......

 HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Skalka nad Váhom
Pútnické miesto
sv. Svorada a Benedikta
na Skalke pri Trenčíne
 

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

.
"KRESŤAN, RÁD NA SKALKU PUTUJ, CESTY, ČASU NEĽUTUJ!"

 Skałka nad Wagiem
Stara Skałka

1. Skalka nad Váhom
Stará Skalka

 

W roku 1224 biskup Nitry Jakub ufundował ten klasztor ku czci św. Benedykta, męczennika, w miejscu, gdzie lud pokazywał ślady jego krwi na ścianie skalnej jaskini.
To miejsce nazywa się Stara Skałka. Widok z zewnątrz.

Kliknij, powiększ!

V roku 1224 biskup Nitry Jakob
založil tento klaštor k úcte sv.
Benedikta, mučeníka,
v mieste, kde ľud ukazoval
stopu jeho krvi na stene skalskej
jaskyňe.
Toto miesto sa nazýva Stará Skalka.
Pohľad zvonka.

Wejście na dawny dziedziniec klasztoru św. Benedykta, męczennika
(przed uporządkowaniem terenu).
Po lewej widzimy okno kaplicy górnej i wejście do dolnej.
Po prawej - wejście do groty i kaplicy górnej.

Kliknij, powiększ!

Vchod na davné nádvorie
klaštora sv. Benedikta,
mučeníka
(pred upratovaním terénu).
Po ľavej vidime okno kapľnky
hornej a vhod do dolnej.
Po pravej - vchod do jaskyňe
a kapľnky hornej.

Polscy i słowaccy pielgrzymi, po przejściu dziedzińca dawnego klasztoru,  wchodzą przez gotyckie odrzwia do  wnętrza jaskini na Starej Skałce. Tam, kierując się na prawo, nawiedzają głębszą i zimną jaskinię, w której umieszczono wymowną figurę modlącego się św. Benedykta. Kierując się zaś na lewo, wchodzą do kaplicy, gdzie mogą celebrować sv. Eucharystię.

Kliknij, powiększ!

Poľskí a slovenskí pútnici, po prejdení nádvoria dávneho
klaštora,  vchodia cez gotické
dvere do jaskňe na Starej Skalke. Tam, usmerňujúc sa doprava, navštevujú hlbšiú a zimnú
jaskyňu, v ktorej je obdivuhodná socha   modliacého sa
sv. Benedikta.
Usmerňujúc sa zasa doľava, vchodia do kapľnky, kde možno slúžiť sv. Eucharistiu.

Wnętrze kaplicy św. Świerada i Benedykta.
Święci pustelnicy u schodów do nieba: siedem stopni
to siedem głównych cnót moralnych, które wiodą do nieba.
Tu chętnie sprawujemy Eucharystię.

Kliknij, powiększ!

Vnutro kapľnky sv. Svorada a Benedikta.
Svätí pustovníci u schodištia  do neba: sedem stupňou to sedem hlavných mravných cnosti, ktoré vedia do neba.
Tu radi slúžime sv.
Eucharistiu.

" Bracie, spiesz na Skałkę z wiarą,
Bogu nie żałuj ofiary...!"

.
Tu, w pustelni św. Świerada, zatrzymał się, żył trzy lata i zmarł męczeńską śmiercią
nasz, polsko-słowacki św. Benedykt.
Tu najstarsze miejsce pielgrzymowania
na Słowacji!

" Kresťan , rád na Skalku putuj;
cesty, času neľutuj...!"

.
Tu , v pustovni sv. Svorada, zastavil sa,
žil tri roki a zomrel mučeníckou smrťou
náš, poľsko-slovenský sv. Benedikt,
Toto je najstaršie pustovnícke miesto
na Slovensku!

 

2. Nowa Skałka.
Współczesne miejsce głównych uroczystości odpustowych
17 lipca

2. Nová Skalka.
Súčasné miesto hlavnej púti, slanostného odpustu
17 júla

Współczesny wygląd kościoła św. Svorada i Benedikta na tzw. Nowej Skałce, zbudowany w miejscu zaświadczonego już w 1208 roku kościoła Matki Bożej; podobno też w miejscu zrzucenia św. Benedykta męczennika do Wagu.
Tu corocznie odbywa się ogólnodiecezjalny odpust ku czci Świętych Pustelników, zawsze z udziałem polskich pielgrzymów.


 

Súčasný vzhľad kostola sv. Svorada a Benedikta na takzvanej Novej Skalke, zbudovaný v mieste potvrdeného už v 1208 roku kostola Matky Božej;
údajne tiež v miestie zhodenia sv. Benedikta mučeníka do Váhu.
Tu každoročne uskutočnia sa cielodiecezná púť k úcte Svätých Pustovníkov, vždy s účasťou polských pútnikov.

 

3. Polsko-słowackie braterstwo czcicieli śś. Pustelników
na Skałce

Polskie Tropie jest znanym w Polsce i na Słowacji sanktuarium św. pustelników, bogatym w rozmaite wartości i dobra, a święci Andrzej-Świerad i Benedykt
są rodakami znad Dunajca.
Jednak dla ich czcicieli równie drogie są takie miejsca, jak
Nitra - katedra i Zobor  i właśnie Skałka nad Wagiem,
na Słowacji.
I drodzy też są ludzie modlący się w tych miejscach. Tak się tworzy kolejny zakątek polsko-słowackiego braterstwa, podobny
jak Tropie - sanktuarium braterstwa św. Świerada i Benedykta

lub Nitra - katedrála i Zobor

3. Poľsko-slovenské bratsvo
ctiteľov svätých Pustovníkov
na Skalke
 

Poľské Tropie je známym v Poľsku
a na Slovensku pútnickým miestom,
bohatým v rozmanité hôdnoty a dobra,
a svätí Andrej-Svorad a Benedikt
sú krájanmi znad Dunajca.
Predsa pre ich ctitelov jednako drahé sú
také miesta, ako Nitra - katedrála a Zobor
a práve Skalka nad Váhom,
na Slovensku.
Aj drahí sú tiež ludia modliacý sa v týchto miestoch. Tak sa tvori ďalšé zákutie
poľko-slovenského bratstva, podobné
ako Tropie - sanktuárium bratstva sv. Svorada a Benedikta
alebo Nitra - katedrála a Zobor.

Przy kościele na Nowej Skałce corocznie sprawuje się Eucharystię polsko-słowacką, którą celebruje przeważnie ks. proboszcza z Tropia i jego współpracownicy;
oraz episkopalną sumę, także z udziałem polskich pielgrzymów.

Kliknij, powiększ!

Pri kostole na Novej Skalke každoročne sa kona ráno poľsko-slovenská sv. Eucharistia, ktorú celebruje zvlašť p. farár z Tropia a jeho spolupracovníci,
a potom biskupská hlavnáomša,
tiež zúčasťou poľských pútnikov.

Liturgię na Skałce corocznie ubogacają jakieś zespoły śpiewacze,  najczęściej chór "Immaculata" z Nowego Sącza, któremu przewodzi p. Teresa Pach. Jesteśmy jej i chórowi oraz innym zespołom bardzo wdzięczni.

Kliknij, powiększ!

Liturgiu na Skalke každoročne obohacajú dajaké spevácke zbory alebo chory, nejčastejšie zbor "Immaculata" z Nového Sącza, ktorý vede p. Teresa Pach.
Sme jej a zborovi, a tiež iným skupinam veľmi vďační
.

Niezapomniane chwile religijnego i towarzyskiego śpiewu na występie skalnym koło kościoła na Nowej Skałce!
Na niej wyobrażamy sobie owego orła, który czuwał nad utopionym w Wagu przez zbójców
ciałem św. Benedykta.

Kliknij, powiększ!

Nezabudnuteľné chvile naboženského a družného spevu na skalskom vrcholku pri kostole na Novej Skalke!
Na ňom si predstaviame oného orla, ktorý varoval nad utopenom vo Váhu zločincami
telom sv. Benedikta.

A po mszy - przyjacielski śpiew hymnu kongresu eucharystycznego:  
"Abyśmy byli jedno,
podajmy sobie ręce;
   abyśmy byli razem
i jedno mieli serce,
   dzielmy się chlebem,
 dzielmy się niebem,
   niech się przemieni,
niech się przemieni 
 oblicze ziemi - tej ziemi"

Kliknij, powiększ!

A po omši - priatelský spev
hymny eucharistického
kongresu: 
"Aby sme boli jedno,
podajme sebe dlane;
aby nás v kruh spoilo
Kristovo milovanie,
deľme sa chlebom,
deľme sa nebom,
nech sa premeni,
nech sa premeni 
obličaj zeme - tej zeme!"

 

4. Zaproszenie do wspólnoty | 4. Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

 

      Podľa tejto pozvánki pútnici z Poľska - z farnosti Tropie i okolia a spevacký zbor "Immaculata" z Nowego Sącza nad Dunajcom - navštivili Skalku -  vo dne odpustu,  17 júla 2005.
      Boli učastníkmi poľsko-slvenskej omši pod vedením farára z Tropia, ktorý v Božom Slove hovoril o nebezpečenstvach dla pšenice, o ktorej hovori Ježis, ktorá musi žiť medzi kúkolom diveho liberalismu a chorej demokracie. Takto je nútene spoiť sa a zbratať, spoločne vyznávať vieru a povzbudzovať sa do lepšieho kresťanského života. Ekzistuje totiž potreba takého zbratania, ako "Bratstvo kostolov a škôl sv. Svorada a Benedikta na Slovensku a v Poľsku". Také už sa stava.
      Potom spoločne z tisícmi veriacich zo Skalký, Trenčína a okolia boli tiež učastníkmi hlavnej omši pod vedením opata norbertanov z Česka, ktorý nebol skúpy v zdvorilých slovach aj pre pútnikov z Poľska.

 

5. Informacja dla kapłanów
i pielgrzymów
.

      Przy Starej i Nowej Skałce nie ma żadnego stałego duszpasterza. Kościelną opiekę sprawuje nad nimi ks. proboszcz parafii św. Emeryka w Skałce nad Wagiem (1 km od Starej, 2 km od Nowej Skałki).
      Obecnie jest nim ks. Stanisław Strapko.
      Zwiedzanie i celebrowanie Eucharystii w kaplicy na Starej Skałce lub w kościele na Nowej Skałce należy z nim uzgodnić.
      Tel. (032) 658 42 40
      Informacji i pomocy mogą też udzielić grzecznościowo:
dr Ivan Horvath z Trenczyna (ma klucze!),
tel. (032) 74 37 294,
i Alżbeta Chudová z pobliskiego miasta Nemšova, tel. (032) 65 98 879 

5. Informácja pre kňazov
a pútnikov
.

Pri Starej a Novej Skalke niet stáleho duchovného pastiera. Cirkevnú starostlivosť o ne plní správca farnosti
sv. Emerika v Skalke nad Váhom
(1 km od Starej, 2 km od Novej Skalky).
Teraz je ním p. Stanislav Strápko.
Navštevu a celebrovanie Eucharistie v kaplnke na Starej Skalke alebo v kostole na Novej Skalke treba s ním dohodnúť.
Tel. (032) 658 42 40
Informácie a pomocy môžu tiež poskytnuť zdvorilostne:
dr. Iván Horváth z Trenčína (ma kľúče!),
tel. (032) 74 37 294,
a Alžbeta Chudová z neďalekého mesta Nemšova, tel. (032) 65 98 879

 

Si milý hosť

tejto stránky

Napíš, aké si tu našiel jázykové alebo vecné omyly!
Napíš, čo by treba dodať.  Pošli mi zaujímavú snímku! Ponúkni túto a iné naše stránky svojim drahým priateľom!

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie