XVI. za nitrianskeho diecézneho biskupa dňa 9. júna 2005".

      Zarówno Najczcigodniejszy konsekrator, kardynał Jan Chryzostom Korec, jak i współkonsekratorzy, kardynał Józef Tomko i nuncjusz papieski abp Henryk Nowacki, okazują cześć naszym świętym pustelnikom i życzliwy stosunek do Tropia. Zob. też na stronie Tropie - sanktuarium

         Pielgrzymi z Tropia i chór Immaculata z Nowego Sącza cieszą się, że mogli czynnie uczestniczyć w uroczystości święceń biskupich ks. prof. Viliama Judáka w Nitrze, obecnością, modlitwą i śpiewem (zob. niżej).


5. Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

Zgodnie z tym zaproszeniem pielgrzymi z Polski - z parafii Tropie i okolicy oraz chór "Immaculata" z Nowego Sącza nad Dunajcem -
pielgrzymując na Skałkę nad Wagiem,  nawiedzili Nitrę w dniu biskupich święceń bpa Viliama Judaka,
16 lipca 2005.
Wielkim przeżyciem było śledzić na dziedzińcu katedralnej świątyni w Nitrze
za pośrednictwem telebimu obrzędy święceń, słuchać słowa czcigodnego kardynała J. Ch. Korca oraz modlić się w polskim duchu, ale w języku słowackim.
Po nabożeństwie chór "Immaculata" zaśpiewał nowemu pasterzowi
Nitry "Alleluja" Haendla i kilka
toastów w języku polskim i łacinie. Miał też szczęście przekazać biskupowi kwiaty.
Przecież wiele nas łączy!

Podľa tejto pozvánki pútnici z Poľska -
z farnosti Tropie i okolia a spevácky zbor "Immaculata" z Nowego Sącza nad Dunajcom -
pútujúc na Skalku nad Váhom, navštivili Nitru vo dne biskupskej vysviacky bpa Viliama Judáka,
16 júla 2005.
Velkým zážitkom bolo sledovať na
nádvorí katedralneho chrámu v Nitre s pomocou telebimu obrady
vysviacki, počúvať slovo dôstojného kardynála J. Ch. Korca, a modliť sa
polsky, no v slovenčine.
Po bohoslužbe spevácký zbor "Immaculata" zaspieval novému pastierovi Nitry "Alleluja" Haendla a niekoľko toastov v polštine a latinčine. Mal tiež šťastie dať biskupovi kvety.
Predsa veľa nás spaja!

     

6. Informacja dla kapłanów
i pielgrzymów

.

Celebrowanie Eucharystii w kaplicy "klasztornej" pod Zoborem (przy szpitalu) trzeba uzgodnić z księżmi salwatorianami:
Spoločnosť Božského Spasiteľa - Salvatoriáni, 
Nitra, ul. Nitrianska 38;
e-mail: salvatoriani@stonline.sk ;
tel. (037) 65 31 037  lub 0907 081 820
(używają języka polskiego i słowackiego).
Celebrowanie Eucharystii w bazylice św. Emmerama (katedra) trzeba uzgodnić, np. telefonicznie, z zakrystią katedry,
tel. 00421/37/77 21 747/ wewn. 128
zakrystianin - br. Ivan Tiko.
lub tel. 037 7721724
Katedra jest otwarta dla publiczności
każdego dnia od 900 do 1200 g.
i od 1300 do 1600 g.

Informácja pre kňazov
a pútnikov
.

Celebrovanie Eucharistie v kaplnke "klaštorskej" pod Zoborom (pri nemocnici) treba dohodnúť s patrami salvatoriánmi:
Spoločnosť Božského Spasiteľa - Salvatoriáni,  Nitra, ul. Nitrianska 38;

e-mail: salvatoriani@stonline.sk ;
tel. (037) 65 31 037  alebo 0907 081 820
(hovoria v poľštine a slovenčine).
Celebrovanie Eucharistie v bazilike
sv.Emeráma (katedrála) treba dohodnúť, np. telefónicky, v katedrále,
tel. 037/77 21 747/v. 128
kostolník - br. Ivan Tiko.
alebo tel. 037 7721724

Katedrála je otvorená pre verejnosť
každý deň od 900 do 1200h
a od 1300 do 1600 h.

.
Informacje ze spotkań dnia 22 lipca 2007 r. (c.d. zob. na str. Wydarzenia)


Ks. Emil Stecker,
do niedawna opiekun kultu św. Świerada na Zoborze.
Po prawej - ks. Stanisław Pietrzak


Ks. Emil Stecker
i obecny opiekun kultu św. Świerada na Zoborze,
ks. Andrzej Drogoś, salwatorianin


Ks. Andrzej Drogoś
z Nowego Sącza, salwatorianin, superior wspólnoty zakonnej w Nitrze


Ks. Piotr, członek wspólnoty.
Dom w Nitrze zamieszkuje pięciu kapłanów, salwatorianów
polskich.


Dom zakonny ks. salwatorianów.
Nitra -
Klokočina,
ul. Nitrianska 38,
Tam też
kierujemy
 polskich pielgrzymów; tel.
00421 907 081 820

Pozri tiež: Spoločnosť Božského Spasiteľa - Salvatoriáni
 

Si milý hosť

tejto stránky

Napíš, aké si tu našiel jázykové alebo vecné omyly!
Napíš, čo by treba dodať.  Pošli mi zaujímavú snímku! Ponúkni túto a iné naše stránky svojim drahým priateľom!


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie