Osiem tysięcy praojców
            i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły

            i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
            - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę

            w
synowskiej miłości!
A- L74,  R1a-YP380,  mt-H14a

Jeden praojciec wszystkich
współczesnych ludzi:
Y-ADAM

 

Fundusz Rozwoju Rodziny A00

( A00 Family Development Fund - p. 1 )

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja  tej strony

06 lut 21

Jesteś tu
 
 
miłym
Gościem

WYBIERZ RÓD:

.

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie (w trakcie poprawek)

1. Genealogia Y-DNA,  mtDNA i autosomów DNA. Jak zbadać swoje DNA?

2.  Haplogrupy R1i R1b euroazjatyckie i indoeuropejskie

3.  Mitochondrialne mtDNA

4. Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi

5. Geograficzna i etniczna kolebka współczesnych ludzi

5. Fundusz Rozwoju Rodu A00 w Kamerunie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

6. Pochodzenie ludności Europy, Praindoeuropejczyków, Slowian i Polaków

7. Indoeuropejska geneza Scytów, Tocharów, indo-irańskich Ariów, Anatolijczyków i Ormian)

8. Nieindoeuropejskie i zindoeuropeizowane rody Y-DNA w Europie
9. Praindoeuropejska geneza Słowian

10. Polacy, skąd i kim jesteście? Biologiczne i kulturowe korzenie Polaków

11. Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego regionie
12. Inne wybrane regiony

13. "Stara Karpacka" gałąź rodu R1a: YP343
14. "Polskie Mykeny nad Dunajcem" - kultura Otomani-Füzesabony

15. Kreacjonizm ewolucjonistyczny

Dziesięć tysięcy praojców
    i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
     i nie ma ich kości...

Ale znajduję coś w sobie
      - ich własne de-en-a.

Poznam je, przy nim uklęknę
      w synowskiej miłości!

 

.........

 

Mój pogląd na świat:
Kreacjonizm
ewolucjonistyczny

The evolutionistic
creationism

Moje SNP
 
od Y-Adama - L74
 od ojca:
 R1a-Z280...YP380
 
od matki -
H14a


S z a n o w n i   i   D r o d z y !

          Na Międzynarodowej Konferencji Genealogii Genetycznej Family Tree DNA, odbytej 9-10 listopada 2012 r. w Houston (US), oficjalnie ogłoszono o niezwykłym sukcesie genetyki – odkryciu, w programie kierowanym przez p. Bonnie Schrack (US), małej, ale najstarszej gałęzi ludzkiego drzewa genealogicznego, oznaczonej symbolem A00, żyjącej w południowo-zachodnim Kamerunie.  Publikacja tego odkrycia (Mendez i wsp.) ukazała się drukiem 28.02.2013 w Stanach Zjednoczonych. Odkrycie to  umożliwiło nadto  dokonanie obliczenia czasu wspólnego przodka wszystkich współczesnych ludzi, czyli tzw. Y-Adama, wstępnie w tej publikacji datowanego na około 338.000 lat; a po koniecznej korekcie - na 275.000 lat temu.  W ten sposób wiek współczesnego człowieka, poprzednio przez zespół F. Crucianiego obliczany w Y-DNA na 142.000 lat, wzrósł blisko dwukrotnie!

         Wnet potem odkrycie to, z wielką emocjonalną przesadą, zaczęto nazywać nawet   "największym odkryciem w historii ludzkości".

         Historia i sens odkrycia A00, tej ważnej, a dotąd nieznanej gałęzi ludzkiego rodu, opisane są na stronie naszej witryny: www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/pol_adam.htm.

         Obraz drzewa genealogicznego ludzkości jest obecnie bardzo ciekawy! Oto istnieją dwie podstawowe gałęzie, sięgające czasu Y-ADAMA i od niego wychodzące. Jedna, znana nam dobrze gałąź, to ponad 7 miliardów ludzi na całym świecie. Druga gałąź ludzkości - to ta co dopiero odkryta, licząca zaledwie zaledwie około kilkanaście tysięcy ludzi w grupie plemiennej i językowej wśród plemienia Bangwa (Ngwe) na obszarze gmin Fontem i Alou, a częściowo w sąsiednim plemieniu Mbo-Nkongho

         (Ów genetyczny Y-Adam nie musi być identyczny z biblijnym Adamem, a Zachodni Kamerun - z miejscem biblijnego Edenu-Raju!).

         Nowa gałąź jest obecnie w genealogii genetycznej oznaczona symbolem A00 (a-zero-zero), a wśród genetyków nazwana jest klanem Perry’ego, gdyż Perry, żyjący dziś syn czarnego niewolnika w stanie Południowa Karolina, został jako pierwszy rozpoznany i (także za polskie złotówki !) głęboko testowany w Y-DNA w światowych laboratoriach FTDNA w Arizonie i Houston. Aby potwierdzić wyniki tamtych badań, głęboko testowano także innego Afroamerykanina z rodu Perry’ego. Nadto prowizorycznie rozpoznano już około 30 innych rodzin z tej grupy, związanych z plemionami  Bangwa i Mbo-Nkongho, aktualnych mieszkańców gmin Fontem-Lebialem i Nguti w Kamerunie.

         Problem w tym, że ten ród, który w ciągu około 275 tys. lat nie miał w swojej kameruńskiej kolebce warunków do rozwoju, obecnie jest w ogóle zagrożony w istnieniu, zwłaszcza z powodu biedy i chorób afrykańskich. Istnieją dane, że stopa życiowa tamtejszych mieszkańców jest 10-20 razy niższa od naszej! Wikipedia podaje: "The Mbo people are extremely poor" ('Ludność Mbo żyje w skrajnym ubóstwie').

         Ponieważ w prowadzonych przez ich administratorkę B. Schrack badaniach i w dokonanym odkryciu gałęzi A00 miałem swój zasadniczy udział (co ogłoszono na konferencji w Houston i przekazano mi na piśmie), czuję się teraz także współodpowiedzialny za dalsze jej istnienie i rozwój rodu A00, tym bardziej, że jest to środowisko w większości chrześcijańskie i katolickie!

         Dlatego zrodziła się idea prywatnego i nieoficjalnego  Funduszu Rozwoju Rodu A00 (skrót: FRRA00). Ma on za zadanie wspomagać humanitarnie te środowiska, w których żyje rozproszony jest ród A00, zwłaszcza ich dzieci, pod względem zdrowotnym i edukacyjnym.

         Najpierw fundusz ten musi działać prywatnie, tylko wśród moich krewnych, przyjaciół i znajomych. W przyszłości powinna rozwinąć się także jakaś inna, oficjalna akcja międzynarodowa. Ta obecna pomoc może być tylko pieniężna.

         Do współpracy i pośrednictwa jest już zaangażowany rodak z Fontem, Aloysius Agendia (zob. niżej, foto), działacz kultury ludu Bangwa, wykształcony na fakultetach w Kamerunie i Szwecji, pracujący obecnie w Kanadzie. Przysyła słowną i fotograficzną dokumentację obdarowania. Ofiary pieniężne przekazuję  na jego E-mail: agendiaa909@gmail.com za pośrednictwem PayPal.
         Do współpracy przyłącza się też prof. Esendugue Greg Fonsah (zob. niżej, foto), przedstawiciel społeczności Nkongho-Mbo z Lebock, profesor i ekonomista (Uniwersytet Georgia, USA), znany działacz filantropijny dla ludności Nkongho-Mbo.

         Każda licząca się ofiara (powyżej 50 PLN), a także potwierdzenia i podziękowania obdarowanych  będą notowane poniżej, na tych specjalnych stronach FRRA00.

         Trzeba nam też modlić się o zrozumienie dla tego tematu. Spodziewam się tego zwłaszcza od członków moich rodzin: Pietrzaków, Szlagów i Janików oraz moich parafian ze wszystkich miejscowości, gdzie pracowałem. Bóg zapłać!

         Boże Narodzenie, Tropie 2012     xSt.Pietrzak (tel. 601 918 322)

 

"Błogosławiony człowiek, który myśli o biednych
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
Pan mu pomoże na łożu boleści,
podczas choroby poprawi mu posłani
e" (Ps 41)

"Blessed is he who has regard for the poor;
the Lord delivers him in times of trouble.
The Lord will sustain him on his sickbed
and restore him from his bed of illness
" (Ps 41)

Dokumentacja
ofiarodawców i obdarowanych

Złożyli dar
dla Braci w Kamerunie

Dary otrzymali mieszkańcy
Fontem-Lebialem i okolicy
(ludność Mbo i Bangwa)

Obdarowani przekazują
swoje podziękowania
ofiarodawcom z Polski

B. Suchanek 100 PLN,
A.Nowakowski 100 P.
M. Garbacz 100 PLN.  
Wysłałem 100 $  04.01.2013.
......................P. Pietrzak 100 PLN,
St. Pietrzak 200 PLN.  
Wysłałem 100 $  08.01.2013.  
...............................J. Patyk
i B. Myszka - 150 $.
Wysłałem 150 $ 08.01.2013. 
...........................

R. Patyk 100 €.
Wysłałem 130 $ 16.01.2013

...................................
R. Stachoń 100 €.
Wysłałem 130 $ 16.01.13

.....................ks. A. Piórek
i ks.T.Święs  500 PLN.
Wysłałem 166 $ 18.01.2013
.......................W.  Michalik
i  D. Wolak 100 PLN,
K. Kołdras 100 PLN,
J. Gomółka 100 PLN.
Wysłałem 100 $ 06.02.2013
.............................


Pociechowie 100 PLN

Kołdrasowie 200 PLN
Wysłałem 100 $
20.02.2013
...........................

x.St.Pietrzak 336 PLN
Wysłałem 100 $
20.03.2013
(za pośrednictwem  humanitarian
@mbaw-usa.org )
...................
Uwaga: Ofiara ta nie dotarła do pośrednika.

.......................
 

   = C. D. N. =
OCZEKUJEMY
następnych darów


Dar otrzymali ubodzy:  Nji James Nkemnyi
w Fontem oraz Martin Njukang

Nji James Nkemnyi
wyrażają wdzięczność
dla P. i St. Pietrzaków,
*
a Martin Njukang - jest wdzięczny
 dla J. Patyka i K.Myszka za pieniądze,
które posłużą na opłatę nauki szkolnej
jego dzieci.

   
.

Najuboższe dzieci
i kierownictwo katolickiego przedszkola w Njentse
oraz ich wychowawcy
cieszą się z zakupu pomocy szkolnych i dziękują za nie Braciom i Siostrom z Polski,
a osobno - Renacie Stachoń.


.
Te chore na raka dzieci, zapomniane przez
swoje rodzinne środowiska,  otrzymały
od nas pieniądze na pobyt w szpitalu  
w Fontem.

"Nie wiemy, jak dziękować...
Niech Bóg błogosławi Was,
R. Patyk i St. Pietrzak,
i pozostałych" - napisali ci, widoczni na fotografii.


Ta
szafka
szkolna
też się
trochę
wzbogaciłaOd tej, ubogiej,
podziękowanie otrzymują:
ks. A. Piórek i ks. T. Święs
oraz R. Stachoń i R. Patyk.

Wdzięczne - ze swoim nauczycielem.

Na tle informacyjnej 
tablicy katolickiej szkoły w miejscowości
Fontem, pow. Lebialem
uczniowie trzymają w ręce pomoce
do nauki szkolnej
i napisy z podziękowaniem dla dobroczyńców  z Polski.

"This is the picture of a family who has benefited from the generosity of the Poles. She is Emilia Lechindem. She and her children benefited from the gift of 100 dollars from  W. Michalik, D. Wolak, K. Kołdras  and  J. Gomółka.  She was sick as you can see from the photo and the money was used to subsidize her medical bill and partly pay for the education of her children which you can see in the background" (A.Agendia).  
Emilia Lechindem otrzymała pomoc na swoje leczenie i dla kilkoro dzieci w jej biednym domku. Jest teraz wdzięczna dla W. Michalik, D.Wolak (Tropie), K. Koldras (Chełmiec) i J. Gomółka (Pisarzowa).

"Mieszkańcy Fontem radują się z powodu waszych wspaniałych wysiłków.  Wiele dzieci mogło wrócić do szkoły lub książki kupić. Wielu pacjentów miało swoje czesne płacone dzięki waszym wysiłkom. Stale są wdzięczni wszystkim darczyńcom.
Oto zdjęcia, które otrzymałem od ludzi, którzy korzystają z waszych wysiłków. Aloysius
".

W Fontem nasz Przedstawiciel wręcza potrzebującym rodzinom gotówki w kopertach. a te odpowiednimi napisami wyrażają swoją wdzięczność ofiarodawcom, w tym po nazwiskuPociechom i Kołdrasom z Nowego Sącza i Chełmca, a także z parafii Tropie.


Fragment zniszczeń

W drugą rocznicę tragedii (4-8.03.2011) - dar 100 $ dla ludności Mbo/Mbaw w Bambalang (nad jeziorem Bamendjing, Pn-Zach. Kamerun), dla ofiar napaści od sąsiedniego plemienia Balikumbat.

...........................
Około 400 domostw i gospodarstw spalonych, 5000 osób bez domu, sprzętów i środków do życia ...
 

1) Obrazy zniszczeń      2) Bezdomni
3) http://www.youtube.com/watch?v=mD2OA-1Wp2w

 

Ciąg dalszy    > > >

 


Potwierdzające listy Alojzego Agendia i podziękowania.

(tłumaczenie z pomocą google).
 

06.01.2013

       Hello Stan,
Greetings. I have sent the first donation to Cameroon. The beneficiaries are Nico Atemsi of the (Aminde b. 1897, Fontem) lineage. The other is Emilia Achenaloh whose photo I am still to get.
      The first is extremely poor, still living in a thatch-roofed house with earth floors. The donation is to help him subsidize the payment of fees this year for the education of any of his children. Fortunately, I could find one of his pictures in my archive. I have a huge archive of Fontem and its people.
      This is a photo I took with him in December 2011 while in Fontem, Cameroon during a cultural festival. You will find me and him together. The person handing the gift in Cameroon is expected to provide me with a picture of the beneficiary.
      These women you see in the photo have will also. They trek over 20 km on foot to sell their crops and other items you see them carry on the back. They may trek such a distance to sell something worth just 10 dollars and most proceeds are used to educate their children or pay medical bills. They will certainly be very grateful.
      Picture one. Agendia Aloysius with Nico Atemsi of (Aminde b. 1897, Fontem) lineage.
Picture one: Andu Women trekking to the market.

..................................................

          Witam Stan,
         Pozdrowienia. Przekazałem pierwsze Twoje wpłaty do Kamerunu. Beneficjentami są Nico Atemsi z rodu Aminde ur. 1897, Fontem [na zdjęciu po prawej]. Druga jest Emilia Achenaloh, której zdjęcie mogę zdobyć.
         Ten pierwszy jest bardzo słaby, nadal mieszka w domu strzechą dachem z pięter naziemnych. Darowizna będzie mu pomocną dotacją na opłaty w tym roku na edukację każdego z jego dzieci. Na szczęście udało mi się znaleźć jedno z jego zdjęć w moim archiwum. Mam ogromne archiwum Fontem i jego mieszkańców.
         Jest to zdjęcie, które wykonałem z nim w grudniu 2011 roku, podczas pobytu w Fontem, podczas kulturalnego festiwalu tam, w Kamerunie.  Znajdziesz mnie (po lewej) i razem z nim. Wręczający darowiznę w Kamerunie, mają zapewnić mi zdjęcie tego beneficjenta.


Agendia Aloysius - nasz pośrednik  (po lewej) oraz Nico Atemsi (z rodu Aminde, A00) - jako obdarowany.


         Te kobiety, które widzisz niżej na zdjęciu, znam również. One wędrują ponad 20 km na piechotę do sprzedaży upraw i innych produktów, które - jak widzisz - noszą na plecach. Muszą wędrować na taką odległość, sprzedać coś warte zaledwie 10 dolarów, a dochód w większości wykorzystywany jest na edukację dzieci lub na zapłacenie rachunków medycznych. Za pomoc będą one z pewnością bardzo wdzięczne.


Kobiety Andu, wędrujące około 20 km na rynek w Fontem.

Niech Bóg błogosławi Cię, Stanisław Pietrzak. Aloysius.

...........................................................................................   ..............................................................................................

11.01.2013

      Dear Stan,
      Greetings from the people of Fontem. The people of Fontem are very grateful for all the support. They want to sincerely thank all those who have donated so far, especially Suchanek, Nowakowski and Garbacz, P.Pietrzak and St.Pietrzak
and J.Patyk and B.Myszka. They are also very thankful to Stanislaw Pietrzak for gathering the donations. God bless you people .
      The donation of $150 from J.Patyk and B.Myszka and $100 from P.Pietrzak and St.Pietrzak
has been given to Njentse Community Nursery School. The picture of some of its kids/pupils is attached. This is a nursery school in one of the villages in Fontem called Njentse. It has an enrollment of 65 kids
      The school was created by the government of Cameroon but it has no building, no teachers nor any didactic material. The current lone teacher for the school has been employed by the community. She is on a pay of US50 dollars a month. The school is using the home of another villager.
      The donation sent will be used to buy some didactic material for the school like books, colors, toys and other aides for learning in the second-hand market.
      A good number of parents cannot even afford fees for the kids so we decided that $100 will be use as payment for the fees of some really poor kids.
Once-more, the people of Fontem are very grateful to Stan and their Polish friends.
On behalf of the people of Fontem we say THANK YOU. Agendia Aloysius

.................................................
         Drogi Stan,
         Pozdrowienia od ludzi Fontem. Mieszkańcy Fontem są bardzo wdzięczni za wszelką pomoc. Oni chcą serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali dary do tej pory, szczególnie Suchanek, Nowakowski i Garbacz; P. Pietrzak i St. Pietrzak;  J. Patyk i B. Myszka. Są oni również bardzo wdzięczni dla Stanisława Pietrzaka za zbieranie datków. Niech Bóg was ludzi błogosławi.
         Darowizna w wysokości $ 150 od J.Patyk i B.Myszka i 100 $ od P.Pietrzak i St.Pietrzak przekazano wspólnotowemu przedszkolu Njentse. Obraz z niektórych jego dzieci/uczniów w załączeniu. To jest przedszkole w jednej z wiosek w Fontem zwanych Njentse. Ma 65 dzieci z rejestracji
         Szkoła została stworzona przez rząd Kamerunu, ale ononie ma żadnego budynku, nie ma nauczycieli, ani żadnych materiałów dydaktycznych. Jeden samotny nauczyciel w szkole został zatrudniony przez gminę. Ona jest na żołdzie 50 dolarów US miesięcznie. Szkoła korzysta z domu innego wieśniaka.
         Przysłane darowizny zostaną wykorzystane, aby kupić trochę materiałów dydaktycznych dla szkoły, takich jak książki, kolorów, zabawek i innych pomocy do nauki.
         Dużą liczbę rodziców nie stać nawet na opłaty za dzieci, więc zdecydowaliśmy, że $ 100 będzie używać jako zapłatę za honoraria niektórych dzieci bardzo biednych.
         Jeszcze raz, ludzie Fontem są bardzo wdzięczni Stanowi i jego przyjaciołom w Polsce.
         W imieniu ludu Fontem jeszcze raz mówię: DZIĘKUJĘ. Agendia Aloysius

....................................................................................... .................................................................................................

16.01.2013
      Hello Stan,
I just received the notification from paypal. Thanks so much. The donations are making wonderful and /tremendous impacts on the lives of recipients in Fontem.
      May the Lord abundantly bless the donors and may more donors come up.  Oncermore, we deeply appreciate your efforts. For the people of Fontem. Agendia Aloysius

....................................

         Witam Stan,
 Właśnie otrzymałem pieniądze od Roberta Patyka i Renaty Stachon. Dziękuję bardzo. Datki robią wspaniałe i ogromny wpływ na życie odbiorców w Fontem.  Niech Pan obficie błogosławi dawców i może więcej darczyńców wzbudzić.
         Po raz kolejny jesteśmy głęboko wdzięczni za wysiłki dla ludzi Fontem.  Agendia Aloysius
..........................................................................................   ............................................................................................

19.01.2013

      Hello Stan.
      Greetings. I have received the generous donations of A. Piorek and T. Swies for poor families in Bangwa-Fontem.
The people of Fontem through me are extending their heartfelt gratitude. You will certainly receive photos and their letters in recognition of these great and immeasurable gestures from the people of Poland.
      Pictures and letters for the wonderful donations of Renata Stachon and R. Patyk are also being expected.  My representative in Fontem has to traveled to the hinterland to give some of the gifts to the needy.       We remain grateful and we hope many more people of goodwill will copy these examples.
    For the people of Fontem, Agendia Aloysius
............................................................

         Witam Stan.
Pozdrowienia. Otrzymałem hojne darowizny ks. A. Piórek i Swies T. dla ubogich rodzin w Bangwa-Fontem.
Mieszkańcy Fontem przeze mnie przekazują swoją szczerą wdzięczność. Na pewno dadzą zdjęcia, i słowa uznania tych wielkich i niemierzalnych gestów od Polaków.
         Zdjęcia i podziękowania za wspaniałą darowizny Renata Stachoń i R. Patyk trzeba się również spodziewać. Mój przedstawiciel w Fontem ma wyjazd w głąb gminy, aby dać niektóre z darów dla potrzebujących. Pozostajemy wdzięczni i mamy nadzieję, że o wiele więcej ludzi dobrej woli będzie naśladować te przykłady.  Od ludzi Fontem, Agendia Aloysius
 

Nasz drugi pośrednik

prof. Esendugue Greg Fonsah (Mbo-Nkonghho Kamerun; Univ. Georgia USA)

 

 

Ciąg dalszy > > > ( 2 ) ( 3 )
.............................................................

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


ks. Stanisław Pietrzak

E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl
Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

  .