Y-Adam-L74 - 250000 bp
Dziesięć
tysięcy praojców
            i tyleż pramatek mam.
Zapadły się ich mogiły

            i nie ma ich kości...
Ale znajduję coś w sobie
            - ich własne de-en-a.
Poznam je, przy nim uklęknę

            w
synowskiej miłości!

Jeden praojciec wszystkich
współczesnych ludzi (1)

Y-ADAM

(Y-chromosomalny Adam)

Opis i historia odkrycia

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja tej strony

13 sty 24

Jesteś tu
 
 
miłym
Gościem

WYBIERZ RÓD lub GENEALOGIĘ GENETYCZNĄ:

.

Strony genealogii genetycznej na naszej witrynie

1.  Genealogia Y-DNA,  mtDNA i autosomów DNA. Jak zbadać swoja genealogię DNA?

2.  Haplogrupy R1i R1b euroazjatyckie i indoeuropejskie

3.  Mitochondrialne mtDNA

4. Y-Adam, praojciec wszystkich współczesnych ludzi

5. Geograficzna i etniczna kolebka współczesnych ludzi

5. Fundusz Rozwoju Rodu A00 w Kamerunie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

6. Indoeuropejczycy i ich języki. Ojczyzna Praindoeuropejczyków

7. Indoeuropejska geneza Scytów, Tocharów, indo-irańskich Ariów, Anatolijczyków i Ormian)

8. Zindoeuropeizowane rody Y-DNA, pierwotnie nieindoeuropejskie
9. Praindoeuropejska geneza Słowian

10. Polacy, skąd i kim jesteśmy? Biologiczne, etniczne i kulturowe korzenie Polaków

11. Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego regionie
12. Inne wybrane regiony

13. "Stara Karpacka" gałąź rodu R1a: YP343. 
14. "Polskie Mykeny nad Dunajcem" - kultura Otomani-Füzesabony

15. Kreacjonizm ewolucjonistyczny

Mój pogląd na świat:
Kreacjonizm ewolucjonistyczny

(the evolutionistic creationism)

Ewolucjonizm jest czymś więcej niż tylko teorią [..]. Doktryna wiary niezmiennie jednak głosi,
że ludzka duchowa dusza została stworzona bezpośrednio przez Boga
(św. Jan Paweł II pp, 1986)

Niezmierzony i cudowny wszechświat
wraz z człowiekiem nie może być
dziełem przypadku lub konieczności  
 (K Darwin, O powstaniu gatunków 515)


           MOJE DNA

   od Y-Adama:
            L74
   od ojca:
            R1a - YP380
  
od matki:
          
H14a

Niniejsza strona jest częścią genealogicznych stron mojego rodu. Niech będą właściwie rozumiany i uszanowany niektóre jej fragmenty!  xStP.

Historia odkrycia Y-Adama
czyli najbliższego wspólnego przodka wszystkich  współczesnych ludzi
(History of the discovery of Y-Adam (Y-chromosomal Adam) i.e. the nearest common ancestor of all modern humans)
 

        WYJAŚNIENIA WSTĘPNE 

          Zawarta w biblijnych tekstach i chrześcijańskiej nauce doktryna o pochodzeniu wszystkiego od Boga na drodze stworzenia nie określa sposobu tego działania.
         Biblijny opis "lepienia" człowieka z ziemi przez Boga  jest wyrazem tylko tej prawdy, że istniejemy z woli Boga, ukształtowani pod Jego opiekuńczym okiem i według Jego zamiaru, jako szczególne i najdoskonalsze Jego dzieło w przyrodzie,  powołane do panowania nad przyrodą i do życia nadprzyrodzonego z Nim.
         Ale sposobem realizacji stwarzania mogły być uruchomione przez Boga prawidła ewolucji, nad którymi dominuje ów widoczny dla wszystkich "racjonalnie umotywowany cel: CZŁOWIEK",  jak to wyraża rosyjski uczony, choć ateista, Wiaczesław Iwanow albo "zamysł Boga" według określenia Einsteina, lub Wielki Projekt, jak mówią kreacjoniści.
         Jak się okazuje, ten przyrodniczy proces "lepienia" człowieka jako oddzielnej od zwierzęcych przodków istoty, zwany ewolucją, trwał około 7 milionów lat.
                                          Biblijny kreacjonizm pozostawia miejsce na ewolucjonizm

Do niedawna jedynym naukowym źródłem wiedzy o pochodzeniu człowieka były znaleziska kostne, przeważnie fragmenty czaszek i szkieletów oraz wyroby ręczne i inne materialne pozostałości naszych praprzodków.  One stały się podstawą rozmaitych, często sprzecznych ze sobą teorii ewolucji.

Większą szansę dla nauki stworzyła dopiero genetyka, a zwłaszcza genealogia genetyczna. Ta ostatnia jest oparta głównie na znajomości mutacji w STR, a zwłaszcza polimorfizmów (mutacji) pojedynczych nukleotydów (SNP) w męskim chromosomie Y (Y-DNA), którego długość wynosi ponad 50 milionów par zasad (i nukleotydów), a właściwie w jego nierekombinujących regionach (NRY), których długość, jak Wei et al. 2013 ustalił, wynosi około 9 milionów (9 Mb) par zasad nukleotydowych.
Mutacje
SNP (zwane snipy), mogą pojawić się w poszczególnych parach zasad (nukleotydach) przeciętnie raz na około miliard lat i przekazywane są zasadniczo niezmiennie z ojca na syna wraz z nowymi, powstającymi sporadycznie trakcie zapłodnienia mutacjami. Stanowią one sprawne narzędzie do poznania genealogii ojcowskiej w prostej linii aż do pierwszego wspólnego przodka. Nazywamy go tu Y-Adam (albo, jak w Wikipedii,
Y-chromosomal Adam) dla odróżnienia od biblijnego Adama, który niekoniecznie musi być tożsamy z tym genetycznym.
Takich mutacji SNP na drodze od Y-Adama do dzisiejszych ludzi Wei et al. 2012 w 36 testowanych próbkach Y-DNA zidentyfikował od 980 do 1054 (średnio 1026), co w jego obliczeniach średnio przypada 1 SNP na 105 lat.
Natomiast mutacje
STR, które zachodzą w rejonach szybkozmiennych i decydują o haplotypie danego człowieka,  są odpowiednie przeważnie tylko dla bliskich (np. w zakresie do 2-3 tysięcy lat) genealogii męskiego rodu .
Inne użyteczne dla genealogii mutacje zachodzą w genach mitochondrialnych (
mtDNA), czyli w genach energetycznych człowieka, zbudowanych z ponad 16 tysięcy par zasad. Przekazywane są także w liniach prostych w drodze rodzenia, ale tylko przez matki - na potomstwo męskie i żeńskie. Stanowią dobre narzędzie do poznania genealogii matczynej od pierwszej matki współczesnego człowieka, Ewy (mitochondrialnej Ewy, mtEwa), do dzisiejszych ludzi. Z wielu jednak względów są one mniej, niż ojcowskie mutacje w Y-DNA, informatywne pod względem etnicznym.
 

 I.
Najnowszy etap poszukiwań
ostatniego wspólnego przodka współczesnych ludzi, 
czyli Y-ADAMA

Poniższa tabela przedstawia fragment strony projektu haplogrupy A (aministrator Bonnie Schrack) z wynikami testowania w firmie Family Tree DNA. Podane są one z nazwiskami lub jako anonimowe; wskazano miejsca pochodzenia (Afroamerykanów) przeważnie nieznane; uwidoczniono ich rozpoznane haplogrupy, wyznaczone przez mutacje SNP (polimorfizm pojedynczego nukleotydu) oraz seria kilkudziesięciu mutacji typu STR, wskazujących liczbę powtórzeń (Ripeats) krótkich (Schort) tandemów (Tandem) w określonym miejscu (#DYS) na nici DNA (kliknięciem  obraz można nieco powiększyć):

W miejscach (loci) oznaczonych skrótem DYS liczby powtórzeń zmieniają się rosnąco albo malejąco. Umożliwia to rozpoznanie, której próbki cały haplotyp (tj. zestaw mutacji) jest młodszy (np. jako synowski), a który starszy (np. jako ojcowski). Na tej podstawie kilku entuzjastów poszukiwania najstarszego haplotypu na drzewie współczesnego człowieka z powyższej listy wybrało i opłaciło testowanie metodą WTY (poszukiwanie mutacji SNP) najpierw próbki Jonesa, a potem Dorseya. To ujawniło ich haplogrupę A0 (zob. niżej). W końcu na podstawie liczb powtórzeń w DYS438, dziwnie, jak się okazało, uzależnionych od czasu (malejąco wraz z czasem), wybrano do testu WTY próbkę Alberta Perry, gdzie DYS438 jest największe, bo 16. Ta okazała się haplogrupą A00 (zob. niżej).

 

Tu zajmiemy się rolą mutacji, głównie SNP, w ojcowskim Y-DNA.
Zobaczymy slajdy, zaprezentowane 10.11.2012 r. przez p.  Bonnie Schrack, administrator projektu:
Y-haplogroup A Family Tree DNA Project, podczas 8. Międzynarodowej Konferencji Genealogii Genetycznej 2012,  w Houston (Texas, USA): Haplogroup A, the Root of the Tree of our Fathers.

 

Bonnie SCHRACK jest administratorem naukowego Projektu haplogrupy A FTDNA, autorką poniższych diagramów i prelekcji 10.11.2012 w Houston oraz współautorką końcowej publikacji Mendez et al. 2013.

 

1.
(Diagramy od B. Schrack; objaśnienia moje)

Rok 2010,
przed odkryciami Crucianiego
i nowszymi.
.

Przedstawiono dwa jakby oddzielne
drzewa filogenetyczne
współczesnego człowieka !
Afrykańskie rody A, A1, A2, A3...

i pozaafrykańskie rody BT,
czyli oznaczone literami
alfabetu od B do T,
były jakby bez połączenia !
(wstawiłem tam pytajnik)
.
Y-Adam

jako wspólny przodek łączący te grupy,
był raczej tylko przypuszczalny!

Rozwijająca się od około roku 2000 genealogia Y-DNA, aż do 2010 roku, jak pokazuje powyższy rysunek, dzieliła ludzkość na dwie odległe sobie populacje: afrykańską (haplogrupa A, po lewej) i zasadniczo pozaafrykańską (haplorupy BT, czyli od B do T). Nie było jasności co do ich wspólnego przodka (mutacje były niejasno zdefiniowane).

          Zob. dyskusje naukowców w Anthrogenica.com:
What's going on with haplogroup A? What is the "everyman" SNP?
http://www.anthrogenica.com/showthread.php?404-What-s-going-on-with-
haplogroup-A-What-is-the-quot-everyman-quot-SNP; zob. Rodstvo.ru, forum (archival).

Nie było też żadnych danych, wskazujący na wiek pierwszego przodka / pierwszych przodków. Ogólnie przypisywano im czas od 50 do 70 tysięcy lat, jak w antropologii fizycznej, operującej pojęciem "anatomicznie współczesnego człowieka" (ang. AMH).

ISOGG (International Society of Genetic Genealogy) w 2011 r. i później podaje datowanie:

"The root of the Y haplogroup tree is the so-called 'Y-Chromosome Adam,
'the most recent patrineal ancestor of all people living today, who is believed to have lived
60,000 to 90,000 years ago"

https://isogg.org/tree/2011/ISOGG_YDNATreeTrunk11.html 

Mając tak niejasne dane, nadal dobrze się czuły zapoczątkowane przez darwinistów teorie multiregionalnego pochodzenia człowieka, jakoby ewolucja człowieka rozwijała się niezależnie "wieloma rękawami", czyli równocześnie w wielu regionach świata i ostatecznie niepochodzących od jakiegoś wspólnego przodka; taka też miała być geneza podstawowych, rzekomo niespokrewnionych ras, a nawet niektórych rasistowskich postaw.

2.

Rok 2011
- po odkryciach Crucianiego
Pojawiły się dwie nowe gałęzie:
A1a i A1b.
.
 Obydwie części drzewa,
afrykańska i pozaafrykańska,
znalazły połączenie.

.
Wspólny przodek,
Y-Adam
otrzymał datowanie na

 około 142.000 lat

To jednorazowe odkrycie przez Crucianiego  wymagało jednak potwierdzenia w kolejnych badaniach.

Dopiero w 2011 roku  F. Cruciani  wraz z zespołem genetyków uczelni włoskich i europejskich wśród 2204 afrykańskich próbek DNA wyodrębnili osiem, odstających od reszty próbek, związanych korzeniami z Kamerunem lub sąsiedztwem tego kraju. Po głębszym testowaniu SNP okazało się, że stanowią one wyraźnie oddzielną i daleko starszą gałąź współczesnego człowieka. Dał jej oznaczenie A1b, w przeciwieństwie do linii od A1a do T, czyli do pozostałej ludzkości afrykańskiej (A1a, A2, A3 i B) oraz pozaafrykańskich grup pod BT (od C do T). Równocześnie, dzięki głębokiemu testowaniu, zostały prawidłowo zdefiniowane i ujawniły się nowe snipy w gałęzi A1a-T, które wskazały na jedność całego drzewa genealogicznego ludzkości. Nowe liczne SNP pozwoliły Crucianiemu datować wspólnego przodka obydwu haplogrup, A1a-T i A1b, a więc Y-Adama, ostrożnie na około 142 tysiące lat.
W naukowej genealogii genetycznej panuje jednak zasada, że nie daje się wiarygodności i oficjalnego uznania pojedynczym wynikom badań, zanim nie zostaną one potwierdzone innymi badaniami. Dlatego szczytowa część drzewa genealogicznego nadal pozostała bez zmiany. Genealogia oczekiwała więc na dalsze testy Y-DNA. Kogo testować, oczywiście tym razem w laboratorium komercyjnym, więc i za czyje pieniądze?

Dlatego wraz z kilkoma innymi entuzjastami badań początków współczesnego człowieka postanowiliśmy (choć to najbardziej obciążyło właśnie moją kieszeń), by mając wgląd do wyników prowizorycznych i powierzchownych testów niektórych ludzi z haplogrupy A, głównie Afrykańczyków, sfinansować najpierw testowanie  Y-DNA nieznanego czarnoskórego człowieka o nazwisku JONES metodą WTY (Walk Trough Y-chromosome) w komercyjnym, światowej sławy laboratorium FTDNA dra T. Krahna w Houston.

Ale w tej grupie próbek, bardzo płytko testowanych, był kolejny wyróżniający się kandydat do głębokiego testu, DORSEY, którego genetyczna linia wydawała się jeszcze bardziej zmutowana niż linia Jonesa. Nie mogłem więc powstrzymać się od kolejnego śmiałego i samodzielnego wydatku na jego testowanie. Na koniec poprosiliśmy laboratorium FTDNA (T. Krahna)  o testowanie metodą WTY także próbki PERRYEGO.

Zaskoczone było tą ofiarnością "jakiegoś emeryta z dalekiej Polski" laboratorium dra Krahna w Houston oraz kierownicy firmy FTDNA przy uniwersytecie Arizona. Trzeba było im wytłumaczyć, że chodzi o istotny dla mnie cel, jakim jest poszukiwanie pierwszego praojca moich rodów, a także korzeni moich i całej współczesnej ludzkości. Na tej podstawie laboratorium dra Krahna  bez wahania udzieliło pierwszeństwa tym badaniom.

3.
Wyniki testowania próbki JONESA

Rezultat nowszych,
"naszych" badań

w projekcie
"Haplogrupa  A Y-DNA"
po testowaniu Jonesa
 02.03.2012
pojawiła się nowa
("new" - kolor zielony)
podgałąź gałęzi A1b
.
Dzięki temu także cała gałąź A1b
z badań Crucianiego
została teraz potwierdzona
i oficjalnie zatwierdzone
przez ISOGG


Wynik testowania próbki Jonesa był nadspodziewanie dobry. Wykryte mutacje SNP nie tylko potwierdziły wykrytą przez Crucianiego gałąź A1b,  ale ją także przedłużyły o nowe snipy; część z nich jest jakby własna dla rodu Jonesa,  (kolor zielony na rys. wyżej), a część nałożyła się na A1b jako ich wspólna linia praojcowska. Równocześnie ujawniły się nowe mutacje SNP przedłużające linię A1a od szczytu drzewa do BT.
 

4.
Zmiana oznaczeń nowych gałęzi

Nowo odkryte gałęzie otrzymały nowe,
czytelne oznakowanie

Gałąź "Jonesa"
otrzymała oficjalnie symbol A0,
analogicznie do oznaczenia najstarszej haplogrupy
mitochondrialnej, mt-L0.

Natomiast bratnia jej linia, afrykańska i wychodząca poza Afrykę, otrzymała oznaczenie A1

Wyniki te pozwoliły na zmianę oznaczeń całej nowej gałęzi  i przyległych odcinków z A1b na A0, jak wskazuje rysunek powyżej.

5.

         Wyniki testowania próbki DORSEYA

Kolejna nowa,
"nasza" podgałąź
-
po testowaniu próbki
Y-DNA  Dorsey'a A0b
02.03.2012

Równocześnie wzrosła
ogólna liczba SNP
na odcinku A1,
co sugerowało konieczność rychłego wykonania
nowego datowania
wspólnego przodka,
Y-Adama:
bliżej ku 200.000 lat

Wyniki badań próbki Dorseya okazały się jeszcze bardziej owocne w nowe SNP. Były one nie tylko potwierdzeniem całej nowej gałęzi A0, ale także ukazały nową jej podgałąź, oznaczoną A0b. Uzyskane, szczególnie  bogate w   SNP, wyniki testowania Dorsey'a (linia A0b na rys. wyżej), oraz poprzednie Jonesa (A0a), wzajemnie się potwierdzające, pozwoliły administrator Projektu FTDNA haplogrupy A - pani Bonnie Schrack - na wystąpienie o zatwierdzenie tychże oraz opublikowanie nowej konstrukcji drzewa genealogicznego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Genealogii Genetycznej (ISOGG). Dokonano tego na 16. lutego 2012 roku.

Na podstawie zwiększonej teraz liczby SNP w linii A1-A1b-BT wskazano później podwyższenie na około 200,000 lat
 

6.
Rewelacyjne wyniki testowania próbki PERRY'ego - 14.04.2012 r.

Rewelacyjny wynik ostatniego
"naszego" badania:

 Testowanie DNA Perry'ego
ujawniło 85 nowych SNP
 i istnienie gałęzi  A00
.
Linia A1 przedłużyła się o 31 nowych
 SNP (kol zielony)  i otrzymała
oznakowanie symbolem   A0-T
.
Wspólny nasz przodek, Y-Adam,
otrzymał nowe datowanie:
338.000 wg. Mendeza i Hammera
w publikacji

a po poprawce od StP, akceptowanej przez T.Krahna i B.Schrack,
 280.000 lub: "ponad 250.000 lat"

Ostatni akord tej serii badań, czyli odkrycie gałęzi A00, był jednak najmocniejszy. Jego rezultat jest widoczny na powyższym rysunku slajdowym od p. B. Schrack. Warto go tu zrelacjonować.
Po wskazaniu i opłaceniu testowania metodą WTY jeszcze jednego kandydata, Afroamerykanina z Południowej Karoliny (USA),
Perry'ego i wyrażeniu przez niego zgody na testowanie - i tym razem nie trzeba było długo czekać na wyniki.  A wprawiły one w stan zdumienia i oczarowania kierownika laboratorium T. Krahna, administratora projektu badawczego haplogrupy A, p. Bonnie Schrack, oraz genetyka z Uniwersytetu Arizona prof. M. Hammera. Oto okazało się, że została odkryta bardzo stara gałąź ludzkości (linia A00 na rys. wyżej).
Przed ujawnieniem wyników testowania postanowiono najpierw się dobrze naradzić z naukowcami uniwersytetu Arizona, co dalej zrobić z tak wspaniałą informacją. W chwili emocjonującego oczekiwania,
14 kwietnia 2012 r., p. Bonnie skierowała do asystentki dawcy próbki z rodu Perry'ego o imieniu Jacqueline (Jackie) i do mnie następującą prośbę:

Dear Jackie and Stan,

         I'm writing to tell you that Thomas and Astrid stayed up all night scoring (reading) the results of the Perry WTY. The results are a great success, just wonderful. They discovered a huge number of SNPs. Thomas is very happy, and he says I should tell you that we need to hang on until Monday before we discuss the exact details, after we've had a chance to discuss them with Dr. Michael Hammer of the U. of Arizona.

         I know, Stan, that you will be upset with me, but out of respect for Thomas, there will be just that little wait until all the results will be disclosed. Believe me, this is unprecedented, and is only because of the important nature of these results!

         You can both feel proud that you have done so much to make these scientific advances possible!

 Now, there is no question that a scientific paper will be written and published to let the world know of our discoveries. Just think, if Jackie had not wanted to get her family tested, and Stan had not had the great motivation to raise all the funds, we would never have come to this point!

         I'll make sure you both acknowledged and thanked in the paper.

         All the best, Bonnie” (14.04.2012, 18:26)


.................................................

 Drodzy Jackie i Stanisław,
         Piszę Wam, aby powiadomić, że Thomas i Astrid pozostali na noc [w laboratorium], aż odczytają wszystkie punktacje - wyniki WTY Perry'ego. Wyniki są wielkim sukcesem - po prostu cudowne. Odkryli oni ogromną liczbę SNP [=mutacji]. Thomas jest bardzo szczęśliwy i mówi, że powinnam Ci powiedzieć, iż musimy wytrzymać do poniedziałku, zanim omówimy dokładnie szczegóły, bo już mieliśmy okazję do dyskusji z Dr. Michael Hammer z U. Arizona.
         Wiem, Stanisław, że będziesz zdenerwowany, podobnie jak i ja, ale z szacunku dla Tomasza niech tak będzie, że trochę zaczekamy, aż wszystkie wyniki zostaną ujawnione. Uwierz mi, że jest to bez precedensu, i to tylko ze względu na ważny charakter tych wyników.
         Możesz czuć się dumny, że zrobiłeś tyle, aby te postępy naukowe były możliwe!
Teraz nie ma wątpliwości, że musi być napisana i opublikowana specjalna praca naukowa; niech świat wie o naszych odkryciach.
         Wystarczy pomyśleć: gdyby Jackie nie chciał, aby jego rodzina była przetestowana, i gdyby Stanisław nie miał wielkiej motywacji do ponoszenia wszystkich kosztów, nigdy byśmy nie doszli do tego punktu!
         Wyrazimy  na pewno uznanie, jak i podziękowanie dla Ciebie w tej publikacji.
         Wszystkiego najlepszego, Bonnie Schrack  (14.04.2012,18:26)

         Oczywiście, że poczułem się dumny.
Nie mogłem też odmówić zgody na czasowe jakby embargo tych wyników.
Ale w światowej społeczności genetyków genealogicznych powstał ferment i silny sprzeciw przeciw jakby utajnieniu tak ważnych rezultatów testowania. Naukowcy chcieliby przecież zaspokoić swoją ciekawość, a może na własną rękę coś opublikować i zrobić wielkie pieniądze... Laboratorium i firmie FTDNA grożono nawet sprawą sądową. Na skutek tego dla spokoju firmy i jej klientów opublikowałem na naukowych portalach genealogii genetycznej, jak RootsWeb, DNA Forums, MolGen, Rodstvo.ru - oświadczenie, że jako chyba główny inicjator tych badań i główny ich darczyńca miałem specjalne prawo do udzielenia zgody na czasowe embargo dla uporządkowania i opracowania tych szczególnych wyników.

         Hello all,
         I'm probably a main initiator of the so-called "search for Adam's genes," that is, of SNP mutations which occurred in the earliest lineage of the father of all men living today, i.e., Y-chromosomal Adam. [...]
       Napisałem, że za moją zgodą stało się, iż doszło do czasowego embarga wyników, aby uczelnia w Arizonie mogła w spokoju opracować, uporządkować, uzupełnić materiał i napisać naukowe jego opracowanie...

         To oświadczenie znacznie uspokoiło naukowców.


II.
Międzynarodowa Konferencja Genealogii Genetycznej 10.11.2012,  w Houston (Texas, USA)
Ogłoszenie wyników badań w haplogrupie A

         Wreszcie po siedmiu miesiącach, 10.11.2012 r., podczas wspomnianej wyżej dorocznej Międzynarodowej Konferencji Genealogii Genetycznej 2012, w trakcie dwóch prelekcji ogłoszono i omówiono wyniki badań. W trakcie prezentacji slajdów przez administratora projektu, p. Bonnie Schrack, uznanie  za specjalny udział w tych badaniach, entuzjazm i fantastyczne wsparcie, bez którego nie byłoby tak wielkiego sukcesu, otrzymał "our greatest supporter Stan Pietrzak from Poland"
(zob.
Haplogroup A, the Root of the Tree of our Fathers  oraz  Family Tree DNA Conference 2012 ).
 

Oto informacja z konferencji Family Tree DNA w Houston:
Debbie Kenneth:  http://cruwys.blogspot.co.uk/search/label/FTDNA%20conference
Family Tree DNA Conference 2012 - citizen science comes of age

 

The big news from the conference was the announcement of the new Y-DNA haplogroup A00 in a joint presentation by Bonnie Schrack, Thomas Krahn and Michael Hammer which was unassumingly entitled "In Search of the Root: Discovery of a Highly Divergent Y-chromosome Lineage".

         The new haplogroup A00 is now the oldest and deepest-rooted branch of the human Y-DNA tree and is thought to date back about 338,000 years, making Y-Adam much older than mitochondrial Eve, who dates back around 200,000 years. Earlier studies had suggested that Y -chromosomal Adam, the common patrilineal ancestor of all males alive today, lived around 142,000 years ago. The new date for the root of the Y-tree now takes us back into uncharted territory because the earliest example of an anatomically modern human from the fossil record dates back only 196,000 years ago. 
         However, the most astonishing aspect of this discovery is that it came about not because of the research of university scientists but from the hard work and dedication of an amateur genetic genealogist, Bonnie Schrack, who became involved in the world of DNA testing through her genealogical research and a simple desire to learn more about her roots. Bonnie is the volunteer project administrator of the haplogroup A project at Family Tree DNA, a job which she does in her spare time. Bonnie galvanised the support of her project members and the wider genetic genealogy community to arrange for some tests to be done on selected members of the haplogroup A project as part of FTDNA's Walk through the Y programme.

         Funding for the WTY tests was provided not from academic research grants but by members of the genetic genealogy community from around the world.Stan Pietrzak from Poland has been one of the project's most generous and enthusiastic supporters. 
         Thomas Krahn, who heads up Family Tree DNA's Genomics Research Center in Houston, is in charge of the WTY programme. He and his wife Astrid were reportedly up all night doing the landmark WTY test, scoring more and more markers with a growing sense of disbelief before they finally realised what an amazing discovery had been made. 
         Dr Michael Hammer
, FTDNA's Chief Scientist, who has his own laboratory at the University of Arizona, then became involved when the momentous nature of the discovery was realised. In order to determine the placement of the new SNPs on the Y-tree Thomas went on to do WTY tests on samples from a chimp and a gorilla, and also analysed gorilla and chimp Y-STR markers. 
         The person whose sample was used in the WTY project is a gentleman N.N. from South Carolina who is descended from a former slave. Little did he know when he agreed to take the test to help with his family research that he would be making history! 
         Further information on the new haplogroup A00 can be found in the following blog posts and websites [...]

       - Haplogroups A and the top of the modern human tree a diagram from Stan Pietrzak

 

Debbie Kennett

Polski przekład

Konferencja Family Tree DNA Houston-2012 (Dojrzałość obywatelskiej nauki).

         Wielkim newsem konferencji było ogłoszenie nowej Y-DNA haplogrupy A00 we wspólnej prezentacji przez Bonnie Schrack, Thomasa Krahna i Michael Hammera, która skromnie była zatytułowana: "W poszukiwaniu Korzenia: Odkrycie bardzo rozbieżnej linii Y-chromosomu".

         Nowa haplogrupa A00 jest obecnie najstarszą i najgłębiej zakorzenioną gałęzią ludzkiego drzewa Y-DNA i uważa się, że sięga ona około 338.000 lat. Znaczy to teraz, że Y-Adam  jest znacznie starszy niż mitochondrialna Ewa, która sięga około 200.000 lat. Wcześniejsze badania sugerowały, że Y-chromosomalny Adam, wspólny patrylinearny przodek wszystkich dziś żyjących mężczyzn, żył około 142.000 lat temu. Nowa data dla korzenia drzewa Y teraz przenosi nas na nieznane terytorium, ponieważ przykładem najwcześniejszego anatomicznie współczesnego człowieka były dotąd kopalne szczątki, datowane na jedynie 196.000 lat temu.
         Jednak najbardziej zaskakującym aspektem tego odkrycia jest to, że nie powstał on na drodze badań naukowców uniwersyteckich, ale z ciężkiej pracy i poświęcenia entuzjastów genealogii genetycznej. Zwłaszcza pani Bonnie Schrack, która zaangażowała się w świat badań DNA przez swoje genealogiczne badania i proste pragnienie, aby dowiedzieć się więcej o swoich korzeniach. Bonnie jest administratorem-wolontariuszką projektu haplogrupy A w Family Tree DNA, którą to pracę wykonuje w wolnym czasie. Bonnie cieszyła się poparciem członków jej projektu oraz szerszej społeczności genealogii genetycznej w decydowaniu co do niektórych badań, które mają być wykonane na wybranych członkach projektu haplogrupy A w ramach programu Y-FTDNA.
         Finansowanie badań WTY było wykonane nie z dotacji na badania naukowe, ale przez członków wspólnoty genealogii genetycznej z całego świata.

Stan Pietrzak z Polski był tego projektu jednym z najbardziej hojnych i najbardziej entuzjastycznych wspomożycieli.
         Thomas Krahn, który kieruje w Family Tree DNA Genomics Research Center w Houston, prowadzi program WTY. On i jego żona Astrid podobno całą noc robili przełomowe badania WTY, zdobywając coraz więcej markerów z poczuciem rosnącego niedowierzania, zanim w końcu uświadomili sobie, jak niesamowite odkrycie zostało wykonane.  
         Dr Michael Hammer
, Kierownik Naukowy FTDNA, który ma własne laboratorium na Uniwersytecie w Arizonie, związał się z tym projektem, aby doniosły charakter odkrycia został doprowadzony do końca. W celu określenia położenia nowej grupy SNP na Y-drzewie, Thomas dalej wykonuje  WTY próbek z szympansa i goryla, oraz analizy ich markerów Y-STR.

        
Osoba, której próbka została użyta w projekcie WTY, to pan N.N. z Południowej Karoliny, który wywodzi się z byłego niewolnika.  Kiedy zgodził się na przeprowadzenie testu i pomoc w badaniach swojej rodziny, nie wiedział, że przejdzie do historii!

      - Haplogrupa A i szczyt drzewa człowieka współczesnego, diagram od Stan Pietrzak

  [Debbie Kennett]
http://cruwys.blogspot.co.uk/search/label/FTDNA%20conference

        

Szczególny podziw i ekscytację uczestników konferencji i późniejszych dyskusji wywołało zwłaszcza datowanie wspólnego przodka, czyli Y-Adama.  Autor jednej z prelekcji, prof. M. Hammer (Uniwersytet Arizona), na podstawie liczby mutacji a A00 i grupach porównawczych obliczył czas życia Y-Adama na około  338.000  lat temu - dla pokoleń=30 lat, co musiało być później kilkakrotnie przez innych poprawiane. Na internetowych portalach pojawiły się podobne jak w kwietniu określenia, że to "zaskakujący sukces"; "niezwykłe", "szokujące", "ekscytujące", "monumentalne odkrycie", "największe odkrycie w genetyce", "najważniejsze odkrycie w antropologii" itd. Na przykład:

Na znanym naukowym blogu genealogii genetycznej "DNAeXplained Genetic Genealogy" 16 listopada 2012 Roberta Estes, która od lat regularnie relacjonuje najważniejsze wydarzenia w genealogii genetycznej, napisała:

              This isn't just a once-in-a-lifetime event, it's a once-in-the-history-of-mankind event.
('
To odkrycie nie jest tym, które zdarza się tylko raz w czasie życia;
takie zdarza się tylko raz w historii ludzkości')

 

Wcześniej, 30.04.2012, RootsWeb (T.Kandell):
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GENEALOGY-DNA/2012-04/1335784777:

The geographic distribution of Y0 [A00] may be evidence for the origin of Anatomically Modern Humans in Cameroon, West Africa.  This may be the biggest Y DNA discovery ever made [...] If confirmed it would be a watershed moment in our understanding of human prehistory.
"Geograficzne rozłożenie Y0 [A00] może być dowodem na pochodzenie anatomicznie współczesnych ludzi w Kamerunie, w Afryce Zachodniej. Może to być największe odkrycie Y-DNA w historii"[...] Jeśli wynik zostanie potwierdzony, jest to przełomowy moment dla zrozumienia ludzkiej prehistorii.


Nowy szczyt drzewa genealogicznego współczesnego człowieka


(kliknij, aby powiększyć)
 Kolor żółty
 oznaczao zmiany na szczycie drzewa filogenetycznego współczesnego człowieka,
w wyniku testowania Jones-Dorsey-Perry według programu WTY w 2012 r. (dzieło tzw. citizen scientists).
Warianty datowania stosownie do założonego czasu jednego pokolenia: 30 lub 25 lat.

 

     Aktualne drzewo SNP współczesnego człowieka
na diagramie wg. T.Krahna (
prezi 23/30)
z listopada 2012 (z dodanymi oznaczeniami gałęzi przez StP, kol. czerwony)
Drzewo powyższe ukazuje wyższą liczbę SNP w niektórych miejscach, ujawniając zjawisko demograficznej
szyjki butelki (bottleneck), czyli wyginięcia bocznych rozgałęzień.
*    *    *    *    *
Interesujące, że nowe drzewo genealogiczne współczesnego człowieka zostało prawie dosłownie potwierdzone
 także późniejszymi badaniami drzewa genealogicznego prątka gruźlicy ludzkiej Mycobacterium tuberculosis:
"Out-of-Africa migration and Neolithic co-expansion of Mycobacterium tuberculosis with modern humans"
Comas et al. 2013:  http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.2744.html;
zobacz:  Supplementary Text and Figures : http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/extref/ng.2744-S1.pdf

 

F.Mendez et al. 2016, The Divergence of Neandertal and Modern Human Y Chromosomes
http://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297%2816%2930033-7.pdf


III.
Opublikowano wyniki badań
w haplogrupie A00 i A0
- 28 lutego 2013
 

The American Journal of Human Genetics 92, 1–6, March 7, 2013;  Published: February 28, 2013

An African American Paternal Lineage Adds an Extremely Ancient Root
to the Human Y Chromosome Phylogenetic Tree

Współautorzy: 
F.Mendez, T.Krahn, B.Schrack, A.Krahn, K.Veeramah, A.Woerner, F.Fomine, N.Bradman, M.Thomas, T.Karafet, M.Hammer
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929713000736
albo:
http://haplogroup-a.com/Ancient-Root-AJHG2013.pdf
............................................................
      Zob. cytaty, streszczenie i komentarze na Dienekes Blog
http://dienekes.blogspot.com/2013/03/extremely-old-237581-kya-root-of-human.html
      Zob. omówienie i komentarz na Your Genetic Genealogist Blog
http://www.yourgeneticgenealogist.com/2013/03/citizen-science-helps-to-rewrite-y.html
      Zob. informacja w Science News
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130305145821.htm

      Zob. informacja Rosyjskiej Agencji Informacyjnej RIA Nowosti
http://ria.ru/science/20130306/926203809.html#ixzz2Mydv4zrY

      Zob. kolejne informacje i komentarz CeCe Moore z 26.03.2013 o znaczeniu badań i dokonanego odkrycia
http://www.yourgeneticgenealogist.com/2013/03/family-tree-dna-announcements-new.html
 

 

 

 

 

 

Z tej okazji  wyrazy uznania za decydujący udział w tych badaniach przedstawicielom "citizen scientists":

Obiegowy list Bonnie Schrack, administratorki Projektu (01.03.2013)
Dear all [...] It's the culmination of a long process, but surely it's just the beginning of so much more that we can discover.  And of course, none of it could have been done without the support of you, my friends and colleagues in genetic genealogy; in addition to the Perry family, and Jackie Johnson, who generously allowed us to study their DNA, two who deserve special mention for their crucial roles in conceiving, funding and generally advancing this project are Stan Pietrzak and Hamma Bachir Ahmed.
 
With warm greetings, Bonnie.
01.03.2013

............................................
"Szanowni, [...] Publikacja ta jest kulminacją długiego procesu badawczego i na pewno daleko więcej pozostaje do odkrycia. Oczywiście nic z tego nie moglibyśmy zrobić bez wsparcia Waszego, moi Przyjaciele i Koledzy w genealogii genetycznej. Oprócz rodzin Perry'ego i Jackie Johnsona, którzy wspaniałomyślnie pozwolili nam badać swoje Y-DNA, było jeszcze dwóch, którzy zasługują na szczególną uwagę ze względu na ich kluczową rolę w projektowaniu, finansowaniu i postępie tego projektu : Stan Pietrzak i Hamma Bachir Ahmed.   
Z gorącymi pozdrowieniami, Bonnie. "

CeCe Moore, Your Genetic Genealogist Blog
These momentous discoveries were made thanks to tenacious and inquisitive citizen scientists, as well as willing participants within the framework of a commercial testing company. Not only were the noteworthy haplotypes originally recognized by genetic genealogist Bonnie Schrack, but the subsequent research was largely funded by the genetic genealogy community as well (notably Stan Pietrzak and Hamma Bachir Ahmed).
...........................
"Tych doniosłych odkryć dokonano dzięki wytrwałości i dociekliwości naukowców obywatelskich, jak również chętnych uczestników w ramach spółki handlowej testowania. Godne uwagi jest nie tylko wstępne rozpoznanie haplotypów przez genetycznego genealoga Bonnie Schrack, ale także późniejsze badanie w dużej mierze finansowane przez społeczność genealogii genetycznej (a w szczególności Stan Pietrzak i Hamma Bachir Ahmed)".

Rosyjska Agencja Informacyjna, Ria Nowosti (06.03.2013) i komentarze
Oдин коммерческий генетический тест, проведенный в США, привел к пересмотру истории человечества — в результате теста была обнаружена Y-хромосома, которая почти в два раза старше, чем самые древние представители человека современного вида [...].

Komentarze.
[...] Научная сенсация! Возраст Адама удревнился! [...].
(К программа) подключился пан Stanislaw Pietrzak (за что ему огромное спасибо!), которому удалось собрать средства, чтобы оплатить анализ WTY для другого участника гаплогруппного проекта (Jones) [...] Только после того, как для Dorsey нашли целую гирлянду новых снипов [...]. Анализ Perry взял под свой контроль М. Хаммер, заодно изъяв информацию о его снипах из доступных баз данных, в нарушение всех этических норм - анализ был оплачен из личных средств пана Stanislawa, а не по гранту"
...........................

RIA Nowosti: "Jedno komercyjne testowanie, przeprowadzone w USA, doprowadziło do przeorientowania historii człowieczeństwa - w rezultacie testu odkryto Y-chromosom, który okazał się niemal dwa razy starszy, niż dotychczas najdawniejsi przedstawiciele gatunku człowieka współczesnego [...].
Komentarze: "Naukowa sensacja. Wiek Adama podwoił się!  [...]. (Do tego programu) przyłączył się pan Stanisław Pietrzak (za co mu ogromne dzięki!), któremu udało się zebrać środki na opłacenie analizy WTY dla drugiego uczestnika haplogrupowego projektu (Jonesa) [..] Dopiero potem i u Dorseya znaleziono całą girlandę nowych SNP. [A kiedy ujawnił się rezultat testowania próbki A. Peery'ego]  te wyniki Perry'ego wziął pod swoją kontrolę prof. M. Hammer (Arizona), usuwając zarazem informacje o jego SNP z dostępnych baz danych, z naruszeniem wszystkich norm etycznych - analiza była bowiem opłacona nie z grantu naukowego, lecz z osobistych środków pana Stanisława". /komentarz innego uczestnika badań, Rosjanina Igora Rożanskiego, genetyka i biochemika pracującego w Japonii, autora patentów wyrobów kauczukowych i biochemicznych dla światowego przemysłu samochodowego/.

 

Odnowiony szkic drzewa genealogicznego Y-Adama
i jego potomków genetycznych

 

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/adam_root2012.pdf

 

W pracy Mendez et al. 2013 połączono testowane metodą WTY dwie próbki A00 Afroamerykanów  z grupą kilkunastu powierzchownie testowanych próbek z plemienia Nkongho-Mbo. Plemię Nkongho-Mbo żyje w bezpośrednim sąsiedztwie plemienia Bangwa, przy południowej stronie granicy powiatu Lebialem. Jednakże haplotypowi Y-DNA owych Afroamerykanów A00 nieco bliżej do haplotypów próbek A00 Bangwa niż do A00 Nkongho-Mbo (zob. diagram). Czekamy na kolejne testy próbek z tego regionu i ich opracowania.
 

Diagram drzewa i datowania SNP wg. Mendez et al. 2013.

Diagram drzewa genealogicznego
współczesnego człowieka.Autorzy F. Mendez i zesp. 2013 zastosowali
nowy współczynnik czasu dla mutacji SNP.

(Na diagramie, po jego prawej stronie - wg. dotychczasowego współczynnika czasu mutacji, jak  w Cruciani et al. 2011,
czas wspólnego przodka, MRCA, rodów A1 i A0, 125.000 lat.
Proporcjonalnie czas wspólnego przodka
rodów A00 i A, i w ogóle przodka wszystkich ludzi,
Y-Adama, 209.000 lat
)

 

<<< Po lewej, wg współczynnika czasu mutacji,
opracowanego przez autorów na podstawie danych
Kong et al. 2011 i dla pokolenia = 30 lat,
to jest  6,17x10^-10 na 1 p.z. na 1 rok,
wiek współczesnego człowieka wynosi:  
202 tysiące lat dla przodka rodów A0 i A1, zaś około 338 tysięcy lat 
dla przodka A00

       Objaśnienia i poprawka czasu
W linii od A0-T do R2 jest 164 SNP (31+133). Na powyższym drzewie wzięto jednak pod uwagę tylko SNP w ściśle określonych regionach Y-DNA (X-degenerate, łącznie 240 kb) dla A00, A0 i porównawczej A0-R2.

W rodzie A00 znajdują się 43 SNP. W rodzie A0 znajduje się tak zidentyfikowanych 45 SNP w Y-DNA X-degenerate. Z tego 18 SNP znajduje się powyżej rozwidlenia jako mutacje wspólne linii  A0 i A0-T, a 27 SNP znajduje się poniżej rozwidlenia tych linii. Według ustalonej przez autorów mediany stopy mutacji, 6,17x10^-10 na 1 parę zasad na 1 rok (w pokoleniu 30 lat) , opracowanej na podstawie Kong et al. 2012, 27 SNP to czas 202.000 lat (jest to mniej więcej zgodne z obliczeniami Cruciani et al. 2011 dla jego drzewa A1a-A1b 142.000 lat, według poprzedniej, niższej stopy mutacji). Oznacza to, że jedna mutacja w określonym przez autorów regionie Y-DNA przypada na 7.500 lat. W rezultacie całe drzewo 45 SNP liczy 338.000 lat. Tak też przyjęto na stronie Wiki:  Y-chromosomal Adam

Nie należy się jednak sugerować czasem największej rozrodczości,  30  lat, stwierdzanej dziś,  w epoce post-neolitycznej. Dla całego paleolitu, zwłaszcza w okresie przed 100.000 lub 200.000 lat temu, ten czas na pewno nie przekraczał  25 roku życia mężczyzny. Na to też wskazuje czas najwyższej rozrodczości u "kuzynów" człowieka: szympansa i goryla. http://dienekes.blogspot.com/2012/08/human-chimp-divergence-date-pushed-back.html
"(Chimpanzee). The average age of reproduction was 25 years for females and 24 years for males, giving them an average generation time of about 25 years.[...] Gorilla females ... the average generation time for both sexes was about 19.3 years." (zob. Langergraber et al. 2012
Dokonaną przeze mnie poprawę datowania w pełni potwierdzili współautorzy publikacji, Thonas Krahn i Bonnie Schrack.

         Thomas Krahn: http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GENEALOGY-DNA/2013-04/1365610889

"Dear Stan, Honestly I agree with your age estimation more than what has been  written in the article. Fernando Mendez had a strong desire to interpret the age of A00 as old  as possible and we didn't find any agreement on this topic. I told Fernando that I find it dangerous to extrapolate the autosomal  mutation frequencies from contemporary Icelanders to Y chromosomes of  Africans that lived hundred thousand years ago. I am not a  mathematician, but I have learned that mathematicians tend to simplify  their work a bit to much and they forget that their models are just  imaginary constructs that may have nothing in common with the real  biochemistry that happens in nature. In any case I think it is out of question that A00 is an important  finding and that A00 split off from the main human branch significantly  earlier than all other human haplogroups. Thomas"

         Bonnie Schrack: http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GENEALOGY-DNA/2013-04/1365622931
"I certainly agree with Stan that a shorter generation length, of around 25 years, has to be used when we get back into Paleolithic times. Bonnie ".
 

 Jeżeli więc jednemu pokoleniu w paleolicie przypisze się standardowo  25  lat, wtedy obliczamy proporcjonalnie, że  Y-Adam żył około 268.000  lat temu. Tak więc, korzystając z wybranych w Y-DNA X-degenerate przez Mendez et al.  w zakresie testowanym Y-DNA Perry'ego  SNP (43 +45):2, 1 SNP = oznacza 6.100 lat.

Tak więc  spośród uzyskanych przez Kong et al. 2012 danych należy wybrać tempo mutacji
  7,76x10^-10 na p.z. na rok i obliczyć, że  Y-Adam żył około 268.000-280.000 lat temu.

Zobacz poprzednie eksperymentalne drzewa i tabele czasu wydzielenia się haplogrup, w tym Y-Adama:
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/adam_root2012.jpg
albo http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/czas.yfull.jpg
albo http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/adam_root2013.jpg
a także


Przyjęte przez Mendez et al. tempo mutacji 6,17 x 10^-10 p.z. na rok zakwestionowali także Elhaik et al. 2012, http://dienekes.blogspot.com/2014/01/a00-is-208ky-old-elhaik-et-al-2014.html (zob. też diagram wyżej)
Wracając do powszechnie przyjętego tempa mutacji w genomie człowieka: 10x10^-10 p.z. na rok, uzyskali czas Y-Adama około 208.000 lat. Zob.
http://dienekes.blogspot.com/2014/01/a00-is-208ky-old-elhaik-et-al-2014.html

Zob. European Journal of Human Genetics, January 22.2014.

http://www.nature.com/ejhg/journal/vaop/ncurrent/index.html#29012014

The ‘extremely ancient’ chromosome that isn’t: a forensic bioinformatic investigation of Albert Perry’s X-degenerate portion of the Y chromosome, Eran Elhaik, Tatiana V Tatarinova, Anatole A Klyosov and Dan Graur,

http://www.nature.com/ejhg/journal/vaop/ncurrent/full/ejhg2013303a.html

http://www.nature.com/ejhg/journal/vaop/ncurrent/pdf/ejhg2013303a.pdf

Suplementary information: http://www.nature.com/ejhg/journal/vaop/ncurrent/suppinfo/ejhg2013303s1.html

Odpowiadając, F. Mendez potwierdził zasadność datowania wybranych przez siebie SNP i według przyjętego przez  Kong et al. 2010 schematu:

***   ***   ***  

Ostateczne rozwiązanie problemu przybliżyło się, albo nawet już się pojawiło,  gdy Qiaomei Fu et al. 2014  dokonali datowania archeologicznych szczątków "Człowieka z Ust'-Ishim" na Syberii, żyjącego 45.000 lat temu oraz obliczyli czas haplogrupy K2*, z której się wywodzi, a która znajduje się w pionie drzewa filogenetycznego od Y-Adama do h.g. R - 50.000 lat temu. Ułatwilo to kalibrację czasu mutacji SNP w skali 0,776x10-9 na p.z. na rok (zob. wyżej w ramce i na diagramie Kong et al.), a następnie obliczenie węzłowych punktów drzewa filogenetycznego współczesnego człowieka:

Image

Przyjęte wyżej tempo mutacji pozwala przeliczyć wyizolowane przez Mendez et al. snipy A00 i A0-T (odpowiednio 43 i 45) i datować czas życia Y-Adama na około 275.000 lat, a więc prawie dokładnie zgodne z powyżej cytowanymi drzewami filogenetycznymi i diagramami naszego portalu.

 

Tabela czasu rozwoju (wydzielenia sie i rozwidlenia) haplogrup na pionie drzewa od Y-Adama
do umownie przyjętej haplogrupy R1a-YP343 przedstawia sie następująco (dane z 2015 r.):

Dystans czasowy pomiędzy Y-Adamem (z czasu około 275.000 lat) a rodami A00 i A0-T (datowanymi na około 155.000 lat) jest wynikiem braku pełnego testowania Y-DNA rodu A00 w zakresie testowania rodu A0-T. Pilnym postulatem jest znalezienie dawcy próbki A00 (bardzo rzadkiej, bo tylko w środkowo-zachodniej Afryce, i tylko w ułamkowym procencie wśród ludności).
........................................................................................ ..............................................................................................

Inna próba datowania szczytu (niepełnego) drzewa filogenetycznego współczesnego człowieka na schemacie Scozzari et al 2014 (bez rodu A00; z poprawkami stp.)

http://dienekes.blogspot.com/2014/01/new-chronology-of-y-chromosome.html

(Kliknij obraz, aby powiększyć)

*   *   *   *       

 

IV.
Y-Adam
 SNP L74

Pracownia dra T. Krahna w bieżącym roku w zakresie testowania WTY zidentyfikowała 2218 SNP, dzielących Y-Adama i wspólnego przodka szympansów.  Z nich połowę, czyli 1109 SNP, przypisano orientacyjnie Y-Adamowi. Można je nazwać "snipy Adama". Jeszcze nie zostały oznaczone właściwymi symbolami.
Ale już daleko wcześniej zidentyfikowana została i opublikowana na naszym portalu  jego mutacja L74, której dokument poniżej:

       Pierwsza rozpoznana mutacja Y-Adama,
ojca wszystkich współczesnych ludzi:  SNP L74

Wyjaśnienie dra T. Krahna z genetycznego laboratorium Houston (na portalu RootsWeb)
So far all males are derived for L74.
I just noted and labeled L74 on the map because I noticed that the homologue
X chromosome sequence has a different allele at this position. So does the chimp Y chromosome.
Therefore L74 must have gotten derived after the human-chimp split.
It is likely that L74 is very old and most likely predates the molecular genetic Adam but we still need to confirm this with
a hg A person.
Whenever the first reliable Neanderthal sequence is published I will
certainly check this marker against the data.
Else there is unfortunately not much to learn from it.
Thomas

................................
When designing primers I oftentimes align the HUGO ChrY reference sequence to the Chimp ChrY reference sequence and to the human ChrX sequence.
This makes it easier to identify the ancestral and derived states of the SNPs and it makes sure that the primers that I design are located in a region that is selective for the Y chromosome but conservative enough to work for all human males (assuming that if the primers work even for chimps they should also work for all humans).
Because at the L74 location the X and chimp sequence had both a different base from the HUGO Y, I concluded that this position must have been derived after the human-chimp split.
No magic with molecular genetics, just common sense.
Thomas

Mutacja L74 jest obecnie znajdywana w każdym testowaniu Y-DNA w trakcie WTY współczesnego człowieka z haplogrupy A i A00, a więc pochodzi od wspólnego przodka, Y-Adama. Nie ma go w kobiecym chromosomie X ani w Y-DNA szympansa. Do tej mutacji doszło więc u Y-Adama lub jego ojcowskich przodków.

          L74  jest jakby pieczęcią i identyfikatorem zarówno Y-Adama, jak i każdego współczesnego człowieka.

 

V.
Y-Adam na drzewie antropoidów

W pracowni T. Krahna i w Arizonie dokonano już testowania porównawczego odcinka DNA Y-Adama człowieka i szympansa oraz DNA Y-Adama człowieka i goryla. Pozwoliło to na ustalenie odległości genetycznych między nimi oraz do ich wspólnego przodka. Od Y-Adama człowieka i szympansa do ich MRCA - 1109 SNP. Od Y-Adama człowieka i Goryla - 2084 SNP. Nadto 27 trzy-allelowych SNP (zob. T. Krahn  prezi 25/30).

Ojcem całej linii, na której przebiegała ewolucja od MRCA Człowieka/Szympansa do Homo sapiens sapiens, jest zapewne Sahelanthropus Tchadensis, Sahelantrop czadyjski, którego niedawno znaleziono na pustyni Djurban u brzegów jeziora Czad (do którego sięgają granice Kamerunu). Sahelatrop jest albo wspólnym przodkiem człowieka i szympansa, albo już pierwszym hominidem. Archeolodzy i antropolodzy datują go na około 7 milionów lat, a potwierdzają to nasze obliczenia genealogii genetycznej (około 7.000.000; bowiem do wspólnego przodka człowieka i szympansa - 1154 SNP; tempo mutacji na tym odcinku testowania WTY (przy 25 lat na pokolenie): 6.250 lat; 1154 x 6.250 = 7.200.000 lat).

         http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/TablicaHominidy.png/600px-TablicaHominidy.png

         http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6894/pdf/nature00879.pdf

         http://en.wikipedia.org/wiki/Sahelanthropus

         http://pl.wikipedia.org/wiki/Antropogeneza
 

Nowe drzewo filogenetyczne Człowieka współczesnego,
neandertalskiego, denisowskiego
i heidelberskiego


 Na podstawie

Meyer at al. 2013
 http://www.nature.com/nature/journal/
vaop/ncurrent/full/nature12788.html

 

 http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12788.html )

Około 900.000 lat temu - początek Człowieka rodezyjskiego /?/. W jego populacji  wyłonił się wspólny przodek człowieka heidelberskiego i zarazem denisowskiego, a także drugi wspólny przodek człowieka neandertalskiego i zarazem człowieka współczesnego (na podstawie Meyer et al. 2013)
Według dotychczasowych ustaleń na około 16.500 nukleotydów w mitochondrialnym DNA: człowieka współczesnego i neandertalskiego oddzielają 202 mutacje; człowieka współczesnego i denisowskiego - 385 mutacje, a człowieka współczesnego i szympansa - 1.462 mutacje mtDNA.


Aktualne drzewo filogenetyczne współczesnego człowieka

Y-Adam - Homo sapiens sapiens

 Na powyższym obrazie/drzewie zapisano nazwy/symbole haplogrup i ich rozkład czasowy i geograficzny. Pełny zestaw mutacji (SNP), stanowiących te haplogrupy, znajdujemy na drzewie ISOGG, Yfull i na stronach projektu haploigrupy A FTDNA, admin. B. Schrack: Y-haplogroup A. Haplogrupy z symbolami A0-T, A1, A1b i BT były początkowo cechą tylko mieszkańców Afryki. Ich mutacje (SNP) są jednak dziedziczone przez odpowiednie afrykańskie haplogrupy (rody genetyczne), kolejno  A0, A1a, A1b1 i B oraz  przez wszystkie pozaafrykańskie haplogrupy CT (czyli od C do T; zob. ISOGG ).

         Z punktu widzenia początku współczesnego człowieka najbardziej interesują nas oczywiście haplogrupy:
         1/ haplogrupa (ród) A00,  symbolizowana mutacją/snipem L1086 (zob.)
         2/ haplogrupa (ród) A0T, symbolizowana mutacją/snipem L1085 (zob.)
         3/ haplogrupa (ród) A0,    symbolizowana mutacją/snipem V148  (zob.)
         4) haplogrupa (ród) A1,    symbolizowana mutacją/snipem L168 (zob.)
Uwaga. Na skutek rozpoczętej serii  testowania w firmach  FGC i BIG Y-DNA TEST spodziewamy się dość znacznej rozbudowy szczytu drzewa, poprawę datowania i wpisanie dodatkowych SNP, jeśli tylko znajdą się oczekiwane próbki haplogrupy A00.

 

* * * * * * * *

   A oto nowszy model genealogicznego drzewa Y-Adama
i współczesnych ludzi, jego potomków
Otwórz w pdf:  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/adam_root213.pdf


* * * * * * * *


..............................................................

Por. też drzewo filogenetyczne mtDNA współczesnego człowieka
Homo sapiens sapiens - Homo sapiens neandertalski:
Behar et al. 2012: A ‘‘Copernican’’ Reassessment of the Human Mitochondrial DNA Tree from its Root
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322232/pdf/main.pdf
Zob. Szczyt mitochondrialnego drzewa genealogicznego współczesnego człowieka (wg. Behar et al. 2012)
Afrykańskie drzewo mitochodrialne, najbliższe potomstwo RSRS czyli mtEwy (wg. mtDNA Community )

Ludność pozaafrykańska pochodzi z grupy mt-N (zwł. zachodnia Eurazja) lub mtM (zwł. środkowa i wschodnia Eurazja). Czas mt-Ewy - według Behar et al.  to około 177.000 lat temu (podczas gdy Y-Adama to ponad 200.000 lat temu). Oznacza to, że wiele wcześniejszych (jak i późniejszych) odgałęzień mitochondrialnych wyginęło, podobnie jak  w rodzie Y-Adama, w którym pomiędzy ponad 280.000 lat (ród A00) i 170.000 lat (ród A0) nie ma żadnego nowego odgałęzienia, podobnie jak wcześniej, w czasie od 7 milionów lat do Y-Adama, czyli do około 280 tysięcy lat.


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  *  *  *

kreacjonizm ewolucjonistycznykreacjonizm  ewolucyjny * kreacjonizm                      Aktualizowano 29 grudnia 2013 r.

Kreacjonizm  ewolucjonistyczny - tutaj
( The evolutionistic creationism )
- tutaj

Ewolucjonizm jest czymś więcej niż tylko teorią [..]. Doktryna wiary niezmiennie
jednak głosi, że ludzka duchowa dusza została stworzona bezpośrednio przez Boga

                                                                            (bł. Jan Paweł II pp, 1986)

Niezmierzony i cudowny wszechświat wraz z człowiekiem nie może być dziełem
przypadku lub konieczności   (Karol Darwin, O powstaniu gatunków 515)

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
http://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_by_populations_of_Sub-Saharan_Africa

http://en.wikipedia.org/wiki/Macro-haplogroup_A(X-BT)

 


(Chorzów 21-22 czerwca 2017)

A to jakby Zusammenfassung odkrycia:  http://haplogroup-a.com/

 

 

VI
Potrzebne kolejne testowania Y-DNA
 

"W dalszym poszukiwaniu Ojczyzny człowieka"
 

         
Bonnie Schrack (USA) i Matthew Fomine Forka (Kamerun)


Mateusz Fomine Forka pobiera próbki DNA w Njungo (Cam)

 

....................................................

Are you A00, A0,A, B or E1b1a?

http://www.familytreedna.com/products.aspx
The informations:  The Y-Haplogroup A Project at Family Tree DNA,
administrator: Bonnie Schrack, bschrack1@comcast.net

 

Pobór próbek w Kamerunie i ich testowanie (w Europie) trwa:

https://www.facebook.com/A00.Cameroon.Project

https://experiment.com/projects/which-of-cameroon-s-peoples-have-members-of-haplogroup-a00

https://experiment.com/projects/go-west-young-man-in-search-of-the-a00-haplogroup-among-peoples-of-western-cameroon

Wyniki badań kolejnych próbek Y-DNA zebranych w 2015
MegaHaplogrupa A00-L1086 została ponownie potwierdzona, a gałąź A00 już rozbudowana (by T.Krahn)


Kolejne badania


A00: w plemieniu Bangwa 29.6%, Nkongho-Mbo 9,3%, Bamileke 2,2%; another 0%

Podsumowanie kolejnego etapu testowania Y-DNA

http://www.dna-fingerprint.com/static/A00Cameroon.pdf

 

 

::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

W pracowni Thomas & Astrid Krahn (Berlin) dokonano kolejnych
identyfikacji SNP naszego wspólnego ojca, Y-Adama

na portalu ISOGG 2018-2019:

Haplogrupa A000
Ojciec bratnich archaicznego i wymarłego  człowieka denisowskiego) - 8 SNP
SNP:
A8835
, A8836, A8837, A8838, A8845, A8846, A8848, A8852

Haplogrupa A00-T (YAdam od jego formed /po wyłonieniu denisowca/ do TMRCA: A00 i A0-T

SNP: PR2921
, A8833, A8841, A8843, A8849, A8853, A21321, A21322, A21323, A21324, A21325, A21326, A21327, A21328, A21329, A21330, A21331, A21332, A21333, A21334, A21335, A21336, A21337, A21338, A21339, A21340, A21341, A21342, A21343, A21344, A21345, A21346, A21347, A21348, A21349, A21350, A21351, A21352, A21353, A21354, A21499, A21500, A21501, A21502, A21503, A21504, A21505, A21506, A21507, A21508, A21509, A21510, A21511, A21512, A21513, A21514, A21515, A21516, A21517, A21518, A21519, A21520, A21521, A21522, A21523, A21524, A21525, A21526, A21527, A21528, A21529, A21530, A21531, A21532, A21533, A21534, A21535, A21537, A21538, A21539, A21540, A21541, A21542, A21543, A21544, A21545, A21546, A21547, A21548, A21549, A21550, A21551, A21552, A21553, A21554, A21555, A21556, A21557, A21558, A21559, A21560, A21739, A21740, A21741, A21742
Są to snipy (TMRCA) otrzymane przez Y-Adama od czasu wspólnego przodka Y-Adama i Denisowskiego
do czasu rodzicielstwa A0-T (globalnej) i A00 (afrykańskiej). Wszyscy ludzie dziś żyjący je mają.

::::::::::::::::::::::::::

 

 

VII.

Geograficzna i etniczna kolebka współczesnego człowieka  > 
[ przejdź > ]
ks. Stanisław Pietrzak
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl
Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi

 

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!