HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Nitra
.
Základná škola
sv. Svorada a Benedikta
.

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

 

W Nitrze istnieje kościelna Szkoła Podstawowa pod wezwaniem św. pustelników, Svorada i Benedikta.
Z tą szkołą przyjaźni się Szkoła Podstawowa w polskiej w Wytrzyszczce,
w parafii Tropie,
 nieoficjalnie poświęcona
św. Benedyktowi, jako wzorowemu uczniowi.
Co roku zdarzają się osobiste kontakty grupowe lub indywidualne.
- - - - - -
Ze środowiskiem tej szkoły kontaktują się również inne grupy parafialne z Tropia
i z okolicy.
To wszystko dobrze służy umocnieniu wiary i dobra.

V Nitre je cirkevná
 Základná škola pod patrónatom sv. pustovníkov
Svorada a Benedikta.
S touto školou priazni sa Základná škola
v poľskej Wytrzyszczke,
vo farnosti Tropie, neoficiálne zasvätená
sv. Benediktovi, ako príkladnému učeníkovi. Každoročne prihodia sa osobné kontakty skupinové bu
ď osobité.
- - - - - -
So strediskom tejto školy
priaznia sa aj iné
skupiny farské z Tropia
a z okolia.
Toto všetko dobre služi zmocneniu viery a dobra.

Oto zdjęcie grupy oazowej Słowaków przed szkołą w Wytrzyszczce, podczas wakacji w Tropiu.

Hľa snímka exercičnej skupiny Slovakov pred školou vo Wytrzyszczce počas prázdnin v Tropí.

Pozri: Święci Świerad i Benedykt nad Dunajcem. Ich život.
 

1. Krótko o szkole / Stručne o škole

.

Pozri stránku Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre, s ktorým je teraz spojená Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Nitre
E-maily:
          gcm@gcm.sk
          skola@gymscamnr.svspn.sk
Fax:
037/6524787
Ústredňa (spojovateľka):
  037/6526621
Priame telefónne linky:

  sekretariát       037/6524785
  učtáreň         037/6524786
  techn. org. zástupca  037/7721686
  vedúca ŠJ        037/7721698
  DM - vychovávateľky   037/6517515

Heslo a profil školy:
"Nech z tohto gymnázia vyrastajú krásne postavy mladých vzdelaných chlapcov a dievčat, ktorí budú požehnaním Slovenska a Cirkvi." 
(Ján Chryzostom kardinál Korec - nitriansky biskup)
 

Riaditeľ spojenej školy: Mgr. Ing. Karol Žák, Csc.
tel. 00421 37 6524785
Zástupkyňa -
Základná škola sv. Svorada a Benedikta: Mgr Jozefína Refková

tel. 00421 37 7721710
Adresa: Nitra, Farská ul. č. 19, 949 01 Nitra, Slovensko
 

2. Kult św. patronów Świerada i Benedykta w szkole

Úcta svätých patrónov Svorada a Benedikta v škole

(bude pokračovanie?)

 

3. Braterstwo
polskich i słowackich czcicieli
św. Świerada i Benedykta

Bratstvo
poľsk
ých a slovenských ctiteľov
sv. Svorada a Benedikta

"Vítame piateľov z Poľska" to słowackie hasło na gazetce ściennej w szkole św. Świerada i Benedykta jest dla Polaków
zawsze miłe!

Kliknij, powiększ!

"Vítame priateľov z Poľska"
toto slovenské heslo na nastenke v
škole sv. Svorada a Benedikta
je pre  Poliakov
vždy milé!

     

Kamil Palmár, dyrektor, i grono nauczycielskie  szkoły św. Świerada i Benedykta v Nitrze na rozmowie z Polakami.


Kamil Palmár, riaditeľ
 školy a učiteľský zbor školy sv. Svorada a Benedikta v Nitre v rozhovore z Poliakmi


Śpiewające i tańczące dzieci są Polakom zawsze miłe. Ale te w nitrzańskiej szkole św. Świerada i Benedykta - szczególnie!


Spievajúce a tancujúce deti sú
Poliakom vžy milé. Ale tie,
v nitrianskej
škole sv. Svorada a Benedikta - boli  obzvlášt!

Przyjazna rozmowa w szkole przy poczęstunku i w przerwie między śpiewami polskich i słowackich pieśni.

Priateľský rohovor v škole pri pohostení a prestávkach medzi spevom poľských a slovenských piesní.


I na odwrót -
k
iedy oazowa grupka z tej szkoły przybyła na wakacje do Tropia, to nawet polskie kury na podwórku przed plebanią
ucieszyły się, gdyż pani Alena Matejičková z Nitry  własnoręcznie je pokarmiła.


A naopak -
exercičná skupina z tejto
školy prišla na prázdniny do Tropia, dokonca aj pské kury na dvore pred farskom domom sa tešili, pretože pani Alena Matejičková z Nitry ich vlastnou rukou nakŕmila.


Uciecha dzieci z Nitry w Tropiu pod trzema dzwonami, o imieniu:
św. Świerad, św. Benedykt i Najświętsza Maryja Panna.


Ú
techa deti z Nitry v Tropí pod troma zvonmi s menami:
sv. Svorad, sv. Benedikt a Najsv
ätejšia Panna Mária


Miła była polsko-słowacka przejażdżka statkiem po Jeziorze Rożnowskim ze śpiewem słowackich pieśni religijnych


Milé bolo polsko-slovenské člnkovanie po Rožnovskom jazere so spevom poľských a slovenských náboženských piesní.


W Tropiu wśród modlitw i duchownych ćwiczeń p. Alena Matejičková znalazła  czas także na wycieczkę "do miasta" i pokazania się z dziećmi pod uroczym
ratuszem v Nowym Sączu.


W Tropí medzi modlitbami a duchovnými cvičeniami p. Alena Matejičková si našla čas tiež na vylet spolu s deťmi "do mesta" a navštívenie čarového mestského domu v Novom Sączu.

O kontaktach między szkołą w Nitrze a szkołą w Wytrzyszczce zob. też na stronie "Wytrzyszczka szkoła"

O vzťahoch medzi školou v Nitre a školou vo Wytrzyszczke pozri tiež na stránke
"
Wytrzyszczka szkoła"

.
Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

      .

Zgodnie z powyższym zaproszeniem pielgrzymi z Polski (Tropie i Nowy Sącz nad Dunajcem) podczas pielgrzymki do św. Świerada i Benedykta w Nitrze i na Skałce nad Wagiem spotkali się z kierownictwem szkoły i nauczycielami na przyjacielskiej rozmowie i śpiewach - po południu, 16 lipca 2005.
Między dyrektorem tego Zespołu szkół, p. Karolem Żakiem, a proboszczem z Tropia doszło do wstępnej rozmowy o wakacyjnej wymianie dzieci szkolnych.
Wspólna wycieczka na Kalwarię, udział w mszy św., modlitwa i oglądanie panoramy Nitry były dobrym zakończeniem dnia.

V súlade s touto pozvánkou pútnici z Poľska (Tropie a Nowy Sącz nad Dunajcom) počas púti k úcte sv. Svorada a Benedikta v Nitre a na Skalke nad Váhom sa stretli s vedúcimi školy a učiteľmi v priateľskom rozhovore a speve, popoludní 16 júla 2005.

Medzi riaditeľom tejto spojenej školy, p. Karolom Žákom, a farárom z Tropia bol úvodný rozhovor o prázdninovej vymene študentov.
Spoločný vylet na Kalváriu, účasť na sv. omši, modlitba a pohľad na panorámu Nitry boli dobrým ukončením dňa.

 

Si milý hosť

tejto stránky

Napíš, aké si tu našiel jázykové alebo vecné omyly!
Napíš, čo by treba dodať.  Pošli mi zaujímavú snímku!

Ponúkni túto a iné naše stránky svojim drahým priateľom!

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie