pomyłka_globalnej_medycyny

Ostatnia aktualizacja
tej strony

 20 lut 24

 HOME-TROPIE

Notatki i refleksje
aktualne
(4)

 Część 1

 Część 2

 Część 3

 Część 4

 

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Notatki i refleksje
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
GierałtowieGRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

Notatki i refleksje (4)
         ciąg dalszy zapewne nastąpi...

 

20.02.2024

"Koń, jaki jest, każdy to widzi'. Patrząc na lewą stronę sejmową, znając ich obecne wypowiedzi, ci młodsi Polacy widzą ogromną pomyłkę życiową przy urnie wyborczej; grzeszną pomyłkę!  https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/kon-jaki-jest-kazdy-widzi-a-jednak-systematycznie-dajemy-sie

 

20 lutego 2024

"Pięć razy de", czyli depolonizacja, dechrystianizacja, demoralizacja, dehumanizacja i degradacja wiedzy... -

taki program dla naszych szkół przygotowuje i narzuca  obecna lewica parlamentarna.

Ordo Iuris krytycznie o zmianach w podstawie programowej.
„Po przeanalizowaniu treści, które mogą zniknąć z podstawy programowej w polskich szkołach oraz zapowiedzi przedstawicieli MEN i szeroko pojętego obozu rządzącego, można dostrzec pięć głównych kierunków, w jakich ma zmierzać system oświaty w Polsce” – przestrzegają eksperci z Instytutu Ordo Iuris.
Instytut Ordo Iuris, we współpracy z organizacjami zajmującymi się kwestiami oświatowymi oraz ekspertami w tej dziedzinie, przygotował analizę zawierającą wykaz uwag i zastrzeżeń do wybranych propozycji zmian w podstawie programowej. Uwagi zostały przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej

.
Depolonizacja
Propozycje zmian przewidują wykreślenie spośród celów nauczania historii w szkołach podstawowych m.in. „poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego jest kształtowane podczas realizacji przedmiotu historia”. W to miejsce wejdą nowe cele, w których czytamy m.in., że „nadrzędnymi celami edukacji historycznej w szkole podstawowej są rozbudzanie zainteresowania przeszłością – począwszy od historii swojej rodziny, przez historię lokalną i regionalną po historię Polski i powszechną – oraz budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów". Co istotne, z podstawy programowej Historii i Teraźniejszości, spośród „wyzwań stojących przed Polską w XXI w.”, wykreślono doprecyzowanie w postaci kryzysu demograficznego oraz utrzymania tożsamości kulturowej.
.
Dechrystianizacja
Uczniowie szkół średnich na lekcjach języka polskiego na poziomie rozszerzonym mają nie mieć możliwości poznania twórczości dwóch wielkich Polaków – Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego, których dzieła do tej pory znajdowały się w wykazie lektur uzupełniających. Z podstawy programowej HIT-u wykreślone mają być wzmianki o Jasnogórskich Ślubach Narodu, Wielkiej Nowennie czy obchodach milenijnych. W szkołach średnich na lekcjach historii, przy omawianiu relacji państwo - Kościół w okresie stalinizmu, ma zabraknąć miejsca dla poruszenia wątku form i konsekwencji prześladowania Kościoła katolickiego. Ucząc się historii uczniowie nie będą musieli także umieć scharakteryzować przejawów ożywienia religijnego w społeczeństwie polskim (Gietrzwałd, Jasna Góra, Ostra Brama, społeczny katolicyzm) i jego znaczenia dla polskiego ruchu narodowego. Wykreślone mają być także wzmianki o Maksymilanie Kolbe czy słynnym przeorze klasztoru na Jasnej Górze z okresu potopu szwedzkiego – Augustynie Kordeckim.
.
Dehumanizacja
Do tej pory, wśród celów nauczania języka polskiego w szkołach średnich, zarówno na poziomie rozszerzonym – wymieniano budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka. Po zmianach z punktu tego miałby zniknąć zwrot „szacunku dla człowieka”. Na lekcjach filozofii (przedmiot dobrowolny) uczniowe szkół średnich nie będą już próbowali odpowiedzieć na pytanie „kim jest człowiek?” Z kolei na zajęciach HIT-u uczeń nie pozna różnic pomiędzy ekologią a ekologizmem – w myśl którego człowiek nie jest koroną stworzenia, ale głównym winowajcą ocieplenia klimatu czy wymierania kolejnych gatunków zwierząt. W to miejsce ma charakteryzować idee i ruchy ekologiczne.

.
Deprawacja
Kolejną propozycją zmian w podstawie programowej nauczania filozofii jest usunięcie zagadnienia klasycznej koncepcji prawdy jako ponadczasowego osiągnięcia filozofii Arystotelesa. Jest to właściwe podejściu relatywistycznemu, według którego świat, rzeczywistość i osądy o nich są względne i zmienne. Znajduje to zastosowanie także względem ludzkiej natury. Emanacją tego są założenia ideologii gender, zgodnie z którą ludzka płeć nie jest już zdeterminowana przez anatomię, a małżeństwo mogą tworzyć również osoby tej samej płci. Założenia te obecne są programach permisywnej edukacji seksualnej w wielu krajach Europy Zachodniej, której zwolennikiem jest obecny obóz rządzący.
.
Degradacja wiedzy uczniów i ich zdolności do krytycznego myślenia
Znaczące „odchudzanie” podstawy programowej, planowany zakaz bądź ograniczenia w zadawaniu prac domowych w szkołach podstawowych, postępujące wdrażanie edukacji włączającej, zmierzającej do tego by wszyscy uczniowie, niezależnie od tego czy znajdują się normie rozwojowej, czy są niepełnosprawni intelektualnie, mogli uczyć się w jednej grupie – wszystko to zmierza do daleko idącego ograniczenia wiedzy, jaką zdobędzie w szkole polski uczeń.
„Skutkiem tych niedoborów w wiedzy będzie przede wszystkim brak umiejętności krytycznego myślenia, a co za tym idzie – większa podatność dzieci i młodzieży na manipulację. Uszczuplenie wiedzy prowadzi przy tym do osłabienia pozycji podczas wszelkich dyskusji czy sporów. Konsekwencją może być stworzenie, w miejsce świadomego i dojrzałego społeczeństwa, bezwolnej masy osób, które stałyby się trybikami w procesach produkcji i konsumpcji oraz dążących do zaspokojenia podstawowych potrzeb i czerpania z życia wyłącznie przyjemności” – podkreślił Marek Puzio z Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris.  https://opoka.org.pl/News/Polska/2024/abp-gadecki-apeluje-o-modlitwe-w-intencji-narodu-nie-jest-to


 

 

11 lutego 2024
Otrzymawszy ze szczytów Kościoła potwierdzone sygnałem z diecezji wezwanie
do robienia rabanu w naszym, katolickim Kościele,

ogłaszam inicjatywę RABANU... przeciw RABANOWI we wierze i moralności Kościoła, i to niezależnie od tego, z jakich sfer Kościoła one wychodzą! Ma to być raban przeciw kwestionowaniu jednolitości we wierze, błogosławieniu paradekalogów oraz zamienianiu Chrystusowych owczarni w multu-kulti globalnego zwierzyńca.

 

7 lutego 2024  
Resweratrol, dlaczego zalecam ten lek przyjaciołom do leczenie schorzeń neurorozwojowych albo neurodegeneracyjnych i innych. Ukazała się ważna praca przeglądowa dla królewskiej medycyny (Brytania)

Przegląd. Int J Mol Sci


6 stycznia 2024
doi: 10.3390/ijms25020747. Resweratrol w zarządzaniu zdrowiem człowieka: jak daleko zaszliśmy?
Systematyczny przegląd badań klinicznych resweratrolu w celu uwydatnienia luk i możliwości
Dostęp: PMID: 38255828 PMCID: PMC10815776 DOI: 10.3390/ijms25020747.
Bezpłatny artykuł PMC
Abstrakt, cytat
"Od dawna uważano, że resweratrol jest korzystny dla zdrowia ludzkiego w przypadku wielu chorób, jednak obecnie nie ma jednoznacznych dowodów klinicznych potwierdzających jego zalecenie w jakimkolwiek środowisku opieki zdrowotnej. Do wyciągnięcia znaczących wniosków wymagana jest duża kohorta z wysokiej jakości danymi klinicznymi i jasno określonymi biomarkerami lub punktami końcowymi. W tym systematycznym przeglądzie zebrane są wszystkie badania kliniczne przeprowadzone z użyciem określonej dawki resweratrolu w oczyszczonej postaci w leczeniu wielu chorób, aby podkreślić obecny stan wiedzy i luki w wiedzy, a także dostarczyć informacji do przyszłych projektów badań, aby ułatwić uświadomienie sobie potencjalnych korzyści resweratrolu dla ludzi zdrowie. W ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono prawie 200 badań oceniających resweratrol w co najmniej 24 wskazaniach, w tym w nowotworach, objawach menopauzy, cukrzycy, zespole metabolicznym i chorobach układu krążenia.
Obecnie nie ma konsensusu w zakresie schematów leczenia jakiegokolwiek stanu lub punktu końcowego, poza faktem, że resweratrol jest ogólnie dobrze tolerowany w dawce do 1 g/dzień.
Dodatkowo resweratrol konsekwentnie zmniejsza markery stanu zapalnego i poprawia aspekty rozregulowanego metabolizmu.

Podsumowując, w ciągu ostatnich 20 lat coraz większa liczba dowodów klinicznych sugeruje, że resweratrol może mieć korzystny wpływ na zdrowie człowieka, jednak potrzebne są większe, wysokiej jakości badania kliniczne, aby przenieść ten intrygujący związek ze sklepów ze zdrową żywnością do klinik."
...
To jest tu istotne, że w badaniach naukowców Królewskiego Szpitala w Leincester
RESWERATROL jest dobrze tolerowany nawet w tak wysokiej dawce 1g (co jest chyba wytłumaczalne niską wchłanialnością) i że jednoznacznie sprawdza się jako lek przeciwzapalny i regulacyjny dla systemu odpornościowego.
Usunięcie stanu zapalenia i uregulowanie odporności jest podstawą leczenie w większości chorób. W zaburzeniu spektrum autyzmu (ASD), niestabilności psychoruchowej (ADHD) i niektórych innych neurorozwojowych czy neurodegeneracyjnych schorzeniach stan zapalny i niestabilność układu odpornościowego jest istotna. Często od nich musi się zacząć leczenie.

 

5 lutego 2024.

Od Polski żądają, by wprowadziła aborcję na żądanie!

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela w art. 3 mówi: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.” Jest to prawo podstawowe, absolutnie elementarne.

Ten świat staje się bestialski, czy tylko udaje, że wraca do epoki kamiennej?

 

4.lutego 2024.

Z USA komunikują: Moskwa może zaatakować Polskę pod pretekstem, że część jej terytoriów wchodziła w skład Imperium Rosyjskiego

Tak to się zaczęło: Iwan I Kalita (Sakiewka) w XIII w. zapoczątkował akcję tzw. „zbierania ziem ruskich” (dotąd pozornie ruskich!) na rzecz i za pieniądze ówczesnych okupantów Rusi, mongolskich Tatarów.  I to "zbieranie ziem pozornie ruskich" stało się stałą tradycją władców Księstwa Moskiewskiego, zwłaszcza Iwana III Groźnego w XV w. i Iwana IV Okrutnego (rzeczywiście okrutnego sadysty!) w XVI w..Tak Moskwa doszła do granic Bałtyku, Litwy i Polski. A później jeszcze dalej, aż do Władywostoku, do Łaby i Adriatyku! Putin uważa, że  musi te ziemie, tylko pozornie ruskie, ponownie zbierać!

 

1 lutego 2024.

O, tempora.. O, mores... O, czasy i obyczaje!
Przyszła mi do głowy taka bluźniercza myśl. Gdyby z dzisiejsi UE i Polski w jednej osobie minister zdrowia, aborcji i śmierci żył już w 1937 roku, na pewno by mnie abortował. A gdyby w czasach 15-letniej Maryi? - Dałby jej... pigułkę aborcyjną "dzień-po!

 

25 stycznia 2024: ZA ŻYCIEM!

Przewodniczący KEP: Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem. W duchu odpowiedzialności za Kościół w Polsce i za dobro naszej wspólnej Ojczyzny, wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w Oświadczeniu w kwestii aborcji.
Odwołując się do encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae, przewodniczący Episkopatu przypomniał, że Ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich, poprzez przerywanie ciąży i eutanazję, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia, właściwym wszystkim ludziom, i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa (72).
Powołując się dalej na Evangelium vitae, przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować «ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu» (73).
Przewodniczący KEP podkreślił, że nauczanie Magisterium Kościoła jest jednoznaczne: „każdy – nie tylko członek Kościoła katolickiego – człowiek prawego sumienia stoi wobec moralnego obowiązku uszanowania ludzkiego życia od jego początku, aż do naturalnej śmierci”.
Abp Gądecki zwrócił uwagę, że chociaż w demokracji większość podejmuje decyzje, nie oznacza to jednak, że racja jest po stronie większości, a jedynie, że mniejszość nie potrafiła znaleźć wystarczająco przekonujących argumentów, aby stać się większością. O racji nie decyduje liczba zwolenników danego poglądu. Racja – przede wszystkim racja etyczna – często jest po stronie mniejszości. Niekiedy zaś – o czym przypomina postać Sokratesa – po stronie pojedynczego człowieka o dobrze uformowanym sumieniu”.
W duchu odpowiedzialności za Kościół w Polsce i za dobro naszej wspólnej Ojczyzny, wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by jednoznacznie opowiedzieli się za życiem” – podkreślił przewodniczący Episkopatu. Zaapelował również do członków obu izb parlamentu i prezydenta Rzeczypospolitej, „
by dali świadectwo prawdziwej troski o życie bezbronne, bo nienarodzone”.

A w ogóle myślę, że wszystkich wspierających aborcję i jej "prawa" nie piowibnno wybierać się do jakichkolwiek władz publicznych w Państwie, parlamencie i instytucjach urzędach!!
 

https://www.youtube.com/watch?v=gjESdLYZnKY

 

22 stycznia 2024
Powiedział ważny człowiek: "Najdoskonalsza pobożność nie zastąpi codziennej dobroci"

Odpowiadam: Nie wolno konfliktować wiary i pobożności z dobrocią i uczynnością. Kto nie umie być uczynnym, niech przynajmniej Boga uwielbi i modli się o własna uczynność; albo na odwrót! Wiara i modlitwa są też powinnościami pierwszej grupy i nadto skuteczniej kształtują człowieka niż narzekania ważnych ludzi.

15 stycznia 2024
Troska o stan zdrowia psychicznego w Europie
(Polacy średnio); 
krajowe wydatki na zdrowie (Polska na dole!)
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/175/plik/ot-674_zdrowie_psychiczne.pdf

 

24.grudnia,2023
COVID w ciągu ostatnich 4-tygodni
(przed 17 XII)
Wśród regionów Globu
 liczba nowo zgłoszonych przypadków 

wzrosła w regionach:
---
Europejski (+54%)
--- Zachodniego Pacyfiku (+67%), 
--- Afrykański (+77%) 
--- Południowo-Wschodni (+388%);
Natomiast liczba przypadków spadła w dwóch regionach: 
---w regionie wschodnim Morza Śródziemnego (-51%)
---Region Ameryk (-23%). 
Liczba zgłoszonych nowych zgonów 
spadła w regionach Globu:
---wschodnim Morza Śródziemnego (-65%), 
---Afryki (-50%), 
---Ameryk (-48%) oraz
---zachodniego Pacyfiku (-32%); 
Natomiast: liczba zgonów wzrosła w regionach: 
---
europejskim (+14%),
---Azji Południowo-Wschodniej (+317%).
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Wśród zgłoszonych krajów 
zgłoszono największą liczbę nowych przypadków na poziomie krajowym z:
---Federacji Rosyjskiej (279 359 nowych przypadków; +130%), 
---Singapuru (120 898 nowych przypadków; +86%),
---Włoch (114 795 nowe przypadki; +10%),
---
Polska(39 828 nowych przypadków; +82%) i 
---Australia (39 505 nowych przypadków; +12%). 
Najwyższy liczbę nowych zgonów zgłoszono w: 
---Włoszech (510 nowych zgonów; -15%), 
---Szwecji (396 nowych zgonów; +6%), 
---Federacja Rosyjska (376 nowych zgonów; +50%), 
---Australia (211 nowych zgonów; -35%) i 
---
Polska (141 nowych zgonów; +76%).

Polska więc w ostatnich 4-tygodniach w pierwszej piątce krajów świata

 w ilości nowych zachorowań i zgonów na COVID. Niedobrze!

 

 

22 XII 2023

Skoro składam życzenia bożonarodzeniowe innym, to i sobie życzę, że by Jezus narodzony okazał łaskawość dla swojego królestwa, bo chyba źle z nami.

Nowa władza daje nam liczne złe sygnały! Symbolem jest czyn w urzędzie wojewódzkim w Lublinie. Media podają, że nowy wojewoda zdjął krzyż, a na jego miejscu umieścił flagę Unii Europejskiej.

Tak chyba powoli przestajemy być Polską.

W tejże Unii jest decyzja do akceptacji, na mocy której państwa Unii zostaną pobawione wielu dotychczasowych praw. Powstaje jakaś namiastka ZSRUE, bez  krzyża, ale na pewno z antychrześcijańską ideologią LGBTiQ

 

20 XII 2023

Biskupi Astanu zabronili kapłanom błogosławieństwa jednopłciowych par.

Są ważne argumenty. „Dzięki takim błogosławieństwom Kościół katolicki staje się, jeśli nie w teorii, to w praktyce, propagandystą globalistycznej i bezbożnej ideologii gender” – ostrzegają w liście pasterskim biskupi archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie.
Brawo! A kiedy polscy biskupi?

 

 

18 XII 2023

Niech w promieniach Betlejemskiej Gwazdy

spłonie ze wstydu "Fiducia supplicans"

Nigdy dotąd żaden pasterz Kościoła nie wpadł na pomysł, by błogosławić ciężko grzeszny tryb życia par homoseksualnych!

Jednak teraz to już się stało!!!
Zalecono błogosławić pary homoseksualne, tych „którzy nie żyją zgodnie z normami chrześcijańskiej doktryny moralnej, ale pokornie proszą o bycie pobłogosławieni” jako para!

Ciąg dalszy? Udzielanie im ślubów, błogoslawieństwo grup  mafiozów, gangów ulicznych, rzezimieszków, zbiorowych gwałcicieli, czarnych marszów itd.

Przebacz, Panie, przebacz Kościołowi swojemu i nie wydawaj go na pohańbienie!

 

 

7 XII 2023.
Ostatnie wybory w Polsce są chyba nieważne!
Powinny być powtórzone!

         Po kilkuletnich silnych groźbach i oporach, że należne Polsce fundusze nie będą przyznane, Komisja Europejska twierdzi, że… traktaty nie pozwalają na żądanie od Polski zmian w sądownictwie

Komisja Europejska bezprawnie zablokowała należne Polsce środki z unijnego Funduszu Odbudowy, domagając się zmian w polskim sądownictwie.

         Zaledwie po zmianie rządu Bruksela twierdzi, że… żadnych zmian w sądownictwie nie żądała. Pierwsza transza środków została natychmiast uruchomiona po przejęciu władzy przez Donalda Tuska.

         Potwierdzają się twierdzenia polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy od miesięcy podkreślali, że blokada polskiego KPO jest formą szantażu, który ma pomóc przejąć władzę Platformie Obywatelskiej.

         Mimo, że żadne z żądanych przez KE zmian w sądownictwie nie zostały zrealizowane, ta uruchamia należne Polsce fundusze.

 

- „Oficjalnie Komisja Europejska nie domagała się zmian w sądownictwie, bo nie pozwalają jej na to traktaty. Posłużono się kwestią oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce, który jest wskaźnikiem dość uznaniowym. To takie sprytne posunięcie Brukseli”

- mówi w rozmowie z Business Insider osoba znająca kulisy polsko-unijnych negocjacji.

Warunkiem pozytywnej oceny „klimatu inwestycyjnego” ma być samo przejęcie władzy przez Donalda Tuska.

- „Nie trzeba być bardzo spostrzegawczym, by zauważyć, że fundamentalnym kamieniem milowym była zmiana rządu w Polsce. Sprawiła, że do wszystkich formalnych wymogów szybko da się znaleźć konstruktywne podejście po stronie Komisji”

- przyznaje inny rozmówca serwisu.

Do sprawy odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

- „Nie ma czego przywracać, wystarczyło że jest taki rząd którego chciała Bruksela, czyli posłuszny. Opowieści o przywracaniu tzw. praworządności to bajki dla naiwnych”

- napisał polityk PiS na X.com.

- „Blokada funduszy i szantaż były po to, żeby wpłynąć na proces wyborczy. To ewidentny gwałt na demokracji. Już nawet się z tym nie kryją”

      (Fronda,17.12.2023, 13:25)

Jak teraz można mieć zaufanie do takiej władzy, którą wybrano pod obcym batem? Jest nam obca i jakby zdradziecka !!

 

 

 

15 grudnia 2023. Czarny dzień dla katolickiego społeczeństwa i rozumnych obywateli! Dzień Hańby!

Prezydent Duda jednak zlekceważył glos i podpisy katolickiego społeczeństwa i zdrowego rozumu. Nie tylko nie zakazał, ale nawet podpisał ustawę nakazującą całemu społeczeństwu z podatków płacić miliony na zbrodniczą metodę "in vitro" połączoną z selekcją ludzkich zarodków, czyli żywych dzieci.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

 

 

15 XII 2023 Po zmianie rządu wojna już nie przeciw PISowi, ale przeciw istnieniu Polaków

 

 

14 XII 2013. Co to znaczy "towarzyszyć" rozwiedzionym, konkubinariuszom, homoseksualistom?

Towarzyszenie ludziom uzależnionym od grzechu to jakieś nowe pojęcie, błąkające się w Kościele. Z takimi ludźmi Jezus wprawdzie się spotykał, ale po to, aby nauczać ich i wzywać do nawrócenia, ale chyba nie żeby im towarzyszyć!?  Przecież nawet się modlimy: "Nie wódź nas na pokuszenie", czyli m.in. nie dopuść, abyśmy wpadli w złe towarzystwo, w sytuacje wiodące do grzechu!

Tymczasem o. Ch. jasno wyznaje, że w swoich wspólnotach "Courage" (Odwaga) towarzyszy on tym, u których już nie skutkowały starania naprawcze, ani nie zadowoliła ich obecność w środowiskach afirmacyjnych dla tego stylu życia, oczekują teraz, żeby ich  nie nazywano homoseksualistami, lecz tylko doświadczającymi pociąg do tej samej płci i starają się zepchnąć swój styl życia na dalszy plan, jakby w zapomnienie, aby - przy współudziale duszpasterza - mogli wspólnie budować piękne i czyste relacje według Jezusowego zaproszenia.

Zachodzi teraz pytanie, dlaczego tu taka dyskryminacja innych ludzkich zboczeń moralnych - dlaczego zepchnąć w zapomnienie tylko homoseksualizm czy życie w konkubinatach, a nie nie  wszystkie inne grzechy i nałogi, z którymi zerwać trudno i przejść do porządku dziennego do prowadzenia pełnego życia religijnego bez żalu za grzechy, nawrócenia, przyznania się do grzechu zadośćuczynienia: gdy trudno oddać kradzione rzeczy, oddalić cudzą żonę czy męża, wychowywać dzieci po katolicku itd, bez mocnego postanowienia poprawy? Skąd ten pomysł na dyskryminacyjne traktowanie grzechów?

A nadto skąd ten pomysł, by grzeszne homoseksualne praktyki odsuwać w niepamięć i przejść do porządku dziennego, bo niby jestem ofiarą swojej natury i namiętności, a więc bez winy i czysty, więc proszę o... Komunię?

 

11 XII 2023 Prosiłeś Boga zdrowie i Bóg Ci je dał, byś je rozumnie użytkował, no i o nie dbał !

Dieta w ASD lecząca, a dla innych - na pewno korzystna

Z amerykańskiego opracowania najnowszego rankingu skuteczności 13 diet (zob. National Survey by Julie Matthews & James Adams 2023), leczących w zaburzeniach spektrum autyzmu (ASD), które na szerokim podłożu genetycznym rozwijają się u niemowląt, dzieci i dorosłych na skutek spożywania niektórych pokarmów, wynikają dietetyczne wskazania, korzystne nie tylko dla terapii chorobowych objawów w ASD, ale także dla większości innych ludzi.
(J. Pers. Med. 2023, 13(10), 1448;
https://doi.org/10.3390/jpm13101448)

1)Podstawą żywienia jest tak zwana Zdrowa dieta: bogata w warzywa, owoce i białko (w tej kolejności!).
Źródłem pełnowartościowego białka jest głównie mięso, a zwłaszcza ryby oraz drób, zapominane przez autorów kozie mleko i jego przetwory, a także, ostrożnie, jajko. Obfitości nadto roślinnego białka dostarczyć mogą: rośliny strączkowe oraz ziarna kasze: komosa ryżowa, gryka, jagły, amarantus, ryż, nadto płatki owsiane. Jest to zarazem dieta bezzbożowa, bo bez pszenicy, orkiszu, żyta i jęczmienia, ograniczająca szkodliwy nie tylko w ASD nadmiar węglowodanów.

2)W ASD i wielu innych schorzeniach szeroką użytecznością cieszy się dieta w angielskim skrócie GFCFSF, to jest bezgluteinowa, bezkazeinowa i bezsojowa, a to z powodu powstającej w niepełnym trawieniu gluteomorfiny i kazeomorfiny, przedostających się przez nieszczelną zaporę jelitową do krwi i mózgu i zakłócających jego naturalny rozwój i pracę; nadto dieta bezsojowa z powodu szkodliwego GMO, jej działania prozapalnego i nadmiaru chemii w nawożeniu. Za wykluczeniem dodatkowo kukurydzy przemawiają zdarzające się jej zanieczyszczenia grzybiczymi aflatoksynami.

3)Zdrowa dieta wyklucza żywność „śmieciową”, sztuczne barwniki, aromaty i konserwanty , nadto, szczególnie w ASD, podobnie jak w alergiach, odradza się pokarmy z salicylanami (naturalnymi), jak jabłka, jagody, winogrona, pomarańcze, brzoskwinie, ogórki, pikle i mięta. Ze względu na prozapalne działanie cukrów w jelitach zaleca się dietę niskocukrową, sprzyjającą zdrowiu jelit.

Podsumowując to, co łączy prozdrowotne żywienie, to przeważające pochodzenie produktów z okresu, gdy u człowieka współczesnego odbywał się proces kształtowania się i ekspresji genów stosownie do znalezionej w przyrodzie żywności – w przedneolitycznym paleolicie, czyli kilkanaście i kilkadziesiąt, a nawet więcej lat temu, czego dowodem może być prozdrowotne powodzenie diety o nazwie „paleolit”. Ujawniła ona użyteczność aż w 22 schorzeniach ASD, ustępując w rankingu skuteczności jedynie tzw. Zdrowej diecie.

 

29 XI 2023

Rozwija się kolejna katastrofa cywilizacyjna.
Młodym kobietom podsunięto kolejny ideał życia: fotele ministrów w rządzie. Już więc nie dość było ich obecności przy mikrofonach medialnych, na estradach, w okienkach telewizyjnych, na stadionach piłkarskich. arenach  bokserskich...

Ideologia strajków kobiet, czarnych marszów i tęczowych piątków podziałała także na umysły i gusty premierów i prezydentów państw.

A kto im, młodym kobietom, wskaże najbardziej zaszczytny dla nich i Boskiego pochodzenia ideał rodzicielstwa i macierzyństwa? Od tego zadania nikt kobiet nie zwolni. Dlaczego więc popycha się je do kolejnych zadań, tym razem na najbardziej brudne areny politycznych wojen?

Czy polski premier i prezydent mają już pomysł, gdzie szukać surogatek do rodzenia nowych pokoleń Polaków i pracowników dla wykonania i obsługi zarozumiałych planów rozwoju Polski "uber alles"?

 

29 XI 2023

Troska o osoby cierpiące z powodu zespołu autyzmu (ASD) przynosi rezultaty.
Na podstawie amerykańskich doświadczeń udało się opracować tam zestaw trzynastu diet, skutecznych w leczeniu poszczególnych 23 objawów chorobowych genetycznego autyzmu. Okazały się wyżej skuteczne od stosowanych w tych chorobach farmaceutyków i pozbawione szkodliwych ich działań. Brawo! Oto one:

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/Objawy-schorzen-w-ASD-i-efekty-ich-leczenia-dietami.pdf

 

24 XI 2023

COVID wraca do Polski? Chyba tak. Dziś Polska na 5. miejscu w świecie w ilości 8,800 zakażonych w ostatnich 7-dniach; podobnie w ilości 59 zgonów na COVID. Nie dobrze!

W ilości zakażonych na 1. miejscu dziś Rosja, a w ilości 366 zmarłych osób dziś Niemcy!  Źle!

 

11 XI 2023

Ważna w Kościele osobistość powiedziała o Synodzie, że jest to "polifoniczny wielogłos, tworzący harmonię".

Każdy jednak wie, że w chórze, dla zyskania harmonii, wszystkie głosy muszą kierować się nutami, ustalonymi wcześniej i zapisanymi przez kompetentnego kompozytora, inaczej powstaje kociokwik albo... raban.

Kościół ma zeszyt z nutami, jak śpiewać, zapisaną przez sekretarzy Boskiego Kompozytora - Chrystusa Ewangelię. Jeżeli ów Kompozytor w Duchu Świętym do poprawnego odczytywania i wykonania tych nut powołał na dyrygenta Piotrowwego, to nie może on powiedzieć: Śpiewajcie jak chcecie, z zobaczymy, co z tego wyniknie; "róbcie raban" przeze mnie przewidziany w Kościele, a Duch Święty po naszej zabawie zostawiony bałagan zapewne posprząta!

Ale On tego nie obiecał; przekazał to zadanie każdorazowemu biskupowi Rzymu i episkopatowi Kościoła; czy na pewno zdołają posprzątać?

 

3 XI 2023 (popr. 6 XI)

Nowe badania genetyczne mówią o zaskakująco niebezpiecznym dla użytkowników mleka składniku pochodzącym od większości europejskich krów typu K1; a więc daleko bezpieczniej  i korzystniej jest spożywać mleko i jego produkty od kóz albo od bardzo rzadkich krów linii tradycyjnych - dawczyń mleka z kazeinowym składnikiem K2K2 (jeśli ktoś takie krowy hoduje).

Z mleka od dawczyń mleka z kazeiną K1 lub K1K2 w trakcie trawienia wydobywa się bardzo niebezpieczny  dla większości ludzi składnik o symbolu "BKM-7", czyli "beta kazomorfina-7", a on, przechodząc z jelita do krwi i mózgu, powodować może zatrzymanie jego rozwoju, uszkodzenie oraz, w zależności od stanu genetycznego osoby, wywołanie rozmaitych ciężkich schorzeń i chorób, jak:  zespół  autyzmu dziecięcego (i dorosłych), głęboki niedorozwój umysłu i mowy, schizofrenia, cukrzyca typu 1,  choroby układu krążenia, a nadto ogólne reakcje alergiczne, niedorozwój układu żołądkowo-jelitowego, osłabienie układu odpornościowego.

Czyżby genetyka egzomorfinach, tj. kazomorfinach i gluteomorfinach, znalazła aż tak uniwersalne źródło podstawowych chorób dzisiejszych ludzi? Tak, wiele międzynarodowych prac genetycznych to stwierdza. Czekamy na dalsze badania.

Składniki kazeinowe K1 lub K1K2 (niekorzystne) albo K2K2 (korzystny) wykrywa się u krów w badaniu genetycznym np. w Laboratorium genetyki bydła w Parzniewie koło Piaseczna (wysyła się tam tylko wycinek z ucha krowy, cena 100 zł)

Jedynie homozygotyczne osobniki krów o genotypie A2A2, a więc z bardzo dawnej linii pochodzenia i bez krzyżowania z osobnikami A1, są w stanie produkować mleko zawierające wyłącznie korzystne białko A2A2; i oczywiście kozy

Powyżej podany cały zestaw chorób odmlekowych jest naprawdę groźny dla tych, którzy mają jakąkolwiek podatność genetyczną w tym kierunku. Choć nie wiemy, jaki procent ciężko  chorych cierpi aktualnie tylko z powodu spożywanego mleka od krów K1, to wszyscy jesteśmy zagrożeni; warto więc szukać mleka K2 krowiego (z importu?) lub koziego. Kozy dają tylko mleko K2.

Czekamy więc na rozbudowę hodowli kóz oraz wyselekcjonowanie krów typu K2

Bowiem, jeśli dalsze badania potwierdzą ten druzgocący na zdrowie wpływ pochodzącej z mleka K1 i K1K2 tzw. beta-kazomorfiny-7, będzie to najprostsze wyjaśnienie niebywałego wzrostu ilości zaburzeń spektrum autyzmu (ASD) w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. Koreluje on czasowo przecież ze wzrostem hodowli wysokomlecznych odmian zachodniego bydła K1 i ich krzyżówek K1K2 wraz z zanikiem starodawnych linii krów K2.

A może ktoś chce poznać najnowsze publikacje, niestety tylko anglojęzyczne, na ten temat? Polscy autorzy też wiele takich prac opublikowali, ale niestety w języku angielskim. Polskojęzyczny i popularny artykuł Dagmary Osińskiej, dziennikarki, na temat egzomorfin (tj.kazomorfin i gluteomorfin): "Kazomorfiny - czym są i jak działają?" Oto link:

https://wylecz.to/zywnosc/kazomorfiny-czym-sa-i-jak-dzialaja/

 

2 XI 2023

Litania, którą warto odmawiać  w modlitwach za zmarłych
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi).
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź mu (jej, im) miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie,
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
(z katolickiego modlitewnika)
 

2 XI 2023

Faktycznie, grozi nam wojna!

„Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi prezydenta Bidena, który był pytany, czy Stany Zjednoczone dadzą radę pomagać jednocześnie Ukrainie i Izraelowi. Odpowiedział, że muszą, bo jeśli tego nie zrobią, to za rok będziemy mieć kolejną wojnę w Europie. Wojnę Rosji z Polską, a wtedy w stanie wojny z Rosją znalazłyby się też Stany Zjednoczone. Miejmy to na uwadze, bo jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła takie ostrzeżenie, to coś się za tym kryje” – mówi w rozmowie z portalem Fronda.pl ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. (Fr)

 

1 XI 2023

Ważny obywatel Niemiec orzekł:

„Pełna sprawiedliwość jest tylko u Boga (więc) Jestem przeciw reparacjom dla Polski”(Fr)

Niby tak, bo nikt nie oceni wartość życia zabitych milionów ludzi ani ogromu krzywd moralnych kiedyś wyrządzonych Polsce i narodom. Ale przecież w prawach narodów Europy Środkowej są wyraźne reguły dziedziczenia posiadanych dóbr i zarazem długów; przechodzą one na potomków i spadkobierców. Obecne Niemcy są i potomkami i spadkobiercami Niemiec hitlerowskich. Istnieją także w każdym kraju i prawie międzynarodowym materialne przeliczniki krzywdo moralnych.

Więc do dzieła, Niemcy!

 

1 XI 2023

NIECH ŻYJE NIEKOMPETENCJA! (i berozumny przewrót w Kościele!)

Kard. Ryś: młodzi są narzędziem Boga, który nas gromadzi
- To jest wszystko dzięki wam. Zobaczcie, jak to jest niesamowite, kiedy w Kościele biskupi siadają w ławce, a młodzi przejmują nauczanie. To jest to „razem” - mówił obecny na wydarzeniu kard. Grzegorz Ryś (G.N.).

 

........................................................................  ...................................................................................
Dopiero dziś, 26 X.2023 o 19-tej, odkryła się mi
bolesna prawda o wielkiej pomyłce globalnej medycyny
która stała się przyczyną opisanego niżej cierpienia dla
moich rodziców, rodzeństwa i dla mnie osobiście

21 X 2023

Dlaczego osoby z zespołem Aspergera potrzebują wsparcia od ludzi dobrych, zdolnych do empatii, skłonnych do wczuwania się w problemy, smutki i cierpienia bliźnich oraz wsłuchiwania się w ich narzekania lub ich złe wiadomości?

 (updt. 25 X 023)

Zapotrzebowania na zdolność moich bliźnich do  empatii i wspierania będących w głębokiej potrzebie nauczyła mnie teologia, ale także i osobiste, niekiedy wielkie i ciężkie przeżycia.

Do dziś nie wiedziałem, że  jakieś małe u mnie objawy dziecięcego autyzmu oznaczały dla ówczesnej medycyny i dla nich tylko początek ciężkiej schizofrenii; więc od dzieciństwa do dziś byłem dla nich wszystkich tylko zmartwieniem. Tego powodu jednak nie byłem świadomy.

         Według wyznań mojej Matki przyszedłem na świat ponoć w tzw. czepku, ale bardzo wątły. Jako niemowlę cierpiałem na jakieś bóle głowy i dużo płakałem, mało kontaktując się z rodzeństwem, natomiast wcześnie ujawniając jakieś przesadne zamiłowanie do... czytanych w rodzinie książek; wnet też, tylko po jednym usłyszeniu i przeczytaniu, nauczyłem się na pamięć łacińskiej ministrantury, a podobnie później kilku deklinacji i koniugacji łacińskich.

         Ponieważ moja pamięć sięga czasu, gdy jeszcze żył dziadek, zmarły w czerwcu 1941 r., a miałem wtedy zaledwie trzy i pół roku, zapisała ona i inne zdarzenia z późniejszego dzieciństwa. Pamiętam na przykład, jak w trakcie zbierania orzechów spod drzewa w ogrodzie, mojemu bratu, siedzącemu na gałęzi u szczytu drzewa, wypadł z dziurawej kieszeni ciężki otwarty scyzoryk i utkwił w mojej głowinie tak głęboko, że nie zdołał wypaść, gdy biegnąc z płaczem do mamy, zawadziłem nim o rozciągnięty sznur bieliźniarski i upadłem na trawnik... Mama podbiegła, z całej siły wyciągnęła nóż i z przerażenia... zemdlała.

         Jako trzecie zdarzenie dotyczące głowy już pod koniec wojny, to pamiętam wybuch niewypału jakiegoś zapalnika w domowej kuchence, porzuconego w przeddzień przez Niemców w ogrodzie, znalezionego przez braci i użytego jako przedmiot majsterkowania. Silny wybuch zaledwie kilkadziesiąt cm od mojej ciekawskiej głowy, który majsterkowiczom wyrządził kalectwa, mieszkaniu i Mamie kilka szkód, mnie zaś pozbawił  czasowej przytomności i zapewne wtedy uszkodził mi czaszkę, powodując późniejszy płynotok uszny, groźny dla życia i utrapienie mojej młodości i lat późniejszych.

         W trakcie tych zdarzeń albo tuż po nich pojawił się u mnie tzw. płynotok uszny, groźny dla życia i później wiele razy powtarzający się z różnym skutkiem. To wszystko miało zapowiadać dla mnie ciężkie stany zdrowotne i psychiczne w przyszłości.

         Te trzy fakty z osobna albo razem wzięte,  z niemowlęctwa i dzieciństwa, sprawiły, że zaraz po wojnie otolaryngolog sądecki, nie mogąc rozpoznać uszkodzenia i zatrzymać owego płynotoku, skierował mnie do wojewódzkiego szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie, zgłaszając też możliwość istnienia chyba nieokreślonej choroby mózgowej. Szpitalne leczenie prowadzone w Krakowie w trakcie niepełnego po zakłóceniach wojennych rozruchu szpitala było krótkotrwałe i nieskuteczne; uszkodzenie więc dawało o sobie znać nadal,  przez dziesiątki następnych lat.

         A tymczasem w rodzinnym domu stale odtąd ograniczano mi dziecięcą wolność upomnieniami: Nie baw się z dziećmi tu, przy domu, ani w szkole, nie goń za piłką, bo się przewrócisz... bo zderzysz się z kimś, a wiesz, że masz chorą głowę... itd.

         Rodzice i rodzeństwo stale śledzili moją naukę w szkole. I ze zdziwieniem, zamiast o mojej tępocie czy złym zachowaniu, dowiadywali się o moich uzdolnieniach w nauce, aktywności i wzorowym zachowaniu i podziwiali otrzymane nagrody i końcowe świadectwa na wszystkich etapach nauki i studiów. Pytali więc, skąd się to, wbrew obawom, wzięło?

         Mimo tego, ta moja „chora głowa” była mi stale w rodzinie przypominana; nawet spowodowała we mnie zrodzenie się jakiegoś kompleksu „chorej głowy”. Wstydziłem się tego ogromnie. Brałem go pod uwagę w trakcie niektórych ważnych decyzji. Np. gdy w 1974 roku zgłosiłem biskupowi Ablewiczowi, iż w Rzymie po skończonym Jubileuszowym Kongresie  Międzynarodowego Związku Katolickich Esperantystów (IKUE) zaproponowano mi pracę w Radiu Watykańskim – sekcji Esperanto, biskup ucieszył się, mówiąc, to dobrze; dam księdzu zarazem skierowanie na studia w Rzymie; proszę się zastanowić, co wybrać, poduczyć języka włoskiego i za miesiąc przyjść do mnie. Stchórzyłem jednak, biorąc pod uwagę tę rzekomą czy prawdziwą „chorobę głowy” i dodatkowo te przeżyte w Seminarium ciężkie inne  choroby o których też nie mogłem zapomnieć, bo i nie dawano mi zapomnieć. Gdy np. niedawno odwiedziłem swoją 88-letnią siostrę w klasztorze, która po wylewie krwi jeszcze nie wróciła do pełnej pamięci, ona, nie mogąc przypomnieć sobie mojego imienia, zapytała o... głowę: „A… jak tam teraz z Twoją głową?”

         Niechcący, odnowiła mi Siostra nieco już przygasły kompleks.  Poświęciłem się więc teraz kilkutygodniowym, jak przystało na moje schorzenie, którego wciąż nie znałem, bardzo intensywnym badaniom nad typem mojej zagadkowej i dręczącej mnie już od dzieciństwa choroby; poszukiwaniom naukowym, co to mogło być, co wzbudzało nieustanne lęki w rodzinie? I znalazłem. Jest to tak zwany - zespół Aspergera.

Więc ten delikatny u mnie autyzm dziecięcy był tylko postacią znanego dziś medycynie zespołu Aspergera  (ZA), którego nosicielom przypisuje się "wysoką funkcjonalność", mimo niekiedy towarzyszących mu innych schorzeń.

         Zespół Aspergera, w polskim skrócie: ZA (w angielskim syndrom Aspergera, SA), wykryty w 1943 roku jako oddzielny podtyp ze spektrum autyzmu czyli schorzeń neuro-rozwojowych (ang. Autism Spectrum Disorders, ASD; zaburzenia spektrum Autyzmu), ale u dzieci tak zwanych „wysoko funkcjonujących”. Zespół Aspergera odznacza się nieznacznym poziomem różnych cech autyzmu, ale normalnym lub wyższym  rozwojem życia umysłowego i często z podwyższonym ilorazem inteligencji IQ. Jest on owocem  komórek mózgowych, wykreowanych przez około 280 zmutowanych genów ZA, spośród szerokiego zestawu blisko tysiąca genów zespołu ASD. Dodatkowy problem w tym, iż ten tak niesamowicie wielki zestaw zmutowanych genów w ASD i ZA ma wiele genów powiązanych z innymi chorobami natury nie tylko organicznej np. alergia IgE zależna, niektóre defekty metaboliczne, jelitowe, mięśniowe czy kostne, lecz także natury neuropsychicznej,

         Choć zaburzenie zwane Aspergerem jest dziedziczne, jednak dojrzewa dopiero za życia i jakby etapowo: w niemowlęctwie, dzieciństwie i późnej młodości. Naukowcy (np.A.Dmytriw i zesp. 2023)  zauważają, iż w tym właśnie syndromie dochodzi do specyficznie „czasoprzestrzennego  rozmieszczenia genów modułowych w różnych obszarach mózgu, które w końcu wyjaśnia wysoką funkcjonalność osób z ZA” – jako że ci ludzie, choć często osamotnieni i zdefektowani, wiele wnoszą do nauki i życia społecznego.

      Osoby z zespołem Aspergera mogą (choć nie muszą) objawiać wyższe cechy intelektualne, koncentrację zainteresowań raczej wokół problemów (a nie rzeczy, jak autyści),  a jako widzący lub wiedzący nieco lepiej lub szerzej – skłonni do podpowiadania, zwracanie uwagi lub nietolerancji dla błędów, stąd ich jakieś nieudacznictwo w kontaktach społecznych, skłonność do wycofania się, separowanie i samotności; nadto niekiedy zniekształcony u nich odbiór wrażeń słuchowych, dotykowych, smakowych lub węchowych, głębokie zanurzenie się umysłem w rozwiązywanie problemów, doprowadzające do nałogowej bezsenności, poczucie odrębnej, tj. wyższej lub niższej wartości. Dostrzega się u nich wiele skłonności z zespołu samego autyzmu, ale dzięki rozwiniętemu lepiej intelektowi te trudności rozwiązują przeważnie samodzielnie

         Mimo powyższego, ze względu na liczne i niekiedy ciężkie i społecznie szkodliwe  choroby towarzyszące, spowodowane wspólnymi z nimi mutacjami genów, osoby z ZA wymagają jakiegoś wsparcia, niekiedy bardzo zdecydowanego, w środowisku życia i od samej medycyny, a właśnie chroniczny brak tego niekiedy całożyciowego wsparcia owocuje trochę zawyżoną liczbą samobójstw wśród bezradnych autystów i aspergerowców.

      Spośród dodatkowych schorzeń towarzyszących zespołowi ZA wymienia się  najpierw, jako zdecydowanie najczęstszy u nich, nawet do blisko 50% , zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, następnie kolejno mniej licznie zespół wielkiej depresji MDD, schizofrenię SCZ, zespół obsesyjno-kompulsywny OCD, zespół lękowy ANX oraz zespół autyzmu AS (jako nie-ZA). Powyższe schorzenia towarzyszące, dołączając się do ZA pojedynczo lub liczniej, utrudniają diagnozę i leczenie, owocując niekiedy samowolną utratą życia. Tak pożałowania godną jest cena, którą niektóre osoby ZA płacą za swoją nieco „wyższą funkcjonalność” osobistą i w społeczeństwie i za częsty brak zrozumienia dla nich ze strony otoczenia.

         Dlatego właśnie, współczesny i olbrzymiej inteligencji człowiek, informatyk, fizyk, projektant rakiet i trajektorii kosmicznych, set-miliarder i filantrop Elon Musk już kilkakrotnie publicznie prosił:  zrozumcie mnie i wybaczcie mi moje potknięcia – mam Aspergera!

           Od siebie proszę o to samo!

:::::::::::::::::::::::::

Zobacz na wykresie neurorozwoju miejsce klasycznego autyzmu i zespołu Asperera::::::::::::::::::::::

Zobacz także na poniższym obrazie, jak w paśmie 280 genów modułowych Aspergera (kolor. zielony w pierwszej kolumnie) ta sama grupa genów inaczej działa w kolumnie zespołu Aspergera, inaczej w kolumnie zespołu autyzmu, a inaczej w kolumnie zespołu autyzmu atypowego (PDD-NOS) - tu prawie nieobecne. Czytelnie widać, że to trzy zespoły są oddzielne genetycznie!

 

Rzecz w tym, że te trzy grupy, w różnym stopniu w społeczeństwie separowane lub genetycznie nieudolne w kontaktach społecznych, wymagają, choć w różnym stopniu, jakiegoś wsparcia ze strony bliźnich z empatią. Psychologia medyczna wszystkie zespoly z ASD dzieli na trzy grupy według kryterium wymaganego wsparcia. Osobom z zespołem Aspergera potrzebne jest wsparcie zasadniczo I stopnia, ale niekiedy znacznie wyższe.

 Statystyka długości życia ludzi a ASD jest niepokojąca!

::::::::::::::::::::::

Zobacz odkrywczy opis procesu czasoprzestrzennego rozmieszczenia w różnych regionach mózgu genów modułowych Aspergera, wyjaśniający "wysokie funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera"; autorstwo od A.A.Dmytriwa et al. 2023:
"Genetic networks suggest Asperger’s Syndrome as a distinct subtype of Autism Spectrum Conditions"

http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.09.21.23295892v1.full

:::::::::::::::::::::::::

Poznaj pierwszy (opisany w 1943 r.), klasyczny i barwny przypadek autyzmu: Donalda Tripletta, urodzonego w 1933 r. dziecka ze stanu Missisipi i znanego przez pięć lat od 1938 r. austriackiemu psychiatrze L. Kannerowi. Do 1943 r. znał już takich i opisał jedenaścioro dzieci: 3 dziewczynki i 8 chłopców. A dziś liczymy takich dzieci i seniorów w świecie około 100 tysięcy, licząc nieco ponad 1% autystycznych i aspergerowych osób w świecie. W naukowej literaturze pisze się przeważnie o dzieciach, bo objawy ich autyzmu są najwyraźniejsze, jak u Donalda Tripletta. Ale to zaburzenie jest genetyczne, głównie dziedziczne, choć w życiu, w procesie genetycznego "czasoprzestrzennego" modelowania mózgu i wychowania, ulega przemianom. Jednak jakoś pozostaje z człowiekiem do końca.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Triplett

Wikipedia, opisując zespół Aspergera, wymienia także słynnych przedstawicieli tej około stutysięcznej, rozproszonej po świecie, społeczności, dodając odnośniki do dalszych informacji o nich:   Dan Aykroyd, Daryl Hannah,   Anthony Hopkins Courtney Love, Lionel Messi,  Elon Musk, Greta Thunberg, Rafał Wójcikowski, Jerry Seinfeld, Clay Marzo. Vernon Smith, Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Alfred Hitchcock Bill Gates, Robin Williams. Same rzeczywiście wielkie nazwiska!

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespol_Aspergera

....................................................................................................

Wielka pomyłka globalnej medycyny co do autyzmu z aspergerem niby odwołana, ale...

Na pewno dzięki temu, że mam zespół Aspergera i choć z nim  wcale nie czuję się nieszczęśliwy, zabrałem się solidnie, jak przystało na aspergerowca, do studiów głównie nad zagadką cierpień moich rodziców i rodzeństwa z powodu tzw. "mojej chorej głowy", która zaciążyła także na niektórych moich decyzjach.

Odpowiedź znalazłem na blogu, dotkniętej zespołami autyzmu i ADHD, amerykańskiej profesor medycyny dr Neff. Pisze ona, że nazwa autyzm znana była medycynie już od 1911 roku, gdy szwajcarski doktor P. Bleuler tym słowem nazwał objawy wycofania społecznego i oderwania od rzeczywistości wśród dzieci chorych właściwie na...schizorfenię.

Po latach, bo dopiero w 1924 r. rosyjska psychiatra dziecięca G.Sucharewa w cierpiącej na schizofrenię grupie dzieci zaczęła odróżniać dzieci ze specjalnie wyraźnym autyzmem, innym od tamtych, schizofrenicznych. Bowiem podczas, gdy dzieci schizofreniczne stopniowo pogarszały swoje zdrowie i stan zagubienia, zaś te na odwrót, wykazują postępy i trwałą poprawę, powiększają otwartość na otoczenie i świat, stają się coraz bardziej inteligentne, jak np. w zespole Aspergera, mimo nadal objawianych skłonności i tendencji autystycznych.

U tej grupy dzieci zdefiniowała kilka objawów autyzmu, jakie i dziś znajdują się wśród symptomów dziecięcego autyzmu, mianowicie:
- - „brak wyrazu twarzy”,
- - „mówienie w stereotypowy sposób”,
- - „realizowanie wyłącznie silnych zainteresowań”
- - „dziwną wrażliwość na określone dźwięki lub zapachy”

W okresie późniejszym Sucharewa wskazywała także różnice w obszarach samego mózgu, zajętych funkcjami faktycznego autyzmu, innych wobec obszarów samej schizofrenii.

Ale zachodnia nauka, w tym L.Kanner i H.Asperger, poszerzając listę objawów autyzmu, raczej jakoś świadomie przemilczeli osiągnięcia Sucharowej z Rosji. Ci dwaj oddzielali badania dzieci autystycznych od schizofrenicznych, ale podkreślali znane lekarzom nakładanie się objawów tych zespołów. Odrębną diagnozę dla zespołu Autyzmu zachodnia i światowa medycyna zadecydowała dopiero w 1980 r., gdy w kolejnym Diagnostyczo-statystycznym podręczniku amerykańskiego lecznictwa zaburzeń psychicznych (DSM-III)  wyodrębniono diagnozę autyzmu spośród innych schorzeń. I znowu, w takim podręczniku z roku 2000, w DSM-IV, z opóźnieniem wprowadzono diagnozę zespołu Aspergera jako tzw. podtypu wysokofunkcjonującego wśród zaburzeń autyzmu. Ale nie na długo, bowiem w roku 2013 (w DSM-V) przemilczano ZA, wprowadzając diagnozę tzw. zespołu spektrum autyzmu (ASD) jako wspólnej diagnozy dla wszystkich już czy w przyszłości dodatkowo wyodrębnianych podtypów autyzmu.

Ale genetycy, psycholodzy,  psychiatria i pacjenci wyraźnie optują za czytelnym odróżnieniem podtypów spektrum autyzmu:
- - zespołu Aspergera (ZA) (w ang. SA),
- - zespołu samego autyzmu (ASD)
- - zespołu niezidentyfikowanego dotąd autyzmu (PDD-NOS).
Genetyka, wskazująca coraz więcej odrębnych mutacji i różnicujących genów, wymagających oddzielnego podejścia medycznego, jest tu rozstrzygająca, na co zwraca zwłaszcza publikacja amerykańskich uczonych, A. Dmytriwa i zespołu z 2023.

Jaki stąd wniosek dla moich problemów rozwojowych?

Otóż okazuje się, że w czasach mojego dzieciństwa w okresie II wojny świtowej autyzm dziecięcy oznaczał tylko diagnozę wczesnej schizofrenii, znanej ludziom z jej groźnych objawów u dorosłych. Na domiar złego, choć już po wojnie, w sąsiednim domu żył też Stanisław, z objawami autyzmu lub schizofrenii; był oczytany i publicznie wygadywał na Rosjan i stalinowską komunę. Ujęto go w kaftan i odwieziono do Kobierzyna, gdzie go po kilku miesiącach znanymi sposobami wykończono.

Tak się gdy Mama jakieś delikatne moje objawy dziecięcego autyzmu opisywała lekarce S., u której w Sączu czasowo zarobkowała; ta nazwała moje objawy początkami schizofrenii z pełnymi konsekwencjami na przyszłość. Odtąd zaczęła się dla rodziny męka, a moja katorga, tak, jak ja wyżej opisałem, wzmożone moimi zdarzeniami z czaszką i mózgiem. I stąd to nieustanne podpatrywanie przez rodziców i braci mojego zachowania, ograniczanie dziecięcej wolności, ciągłe wypytywanie mnie o zdrowie, objawianie lęków i zmartwienia o mnie... I takim zostałem w pamięci u moich rodziców i starszego rodzeństwa. 88-letnia siostra nie mogła sobie przypomnieć mojego imienia, ale o głowie chorej... pamiętała.

Z niektórymi objawami zaburzeń można jakoś żyć. Gorzej jednak z tym chorobami, z którymi nosiciele zaburzeń są genami związani i stąd nieodporni, a tak z nimi, niestety, nieszczęścia często... chodzą w parze. Medycyna powinna być bardziej dbała o wiedzę, niż to było kiedyś w sprawie autyzmu i aspergera:  umieć rozróżniać schorzenia i opracować jakieś sposoby łagodzenia objawów. Psychologia i pedagogika szkolna też!

Tymczasem dziś słyszę, że do takich schorzeń medycyna nie ma nic, bo są one objawami tylko człowieczej neuroróżnorodności, jak kolory kwiatów na łące! Zachowajmy - wzywają -  i uszanujmy tę różnorodność, nie ingerujmy w naturę - wołają europejscy "zieloni", tak samo, jak o "multi-culti".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan29@gmail.com;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie