HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Trenčín


Základná škola
sv. Svorada a Benedikta 

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

 

W ramach wspólnoty Tropie-Nitra, o której dziejach bliżej na stronie
Tropie-sanktuarium braterstwa
św. Świerada i Benedykta
,
rozwija się także braterstwo między innymi ośrodkami kultu świętych pustelników Andrzeja-Świerada i Benedykta.
Do nich należy też Szkoła Podstawowa św. Świerada i Benedykta w Trenczynie,
nad Wagiem na Słowacji
.

V ramci spoločnosti Tropie-Nitra,
o ktorej dejinach bližšie na stránke
Tropie-sanktuarium braterstwa
św. Świerada i Benedykta,

sa rozvija tiež bratstvo medzi inými strediskami kultu svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta.
Do nich patri aj Základná škola sv. Svorada a Benedikta v Trenčíne
nad Váhom na Slovensku.

 

 Trenczyński zamek (zob. www.trencin.sk). Już w roku 179 po Chr. na skale, na którym w średniowieczu wzniesiono ten zamek, wyryto pamiątkowa tablicę na cześć zwycięstwa rzymskiego cesarza Marka Aureliusza nad germańskimi Kwadami.
      Przed 1095 rokiem król węgierski, święty Władysław,  urodzony w Polsce, miał tu zbudować kaplicę ku czci
sancti Zoeradi, czyli św. Świerada. Bowiem w pobliżu miasta Tren
czyn, nad Vagiem, prowadził życie pustelnicze nasz rodak, św. Świerad. Dlatego tu pielgrzymujemy!

Trenčíansky hrad (pozri www.trencin.sk).
Už v roku 179 po Kr. na skale, na ktorej v stredoveku vystavili tento hrad,
vytesali pamiatkovu tabuľu k úcte
vi
ťazstva rímskeho cisára
Marka Aurelia nad germanskými Kvadami.
Pred 1095 rokom uhorský kráľ svätý Ladislav, narodený v Poľsku, vystavil tu, in Trencin, kapľnku k úcte sancti Zoeradi, čiže sw. Svorada. Pretože v blízkosti mesta
Trenčín nad Váhom, viedol pustovnícky život náš krajan, sv. Svorad.
Preto sem z Tropia pútujeme.

     

 

Oto jedno ze świadectw tego braterstwa. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych w Polsce imienia św. Świerada, 1 maja 1999 roku.
      Pod rzeźbą św. Świerada, który błogosławi szkole w Witowicach Dolnych, stoi od prawej: rodak z Tropia ks. biskup Władysław Bobowski i dyrektor Szkoły Podstawowej św. Świerada i Benedykta w Trenczynie. Dalej - ks. proboszcz z Tropia i katecheta w szkole w Witowicach, ks. St. Pietrzak oraz zespół "Eremitki".

      Hľa, jedno zo svedectv tohoto bratstva. Oslava udelenia Základnej škole vo Witowicach Dolných  v Poľsku mena sv. Svorada, 1. mája 1999 roku.
      Pod sochou sv. Svorada, ktorý davá požehnanie škole vo Witowicach Dolných, stoja sprava: krajan z Tropia p. biskup Władysław Bobowski (Tarnow)  i riaditeľ Základnej školy sv. Svorada a Benedikta (Trencin). Ďalšie: p. farár z Tropia a učiteľ naboženstva vo škole vo Witowicach, ks. Stanislav Pietrzak, a súbor "Eremitki"


Stručne o škole
.

Názov školy:

Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta

Adresa:

Ul. 1. mája 7,  911 35 Trenčín

Telefón:

00421 32 652 94 05

E-mail:

zunolandni@zsasbtn.sk

Riaditeľ:

Hana Hulínová


      Trenčíansku cirkevnú
školu v súčasnosti navštevuje 328 žiakov, pracuje tu 24 pedagógov a 7 prevádzkových pracovníkov. Budova, v ktorej škola sídli, je vlastníctvom Kongregácie školských sestier de Notre Dame. Starší Trenčania si ju spájajú s dievčenskou školou, ktorú školské sestry spravovali do roku 1945. V priebehu rokov tu bola aj priemyslovka a niekoľko tried gymnázia. Od roku 1992 sestry objekt bezplatne prenajali novovzniknutej cirkevnej škole. Tá je s rehoľou spojená dokonca hmotateľne - budovu a blízky kostol sestier spojuje priechod, takže žiaci môžu ísť do chrámu v každom počasí rovno zo školských lavíc.
      Oveľa dôležitejšie je však duchovné puto, ktoré v súčasnosti predstavujú aj dve členky kongregácie pôsobiace v pedagogickom zbore. Škola je otvorená pre všetkých záujemcov, rodičia však musia súhlasiť s jej štatútom, v ktorom je zakotvená výchova v kresťanskom duchu. „Máme pár prípadov, keď naši žiaci prijali krst a ďalšie sviatosti, a veľa ráz samotné deti vychovávajú svojich rodičov,” hovorí riaditeľka školy Ing. Hana Hulínová.
      Cirkevná základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta sa môže pochváliť moderne vybavenou počítačovou miestnosťou s paušálnym pripojením na internet. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave je ako jedna z 11 slovenských základných škôl zapojená do projektu Infovek. Dôraz sa kladie aj na vyučovanie cudzích jazykov. Podľa slov jej riaditeľky je však okrem kvalitného vzdelania dôležité aj srdce otvorené pre hľadanie Pravdy.
      Aj keď škola nepatrí medzi najväčšie, žiaci sa úspešne zapájajú do rozličných vedomostných, kultúrnych či športových súťaží a nachádzajú uplatnenie aj po absolvovaní základnej školskej dochádzky. „Nechcem sa chváliť, koľko sme vychovali gymnazistov a stredoškolákov,” hovorí pri vyratúvaní úspechov pani riaditeľka. „Myslím si, že nie je dôležité nútiť dieťa získavať ocenenia, aby za každú cenu vyniklo. Vážim si každého žiaka. Aj zručný remeselník je pre našu spoločnosť prínosom.” Problémy sa nevyhýbajú ani cirkevnej škole. Najviac ich je s nedostatkom financií a nejasnými vzťahmi s prechodom kompetencií pod správu mesta. Naopak, najväčšou radosťou je podľa slov H. Hulínovej úprimná vďaka z úst žiaka a záujem o školu zo strany tých, čo už opustili jej lavice.

(Text a snímka: Katarína Žáková. Pozri: Katolícke Noviny, 2002/5 152)


Ú
cta svätých patrónov Svorada a Benedikta v škole
 

K v a l i t n é   v z d e l a n i e,   a l e  a j  o t v o r e n é   s r d c e

      Svätou omšou v Kostole de Notre Dame v Trenčíne sa 6. decembra 2002 začali oslavy 10. výročia založenia miestnej Cirkevnej základnej školy, ktorá nesie mená sv. Andreja-Svorada a Benedikta, dvoch svätcov pôsobiacich v minulosti na neďalekom pútnickom mieste, Skalke. K okrúhlym narodeninám prišiel jej žiakom a pracovníkom zablahoželať aj nitriansky pomocný biskup, František Rábek.


Trencin. Žiaci školy sa predstavili nápaditým kultúrnym programom.

      Na svätej omši, ktorú spolu s ním celebrovali trenčiansky dekan Mons. Peter Paliatka, rektor Kostola de Notre Dame vdp. Peter Masaryk (Trencin), riaditeľ miestneho Piaristického gymnázia J. Braneckého P. Ján Žákovic SchP a správca farnosti Trenčín-Juh vdp. Juraj Križan, otec biskup Mons. František Rábek zdôraznil význam katolíckeho školstva.
      Ako povedal, dobré vzdelanie ešte nie je zárukou múdrosti:
Vedomosti možno použiť na konanie dobra i zla. Preto je úlohou školy tiež vychovávať a pomáhať žiakom budovať svoj život na základoch evanjelia. Katolícka škola je nielen inštitúciou, ale aj neoddeliteľnou súčasťou života Cirkvi."

(Text a snímka: Katarína Žáková. Pozri: Katolícke Noviny, 2002/5 152)

 

Oto dalsze moje propozycje:

Tropie - parafia i sanktuarium
śś. pustelników Świerada i Benedykta

oraz
Święci Świerad i Benedykt nad Dunajcem

i Święci Świerad i Benedykt na Słowacji

Hľa, ďalšé moje ponuki:
Tropie - sanktuarium braterstwa
śś. Świerada i Benedykta

Nitra - katedrála a Zobor
   Skalka nad Váhom atď.


Zaproszenie do wspólnoty /
Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

 

Si milý hosť

tejto stránky

Napíš, aké si tu našiel jázykové alebo vecné omyly!
Napíš, čo by treba dodať.  Pošli mi zaujímavú snímku!

Ponúkni túto a iné naše stránky svojim drahým priateľom! 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie