HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hos» tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a ąkôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poµsku

Kubáňovo-Szete
a Demandice

.

Kostoly a úcta
sv. Svorada a Benedikta 

Braterstwo

 

ko¶ciołów
i szkół
¶¶. ¦wierada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

WejdĽ, proszę,
 odwiedĽ 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
¦więci pustelnicy
Relikwie ¦więtych
Zwiedzamy Ko¶ciół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wie¶
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Ko¶cioły i ¦więci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyja¶nienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
ko¶ciołów i szkół
¶¶. ¦wierada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KO¦CIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zak±tki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jeste¶
 
 
miłym go¶ciem
tej witryny
 

Je¶li zalecisz j±
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Ko¶cioły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zak±tki

PL: Jasna Góra * Nowy S±cz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Draľovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemąová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

 

Kubaniowo-Szete

Kubáňovo-Szete

"Rzymskokatolicki Ko¶ciół
- Parafia Kubaniowo
serdecznie Was zaprasza
na dzień 17 lipca
na odpust z okazji ¶więta swoich dawnych patronów"

"Rímskokatolícka cirkev - Farnos» Kubáňovo
srdečne pozýva Vás
 na pú» dňa 17. júla pri príleľitosti sviatku svojich dávnych patrónov"

"A szetei rómaikatolikus egyháközség július 17-én,
az ősi védőszentjeinek
ünnepén szeretettel várja zarándokútra a kedves
híveket Szetére,"

Takimi słowami ks. administrator parafii Kubaniovo-Szete, położonej przy słowacko-węgierskiej granicy nad rzek± Ipel,
Dusan Dubravicky,
zaprasza do ko¶cioła swoj± słowack± i w większo¶ci węgiersk± wspólnotę parafialn± oraz okoliczne wspólnoty ko¶cielne na uroczysto¶ć odpustow± ku czci ¶w. pustelników.

Takýmito slovami
administrátor farnosti Kubáňovo-Szete, leľiacej na slovensko-maďarskej hranici nad riekou Ipeµ, Duąan Dubravický,
pozýva do kostola svoju
slovenskú a vo  väčąine maďarskú farnos» Kubáňovo i okolité
cirkevné obce na
slávnostnú pu» ku sv. pustovníkom.

Ezekkel a szavakkal
Duąan Dúbravický,
a szetei Kubáňovo rómaikatolikus plébánia kormányzója szent
András és Benedek
remeték tiszteletére rendezett ünnepi búcsúra hívja a részben szlovák, de többségében
plébániáját, és a környezö egyházközségeket
Szetére.

Liturgię sprawuje się w obecnym ko¶ciele ¶w. Władysława, króla węgierskiego, wystawionym  w roku 1737. Jego wła¶nie zasług± była kanonizacja ¶w. eremitów Andrzeja-¦wierada i Benedykta, którym po¶więcono rotundowy ko¶ciółek na cmentarzu, wspominany jeszcze w roku 1732. Ich kult został jednak zapomniany, jakby pokryty osadem czasu.
Przypuszczamy, że zwi±zek z pustelnikami zachował się w starszej nazwie sprzed roku 1945 w węgierskiej formie Szete, wykształconej z Szent '¶więty', w słowackiej nazwie Setich '¦więtych', ale najbardziej wymowne jest porzekadło:
Szete - remete,
világ közepe,
arany alma esetle
,
co po polsku znaczy:
Setich - pustelnik,
¶rodek ¶wiata,
gdzie spadło złote jabłko.

Bohosluľby sa slávia v terająom kostole sv. Ladislava, uhorského kráµa, postavenom v roku 1737.
Práve on sa zaslúľil o svätorečenie sv. eremitov Andreja Svorada a Beňadika, ktorým bol zasvätený rotundový kostolik v cintoríne, spomínaný eąte v roku 1732.
Ich úcta vąak bola zabudnutá akoby zaviata nánosom času.
Domnievame sa, ľe spojitos» s pustovníkmi sa zachovala v starąom názve spred roku 1945 v maďarskej podobe Szete, odvodenej od Szent 'svätý', v slovenskom
názve Setich 'Svätých', no najviac je výrečné porekadlo:
Szete - remete,
világ közepe,
arany alma esetle
,
čo po slovenský znamená:
Setich - pustovník,
stred sveta,
kam spadlo zlaté jablko.

Az istentiszteletek a jelenlegi Szenst László magyar király tiszteletére felszentelt plébánia-templomban korülnek sorra, amelyet 1737-ben építettnek. Szent László érdeme a szent Szórád (Zoerard, András) és Benedek remeték szentté avatása, akiknek tiszteletére fel volt szentelve az az első körtemploom a mostani temetőben, amelyet a források még 1732-ben említenek. A remeték tisztelete azonban feledésben maradt, mintha az idő hordaléka befödte volna. Feltételezzük, hogy a község korábbi nevében is fennmaradt. 1945-ig a község ré>gebbi magyar neve ugyanis Szete, amely a szentek szóból származhat. Ezt láthatjuk a község korábbi szlovák nevéből is: Setich, amely szintén a Svätý szóból keletkezhetett, és szenteket jelent. Az összefüggést a szent remetékkel azonban ez a kömondás bizonyítja a legjobban:
Szete - remete
világ közdepe,
arany alma esett le.Kostol
sv. Ladislava v KubáňoveSocha
sv. Svorada na priečelí kostolaSocha
sv.Benedikta
na priečelí kostola

Ko¶ciół w Kubaniovo posiada relikwie ¶więtych pustelników, a na jego
fasadzie znajduj± się nowe figury ¶w. ¦wierada i Benedykta.
Administrator parafii
utrzymuje kontakt z Nitr±, sk±d otrzymał relikwie, i z Tropiem, do którego przybył jako pielgrzym z ministrantami w lipcu, a z księżmi w paĽdzierniku 2005 roku.

Kostol v Kubáňove má relikvie svätých pustovníkov, a na jeho  priečelí sa nachádzajú nové sochy sv. Svorada a Beňadika.
Správca farnosti udrľiava kontakt s Nitrou, z ktorej dostal relikvie,
a s Tropie, do ktorého
priąiel ako pútnk s miniątrantmi v júli, a s kňazmi v októbri 2005
roku.

A szetei templom a szent remeték ereklyéivel is ékeskedik. A templom homlokzatán viszont szent András és Benedek új szobrai láthatók. A plébénia igazgatója Nyitra városával tartja a kapcsolatot, ahonnan a szent remeték ereklyéit megkapta. Ugyanúgy a lengyelországi Tropie községgel is, ahová ministránsaival együtt mint zaráandok látogatott el 2005 júliusában.

Procesja
s relikviami
do kostola


Katolickie Nowiny:
"Kubaniovo. Relikwie pustelników ¶w. Andrzeja ¦wierada i ¦w. Benedykta uroczy¶cie przeniesiono 17 lipca z miejsca już zanikłej romańskiej rotundy do Ko¶cioła ¶w. Władysława z roku 1737.
O jedno¶ci mimo podwójnej narodowo¶ci mówił przy tej okazji bratysławsko-
-trnawski emerytowany biskup Stefan Vrablec, którego warto¶ciowe pogl±dy na język węgierski przekładał czcigodny diakon Ladislav Stanko".

Relikvie
medzi
veriacimi


Katolícke Noviny:

"Kubáňovo. Relikvie pustovníkov sv. Andreja Svorada a sv. Benedikta slávnostne preniesli 17. júla z miesta uľ zaniknutej románskej rotundy do
kostola sv. Ladislava
z roku 1737.
O jednote napriek dvom národnostiam pri tejto príleľitosti prehovoril bratislavsko-trnavský emeritný biskup
©tefan Vrablec, ktorého hodnotné myąlienky tlmočil do maďarčiny vdp. diakon Ladislav ©tanko.
"

Relikvie

uctievane


Katolícke noviny
(Katolikus hetilap):
"Szete. 2005 július 17-én ünnepélyesen átvitték Szent András és Benedek remeték ereklyéit a helyi temetőből, a ma már nem létező román körtemplom helyéről, az 1737-ik évben emelt Szent László Plébániatemplomba.
E jdelentős ünnep alkalmából a két nemzettség lelki egységéről a pozsony- nagyszombati  segédpüspök ©tefan Vrablec beszélt, akinek értékes gondolatatt Stanko László diakónus forditotta magyar nyelvre."

Adres administratora parafii:
ks. mgr Duszan Dubravicki,
956 32 Demandice 235,
Słowacja,
tel. 00421/36/749 3126,
00421/907 314 244

Adresa správcu farnosti:
p. Mgr. Duąan Dubravický,
956 32 Demandice 235, Slovensko,
tel. 036/749 3126,
0907 314 244

Cím:
p. Mgr. Duąan Dubravický,
956 32 Demandice 235, Szlovákia,
tel. 00421/36/749 3126,
00421/907 314 244

22 júla 2007 v Kubaňovo-Szete - udalosti - pozri!
 

Demandice

DEMANDICE   

Rímskokatolícka cirkev Farnos» Demandice
935 85 Demandice 235;  (036) 749 31 26

Farský administrátor:   Mgr. Duąan Dúbravický
dusan-dubravicky@stonline.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma» zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidie».
demandice@fara.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete ma» zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidie».

Farský kostol sv. Michala, archanjela (1775)
Kaplnka sv. Kríľa (1910); obyv.: 1.036 r.k.: 942
Filiálky:
  Hybec (čas» obce Demandice) - Kostol sv. Heleny (1023)
                 Sazdice – Kostol sv. Mikuláąa, biskupa (1222); Obyv.: 439 ;   r.k.: 323
                
Farnos» spolu:  Obyv.:  1.475;   r.k.: 1.265 rozloha farnosti: 40,16 km2


 

Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
¶więtych pustelników
¦wierada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będ± dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczysto¶ciach ko¶cielnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poµsku
sa oslavuje  spomienka
" ¦więtych pustelników
¦wierada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteµov, dňami poµsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateµských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

 

Si milý hos»

tejto stránky

Napíą, aké si tu naąiel jázykové alebo vecné omyly!
Napíą, čo by treba doda».  Poąli mi zaujímavú snímku! Ponúkni túto a iné naąe stránky svojim drahým priateµom!


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - ko¶ciół i sanktuarium
¶¶. ¦wierada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Ko¶cioły i ¶więci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
ko¶ciołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 ¦więci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy ko¶ciół
 Relikwie w ko¶ciele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okoliczno¶ciowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, ko¶cioły itd.
 Dekanat Czchów
    Ko¶cioły i ¶więci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná ąkola
Trenčn základná ąkola
Skalité základná ąkola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie