HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Kysucký Lieskovec

Kostol sv. Andreja-
Svorada a Benedikta 

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

 

Krótko o parafii
w Kisuckim Lieskowcu

Stručne o farnosti
Kysucký Lieskovec

Meno farnosti: Rímskokatolícka farnosť  sv. Andreja-Svorada a Benedikta
v Kysuckom   Lieskovci
Dekanat: Kysucké Nové Mesto
Far
ár: Pavol Kalabus
Telefón: (00421 41) 423 11 41 

Historia kościoła parafialnego w Kisuckim Lieskowcu

História farského kostola v Kysuckom Lieskovci. 

  Rok 1913 - prvá finančná zbierka na stavbu kostola

                      ( občania obce žijúci v USA )

  1941   - ukončené prípravy na stavbu kostola v obci

  1941   - začiatok výkopových prác pre základy kostola

  1942   - pozastavenie prác výstavby kostola pre zamietnutý prídel

                      stavebného železa na stavbu kostola ( 2. svetová vojna )

  1942 - konanie prvej primičnej omše v základoch kostola (dp. Dupkala)

                      a posvätenie základného kameňa kostola

  1945 - pokračovanie v stavebných prácach na kostole

  1946 - dokončená hrubá stavba kostola

  1947 - demontáž zvona „ sv. Jakub „ z farského kostola v Kysuckom

                      Novom Meste a jeho presun na vežu kostola v Kys.Lieskovci

  1950  - posvätenie oltárneho kameňa

  1951 - posviacka kostola - vykonal  J.E. Mons. Dr. Eduard Nécsey ,

                      biskup, správca nitrianskej diecézy

  1955 - konanie prvej primičnej omše v kostole ( vdp. Šurina )

  1958 - z poškodeného zvona „ sv. Jakub „ odliate dva zvony :

                      väčší: svätý Svorad a Benedikt

                     menší: Mária Kráľovna pokoja

  1969 - začatá výstavba fary v Kys. Lieskovci

  1969 - zriadenie farnosti Kysucký Lieskovec, správcom farnosti

                      ustanovený vdp. Kopásek

  1970 - skolaudovaná budova fary  vedľa farského kostola

   2000 - začiatok prestavby pivničných priestorov farského kostola na

           pastoračné centrum "LIENKA" (Lieskovec nachádza Krista)

2001 - posviacka pastoračného centra „LIENKA“ k 50.výročiu posviacky

                     farského kostola – vykonal J.E. Mons. František Rábek, pomocný

                     biskup nitrianskej diecézy
 

Kult świętych patronów Świerada i Benedykta w kościele parafialnym

Úcta svätých patrónov Svorada a Benedikta vo farskom kostole

Święci Świerad i Benedykt adorujący Serce Jezusowe - witraże w prezbiterium kościoła w Kisuckim Lieskowcu.

Svätí Svorad a Beňadik adorujúci Ježišové Srdce - vitráže v prezbiteri kostola v Kysuckom Lieskovci

 

 Kliknij, aby powiększyć, spójrz z bliższa!  /  Klikni, aby zväčšiť, pozri bližšie!Witraże
patronów
kościoła,
św. Świerada
i Benedykta

 


Sklené
vitráže
patrónov
kostola.

sv. Svorada
 a Benedikta


 

Sv. Svorad

 

Sv. Beňadik

 

Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

Zgodnie z tym zaproszeniem pielgrzymi z Polski (Tropie i Nowy Sącz nad Dunajcem) podczas powrotu do kraju z pielgrzymki do św. Świerada i Benedykta w Nitrze i na Skałce nad Wagiem odwiedzili parafię Kisucki Laskowiec, a w kościele modlili się i śpiewali - w dzień odpustu, po południu
17 lipca 2005 r.

Podľa tejto pozvánki pútnici z Poľska (Tropie a Nowy Sącz nad Dunajcom) pri návrate do Poľska z púti do sv. Svorada a Benedikta v Nitre a na Skalke nad Váhom navštivili farnosť Kysucký Lieskovec,
a v kostole sa modlili
a spievali -  vo dne odpustu, popoludní
17 júla 2005 r.


     

W tym miejscu, przy parafialnym kościele
św. Świerada i Benedyta w Kisuckim Laskowcu, modlili się do swojej patronki, Niepokalanej Panny Maryi, śpiewacy
z chóru "Immaculata" [Niepokalana] z polskiego miasta Nowy Sącz.

V tomto mieste, pri farskom kostole
sv. Svorada a Benedikta v Kysuckom Lieskovci, sa modlili do svojej patrónki, nepoškvrnenej Panny Márie, spievaci zo spievokolu "Immaculata" [Nepoškvrnená] z poľského mesta Nowy Sącz.

     
 

Proboszcz parafii Tropie, ks. Stanisław Pietrzak, przed wejściem do kościoła.
Zob. też jego szczególne propozycje:

Tropie - parafia i sanktuarium
śś. pustelników Świerada i Benedykta

Święci Świerad i Benedykt nad Dunajcem

Święci Świerad i Benedykta na Słowacji

Farár farnosti Tropie, p. Stanislav Pietrzak, pred vchodom  do kostola.
Pozri tiež jeho zvláštne ponuki:

Tropie - sanktuarium braterstwa
śś. Świerada i Benedykta

Nitra - katedrála a Zobor
 Skalka nad Váhom

 

"Ojcze nasz" Stanisława Moniuszki i invokację "Święty Świeradzie, prowadź tam, gdzie wieczna radość, gdzie jest Pan! - śpiewają polscy pielgrzymi w kościele
w Laskowcu

"Otče náš" Stanislava Moniuszka a invokaciu "O svätý Svorad, veď nás tam, kde večná radosť, kde je Pán"
- spievajú poľskí pútnici v kostole v Lieskovci.


Fotografická spolupráca na tejto stránke - ing Štefan Ficek, Kysucký Lieskovec
 

Si milý hosť

tejto stránky

Napíš, aké si tu našiel jázykové alebo vecné omyly!
Napíš, čo by treba dodať.  Pošli mi zaujímavú snímku!

Ponúkni túto a iné naše stránky svojim drahým priateľom!

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie