"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"

(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)

Nasze pochodzenie autosomalne.

czyli populacyjne

Genealogia genetyczna Polaków

 HOME-TROPIE

Ostatnia aktualizacja
tej strony

 09 gru 22

 

 

RESUME (20.04.2019)

W autosomalnym DNA dzisiejszych Polaków-Słowian testowano segmenty,
pochodzące z epoki miedzi i brązu, czyli od blisko 5000 lat,
a konkretnie:

a) z kujawskiego areału kultury ceramiki sznurowej CWC (= genetyczne związki z ludźmi IE: z Gustorzyna N17-R1a, Sintaszta MLBA-R1a, Bałkany MLBA ok.1700 r. I2163-R1a i Lchashen-Metsamor Armenia-MBA 1200 r.),

b) z postsznurowej kultury unietyckiej, grupy Bruszczewo-Łęki Małe z 2050 r. przed Chr., z rodu R1a; symbol RISE431,

c) z kultury iwieńskiej, reprezentowanej przez człowieka z Gustorzyna na Kujawach nad Wisłą z 1950 r. przed Chr., z rodu R1a Z280>S4902; symbol N17

d) z kultury łużyckiej, reprezentowanej przez człowieka  z Halberstadt na Połabiu około 1200 r. przed Chr.;
w rodu R1a-Z280, I0099

e) z kultury łużyckiej-kyjatyckiej, od człowieka epoki późnego brązu z Ludas (Słowacja/Węgry); z ok. 1200 rprzed Chr.; symbol BR2

f) z epoki brązu bałto-słowiańskiego Latvia BA-Łotwa BA,  z rodu R1a

- tak ujawnia się się autochtonizm Polaków-Słowian nad Odrą i Wisłą.


Uwaga. Autosomy to geny rodziców, które ulegają rekombinacji w DNA potomków; to geny rodzinne i populacyjne, wskazujące
na pochodzenie potomka od jakiejś dawnej populacji przodkowej, a nie samej tylko linii ojcowskiej (Y-DNA) lub matczynej (mtDNA)

"Pragnę jeszcze zwrócić uwagę że używany przeze mnie program statystyczny nMonte (wykorzystujący w tym przypadku
arkusz z K36 Ancient Oracle mojego współautorstwa
http://www.anthrogenica.com/showthread.php...-with-ancients) preferował
tylko około 10 z nich jako odpowiadających poszczególnym populacjom z Europy Środkowo-Wschodniej.
Mając taki wybór,
preferował prawie zawsze te same starożytne genomy
, co też daje do myślenia.
- Mlukas - wykonawca"

(Historycy, Auto/Allo
str.332)  http://www.historycy.org/index.php?showtopic=42083&pid=1672218&st=4965&#entry1672218

Poprawiona wersja badań auDNA

Pochodzenie
Prasłowian i Polaków

 

Trzy analizy autosomalnego DNA Polaków dają w wyniku pierwszeństwo kulturze łużyckiej, reprezentowanej przez człowieka z Halberstadt

 

Polish (uśrednione)

Halberstadt I0099- późna epoka brązu ~1200 r. - 44.6%

Latvian (uśrednione)  ......................................... - 33.6%

Hungary BA:I - 1504 ......................................... - 21.8%

Distance 0.1451%                                                100%
 

Polish (uśrednione)

Halberstadt_LBA:I0099 .................................. - 53.6%

Hungary_BA:I1504 ........................................  - 24.6%

Baltic_BA:Kivutkalns  ...................................... - 21.8%

Distance 0.2421%                                              100%
 

Polish (uśrednione)

Halberstadt_LBA:I0099 .................................. - 42.2%

Baltic_BA:Turlojiske.........................................- 32.2%

Hungary_BA:I1504 ......................................... - 25.6%

Distance 0.2668%                                             100%

"Kultura łużycka i jej peryferia jest więc podstawą do wyjaśnienia etnogenezy zarówno Polaków/Słowian, jak i Bałtów" ('Kamyk')
 

Kultura łużycka,

poprzedzona w części wschodniej kulturą trzciniecką
na czele z człowiekiem rodu R1a Z280>S4902
z kujawskiego Gustorzyna nad Wisłą.

Wyłoniła się z indoeuropejskiej i zarazem paneuropejskiej kultury mogiłowej (Tumuli) i do nas napłynęła z południa (Morawy).

Inicjatorami była zapewne ludność co do pochodzenia i języka ilirska i wenecka znad Dunaju i od wschodnich Alp. Ludność ta językowi bałto-słowiańskiemu przekazała pewne elementy języków ilirskiego i italskiego, ale genetycznie była penetrowana także przez rody haplogrupy R1a, wywodzące się głównie od przybałtyckich Bałto-Słowian. Pełna slawizacja tej kultury nastąpiła po zlaniu się jej ludności z ludnością kultury pomorskiej, wywodzącej się jakoś z elementów kultury kurhanów zachodniobałtyckich.

Dwóch ludzi z kultury łużyckiej przebadano autosomalnie:
człowieka z Halberstadt i człowieka z Ludas
(w niepełnym badaniu rozpoznano nadto dwóch mężczyzn R1a z Rogalina koło Hrubieszowa).

1) Człowiek z Halberstadt z Połabia na zachód od Magdeburga, z najdalej na zachód wysuniętego areału kultury protołużyckiej. Jego pochówek datowany jest na około 1200 r. przed Chr. Co bardzo ważne - należał do haplogrupy i rodu R1a-Z280, uważanego za pierwotnie bałtoslowiański.

2) Człowiek z Ludas z "jakby łużyckiej" kultury Kyjatice na pograniczach Słowacji i Węgier.

Jak widać na mapie, człowiek z Ludas (BR2), choć nie jest w Y-DNA przedstawicielem rodu R1a, lecz egejskiej i maszkowickiej linii rodu J2a, jego autosomy wykazują bardzo wyraźne pokrewieństwo z Polakami kultury łużyckiej i Bałtami.

3) Ludzie epoki Brązu Bałtyckiego, Turlojiske (polsko-litewskie Suwałki) i Łotwy, głównie z rodu i haplogrupy R1a  i języka bałto-słowiańskiego,  wywodzącego się ewolucyjnie i w prostej linii od Praindoeuropejczyków.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 

Inne badanie autosomalnego pochodzenia
 Prasłowian i Polaków

od genomów zasadniczo z trzech kultur

epoki brązu - w około 91 %
 

Wyłaniają się dwa ośrodki, z których  wywodzi się większość populacji Europy Środkowo-Wschodniej
Prasłowian i Polaków.

Oto trzy archeologiczne kultury z epoki brązu
i ich trzej genetyczni przedstawiciele:

człowiek z Przecławic RISE150 w powiecie wrocławskim.
człowiek z Ludas BR2 z pogranicza słowacko-węgierskiego
człowiek z Turlojiske RISE598 z polsko-litewskich Suwałk

 

Te właśnie dwa genomy i ich autosomalne DNA  dają czytelną odpowiedź na pytanie o etnogenezę Pra-Polaków i Prasłowian, zgodną z oczekiwaniami wielu naukowców (np. W.W. Sedov, archeologia; S.W. Aleksejev, historia; O. Bałanowski - genetyka).
Etnogeneza Polaków i Słowian dokonała się przez zlanie się dwóch ludnościowych i kulturowych składników: północnego i południowego.

 

1) Kultura unietycka, RISE150

Kultura unietycka epoki wczesnego brązu na polskich ziemiach jest reprezentowana przez starożytnego człowieka RISE150 z Przecławic, pow. Wrocław, z lat ok. 1700 przed Chr. KU jest spokrewniona z łużycką, a jej ludność zapewne jako łużycka weszła do kultury kloszowej Prasłowian.

 

2) Kultura Łużycka, BR2

Kultura łużycka jest zaś w etnogenezie Polaków i Słowian reprezentowana przez człowieka z Ludas BR2 z 1200 przed Chr. Wyłoniła się ona około roku 1300 przed Chr. gdzieś zapewne na terenie Moraw z szerszego indoeuropejskiego horyzontu kultury pól popielnicowych (Urnfield) i napłynęła głównie na ziemie dzisiejszej Polski. Liderami jej zachodniej flanki w Polsce były zapewne północne grupy iliryjskie i italo-weneckie (Este) - Wenetowie, ale  z wyraźnym udziałem także ludności haplogrupy R1a-Z280 i chyba PF6155. Po zlaniu się ludności i kultur łużyckiej i pomorskiej powstaje owa prasłowiańska kultura i społeczność, której elementy zostały rozpoznane we wszystkich populacjach wczesnych Słowian (Sedov, Aleksejev, Bałanowski). Dawna i nahnowsza antropologia potwierdza ciągłość kraoniologiczną (J.Piontek 2009) od kultury łużyckiej i odontologiczną (Piontek 2018) do dzisiejszej ludności polskiej.

 

3) Bałto-Słowianie, RISE598

Bałto-Słowianie, których emanacją jest człowiek R1a-Z645 z Turlojiske, z późnej epoki brązu i na pograniczu zachodniobałtyjskich kurhanów z roku około 900 przed Chr. Na archeologicznej mapie kultura zachodniobałtyjska rozprzestrzenia się od Dolnej Dźwiny na Łotwie do Dolnej Odry (i nieco poza ich granice). Z niej w VII/VI stuleciu przed Chr. wyraźnie wyemanowała kultura pomorska (Sedov), rozprzestrzeniająca się niemal na całą Polskę, podobnie jak powstały dwa stulecia później jej wariant - kultura kloszowa (kultura grobów podkloszowych). Z populacji bałtosłowiańskiej R1a-Z280 pojawia się tzw. człowiek z Gustorzyna na Kujawach, występujący w genezie kultury trzcinieckiej około roku 1950 przed Chr., wyłonionej z elementów postsznurowych; a kultura trzciniecka jest jakby ojcowską dla wschodniej flanki kultury łużyckiej.

 

Z kolei z użyciem próbki kultury łużyckiej z Halberstadt (Niemcy wsch.), h.g. R1a-Z280 z roku ok. 1100 przed Chr., późny brąz,  Arza w Global10 (Polishgenes 31.01.2018) dla popuklacji polskiej uzyskał wynik:

Halberstadt_LBA 44.5%
Latvian 33.6%
Hungary_BA  21.9%;   A więc razem razem 100%

 

Więc ta właśnie ludność kultury unietycko-łużycko-pomorskiej, jako tzw. kloszowa, powstała i rozwijająca się około czwartego wieku przed Chr., jest rodzicem  wczesnych Słowian
a zatem i Polaków na polskiej ziemi, a język jej

 wyewoluował z języka  Bałto-Słowian
pod wpływem języków ludności łużyckiej

 

a) Kultura przeworska. Kolejno, przed rokiem 200 przed Chr. następuje napływ germańskiej ludności jastorfskiej z pn. Niemiec i na substracie prasłowiańskiej ludności kloszowej wyłania się główna (obok późniejszej wielbarskiej) kultura  ziem polskich, przeworska (T.Dąbrowska, Z.Woźniak), którą trzeba uznać za wieloetniczną, tj. słowiańską, germańską, a od południa także celtycką. Dominująca grupa kultury przeworskiej otrzymała w historii nazwę Wandalowie. Przeprowadzona identyfikacja (Pietrzak 2018) niektórych genetycznych próbek "powandalskich" na Sardynii i Sycylii oraz na szlaku migracji Wandalów wykazała znaczącą obecność Prasłowian, zwłaszcza z Małopolski (około 30 próbek!).

Z kultury czerniachowskiej Ostrogotów na Ukrainie  analiza (Jarve et al. 2018) uzyskała tylko trzy próbki, na PCA z jedna z nich umieściła się w grupie DNA Germanów, druga Słowian rosyjsko-białoruskich, a trzecie też Słowian, ale południowych (Serbów). A więc także i ta kultura okazała się wieloetniczna, z wyraźnym udziałem Prasłowian!

 

b) Kultury Słowian wschodnich. Napór germano-celtyckich elementów z Niemiec, Skandynawii i Czech stymulował migrację plemion słowiańskich na Wschód, i rozwój tam nowych kultur, w tym kijowskiej, zarubinieckiej, miłogardzkiej, czerniachowskiej... i późniejszą krystalizację wschodniosłowiańskiego etnosu.

 

c) Ludność polska. Po odejściu ludności wandalskiej (z nielicznymi rodami słowiańskimi głównie z Polski Południowej) na Zachód i do Afryki Północnej, w międzyrzeczu Odra-Bug (i Dniepr) pozostają, choć zdegradowani demograficznie i kulturowo, autochtoni "substratu" słowiańskiego, do których stopniowo dołączają współplemieńcy np. z kultury Praga-Korczak, uprzednio odepchnięci na wschód. To wspomaga powstawanie i krystalizację etnosu przedpolskiego i polskiego na naszych ziemiach.

 

Поскреби русского - найдёшь... поляка (Олег Балановский)

tj. Podrap Rosjanina - znajdziesz... Polaka (Oleg Bałanowski)

( updt. 29.01.2019, StP )


*   *   *   *   *  

 

Niżej użyto 159 starożytnych próbek
ze znanych kultury archeologicznych,
dla znalezienia przodków dzisiejszych
grup polskiej i słowiańskiej ludności

1. Pod nazwą dzisiejszej populacji
w poszczególnych wierszach - symbole kultur i archeologicznych próbek.

2. Liczby na końcu wierszy  oznaczają procenty wspólnych  fragmentów DNA.
3. Dla przejrzystości podsumowano
poszczególne regiony/epoki
.

 

 

Polska
Suwalskie
LBA_Lithuania_RISE598 54.40
BA_Poltavka_I0126 12.70
BA_Andronovo_ISE512_outlier 10.00
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 8.80
EMA_Czech_Slav_RISE569 8.55
BA_Unetice__Germany_I0116 3.10
IA_EastKazachstan_Is2 2.45

proto-Bałt RISE598 = 54,4%
kultury stepowe = 25,15%
wcześni Słowianie ze Śląska = 8,8%
wcześni Słowianie z Czech = 8,55%
kultura unietycka Niemcy - 3,1%

PL_Mazovia
LBA_Lithuania_RISE598 37.30
BA_Hungary_BR2 20.55
BA_Poltavka_I0126 13.95
EMA_Czech_Slav_RISE568 9.90
BA_Unetice_Germany__I0115 6.25
BA_Andronovo_ISE512_outlier 4.80
IA_EastKazachstan_Is2 3.90
IA_Wielbark_Kow_26_PL 1.70
BA_Unetice__Germany_I0116 1.65

proto-Bałt RISE598 = 37,3%
kultury stepowe = 22,65%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 20,55%
wcześni Słowianie z Czech = 9,9%
kultura unietycka Niemcy - 7,5%
Wielbark - 1,7%

PL_Lubelskie
LBA_Lithuania_RISE598 36.30
BA_Hungary_BR2 24.30
BA_Unetice_Germany__I0115 11.65
IA_EastKazachstan_Is2 8.15
BA_Poltavka_I0126 6.55
BA_Hungary_RISE371 4.30
EMA_Czech_Slav_RISE568 2.55
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 2.45
BA_Andronovo_ISE512_outlier 2.35
MBA_Armenia_RISE416 1.40

proto-Bałt RISE598 = 36,3%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 28,6%
kultury stepowe = 17,05%
kultura unietycka Niemcy - 11.65%
wcześni Słowianie z Czech = 2,55
wcześni Słowianie ze Śląska = 2,45
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 1,4%

Pl_Kashubians
LBA_Lithuania_RISE598 20.80
EMA_Czech_Slav_RISE568 17.20
BA_Unetice__Germany_I0116 16.55
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 12.90
BA_Hungary_BR2 11.75
BA_Poltavka_I0126 10.55
BA_Hungary_RISE371 3.70
IA_Wielbark_Kow_26_PL 3.50
BA_Andronovo_ISE512_outlier 3.05

proto-Bałt RISE598 = 20,8%
wcześni Słowianie z Czech = 17,2%
kultura unietycka Niemcy - 16,55%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 15,45%
kultury stepowe = 13,6%
wcześni Słowianie ze Śląska = 12,9%
Wielbark - 3,5%

Pl_north
EMA_Czech_Slav_RISE568 26.15
BA_Unetice_Germany__I0115 16.60
BA_Unetice__Germany_I0116 15.00
LBA_Lithuania_RISE598 12.10
BA_Unetice_Poland_RISE139 6.75
IA_EastKazachstan_Is2 4.60
BA_Hungary_BR2 4.30
BA_Poltavka_I0126 3.55
BA_Andronovo_ISE512_outlier 3.30
EMA_Czech_Slav_RISE569 3.25
IA_Wielbark_Kow_26_PL 2.35
BA_Hungary_RISE479 2.05

kultura unietycka Niemcy + Polska - 38,35%
wcześni Słowianie z Czech = 29,4%
proto-Bałt RISE598 = 12,1%
kultury stepowe = 11,45%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 5,35%
Wielbark - 2,35%

PL_Wielkopolska
BA_Hungary_BR2 24.00
LBA_Lithuania_RISE598 20.20
EMA_Czech_Slav_RISE568 19.10
BA_Unetice_Germany__I0115 17.60
BA_Poltavka_I0126 10.00
BA_Andronovo_ISE512_outlier 6.00
BA_Unetice__Germany_I0116 1.75
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 1.35

Węgry Epoka Brązu łącznie = 24%
proto-Bałt RISE598 = 20,2%
kultura unietycka Niemcy + Polska - 19,35%
wcześni Słowianie z Czech = 19,1%
kultury stepowe = 16%
wcześni Słowianie ze Śląska = 1,35%

Małopolska
BA_Hungary_BR2 40.05
LBA_Lithuania_RISE598 21.95
BA_Poltavka_I0126 15.40
EMA_Czech_Slav_RISE568 12.75
IA_EastKazachstan_Is2 5.65
BA_Andronovo_ISE512_outlier 2.00
EMA_Czech_Slav_RISE569 1.35
IA_EastKazachstan_Ze6 0.55
BA_Unetice_Germany__I0115 0.30

Węgry Epoka Brązu łącznie = 40,5%
proto-Bałt RISE598 = 21,95%
kultury stepowe = 17,95%
wcześni Słowianie z Czech = 14,1%
kultura unietycka Niemcy = 0,3%


Podkarpacie
BA_Hungary_BR2 29.30
LBA_Lithuania_RISE598 24.00
BA_Poltavka_I0126 14.60
EMA_Czech_Slav_RISE568 9.25
BA_Andronovo_ISE512_outlier 6.40
IA_EastKazachstan_Is2 6.10
BA_Unetice_Germany_I0117 3.90
EMA_Czech_Slav_RISE569 3.25
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 2.20
BA_Unetice__Germany_I0116 1.00

Węgry Epoka Brązu łącznie = 29,3%
kultury stepowe = 27,1%
proto-Bałt RISE598 = 24%
wcześni Słowianie z Czech = 12,5%
kultura unietycka Niemcy = 4,9%
wcześni Słowianie ze Śląska = 2,2%

Bałtowie
Litwa
LBA_Lithuania_RISE598 58.35
BA_Poltavka_I0126 19.30
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 11.50
BA_Andronovo_ISE512_outlier 9.45
BA_Hungary_RISE371 1.40

proto-Bałt RISE598 = 58,35%
kultury stepowe = 28,75%
wcześni Słowianie ze Śląska = 11,5%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 1,4%

 

Łotwa
LBA_Lithuania_RISE598 51.1
BA_Poltavka_I0126 20.3
BA_Andronovo_ISE512_outlier 14.4
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 14.2

proto-Bałt RISE598 = 51,1%
kultury stepowe = 34,7%

wcześni Słowianie ze Śląska = 14,2%

 

Białoruś
zachodnia Białoruś
LBA_Lithuania_RISE598 43.25
BA_Hungary_BR2 19.45
BA_Poltavka_I0126 17.90
IA_EastKazachstan_Is2 9.30
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 3.95
BA_Andronovo_ISE512_outlier 3.20
BA_Unetice__Germany_I0116 1.80
EMA_Czech_Slav_RISE568 1.15

proto-Bałt RISE598 = 43,25%
kultury stepowe = 30,4%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 19,45%
wcześni Słowianie ze Śląska = 3,95%
kultura unietycka Niemcy - 1,8%
wcześni Słowianie z Czech = 1,15%
 

wschodnia Białoruś
LBA_Lithuania_RISE598 47.60
BA_Poltavka_I0126 20.50
BA_Hungary_BR2 12.85
IA_EastKazachstan_Is2 9.45
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 4.70
BA_Andronovo_ISE512_outlier 3.90
BA_Hungary_RISE371 1.00

proto-Bałt RISE598 = 47,6%
kultury stepowe = 33,85%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 13,85%
wcześni Słowianie ze Śląska = 4,75%

Belarusian_Polesye
LBA_Lithuania_RISE598 44.30
BA_Hungary_BR2 23.95
BA_Poltavka_I0126 15.65
BA_Andronovo_ISE512_outlier 7.75
IA_EastKazachstan_Is2 4.95
BA_Unetice_Germany__I0115 3.40

proto-Bałt RISE598 = 44,3%
kultury stepowe = 23,4%
Węgry Epoka Brązu - 23,95%
kultura unietycka - 3,4%
 

 

Ukraina
Carpathian_Rusyns
BA_Hungary_BR2 40.75
LBA_Lithuania_RISE598 22.75
EMA_Czech_Slav_RISE568 11.50
IA_EastKazachstan_Is2 8.00
BA_Poltavka_I0126 6.65
EMA_Czech_Slav_RISE569 3.30
BA_I9006_Mycenean 3.00
BA_Hungary_RISE371 1.80
BA_Andronovo_RISE512_outlier 1.15
MBA_Armenia_RISE416 1.10

Węgry Epoka Brązu łącznie = 42,55%
proto-Bałt RISE598 = 22,75%
kultury stepowe = 15,8%
wcześni Słowianie z Czech = 14,8%
Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 3%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 1,1%
 

Ukrainian_West
BA_Hungary_BR2 30.35
LBA_Lithuania_RISE598 26.50
BA_Poltavka_I0126 20.05
IA_EastKazachstan_Is2 11.05
EMA_Czech_Slav_RISE568 4.05
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 2.40
MBA_Armenia_RISE413 2.15
BA_Sintashta_RISE395 1.95
BA_Unetice_Germany__I0115 1.50

kultury stepowe = 33,05%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 30,35%
proto-Bałt RISE598 = 26,5%
wcześni Słowianie z Czech = 4,05%
wcześni Słowianie ze Śląska = 2,4%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 2,15%
kultura unietycka Niemcy - 1,5%

 

Ukrainian_Central
LBA_Lithuania_RISE598 35.00
BA_Hungary_BR2 34.25
BA_Poltavka_I0126 16.50
BA_Afanasievo_511 6.95
BA_Okunevo_RISE516 3.55
EMA_Czech_Slav_RISE568 2.65
IA_EastKazachstan_Is2 1.10

proto-Bałt RISE598 = 35%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 34,25%
kultury stepowe = 28,1%
wcześni Słowianie z Czech = 2,65%

 

 

Ukrainian_Chernigov
LBA_Lithuania_RISE598 40.65
BA_Hungary_BR2 19.85
BA_Poltavka_I0126 19.80
BA_Hungary_RISE371 6.45
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 6.25
BA_Andronovo_ISE512_outlier 2.95
BA_Okunevo_RISE516 2.95
EMA_Czech_Slav_RISE568 1.10

proto-Bałt RISE598 = 40,65%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 26,3%
kultury stepowe = 25,7%
wcześni Słowianie ze Śląska = 6,25%
wcześni Słowianie z Czech = 1,1%

 

Ukrainian_Poltava
BA_Hungary_BR2 38.00
LBA_Lithuania_RISE598 35.10
BA_Poltavka_I0126 15.30
BA_Afanasievo_511 6.85
IA_EastKazachstan_Is2 1.95
IA_EastKazachstan_Ze6 1.45
BA_Okunevo_RISE516 1.35

Węgry Epoka Brązu łącznie = 38%
proto-Bałt RISE598 = 35,1%
kultury stepowe = 26,9%

Ukrainian_North_East
LBA_Lithuania_RISE598 43.65
BA_Hungary_BR2 24.25
BA_Poltavka_I0126 19.25
IA_EastKazachstan_Is2 7.30
BA_Hungary_RISE371 2.15
BA_Unetice_Poland_RISE139 2.05
BA_Okunevo_RISE516 1.35

proto-Bałt RISE598 = 43,65%
kultury stepowe = 27,9%
Węgry Epoka Brązu łącznie = 26,4%
kultura unietycka Polska - 2,05%



Europa Środkowa
Łużyczanie
BA_Hungary_BR2 29.4
EMA_Czech_Slav_RISE568 17.8
BA_Poltavka_I0126 16.8
LBA_Lithuania_RISE598 13.3
BA_Unetice_Germany__I0115 9.5
EMA_Czech_Slav_RISE569 7.4
BA_Andronovo_ISE512_outlier 5.9

Węgry Epoka Brązu łącznie = 29,4%
wcześni Słowianie z Czech = 25,2%
kultury stepowe = 22,7%
proto-Bałt RISE598 = 13,3%
kultura unietycka Niemcy = 9,5%


Czechy
BA_Hungary_BR2 46.85
EMA_Czech_Slav_RISE568 18.60
BA_Poltavka_I0126 8.45
LBA_Lithuania_RISE598 7.95
BA_Unetice_Germany__I0115 7.50
IA_EastKazachstan_Is2 4.75
BA_Unetice_Germany_I0117 2.60
LBA_Armenia_RISE412 1.20
EMA_Czech_Slav_RISE569 1.15
BA_Andronovo_ISE512_outlier 0.95

Węgry Epoka Brązu łącznie = 46,85%
wcześni Słowianie z Czech = 19,75%
kultury stepowe = 14,15%
proto-Bałt RISE598 = 7,95%
kultura unietycka Niemcy = 10,1%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 1,2%

Słowacja
BA_Hungary_BR2 46.10
LBA_Lithuania_RISE598 25.75
BA_Poltavka_I0126 14.05
EMA_Czech_Slav_RISE568 3.90
BA_I9041_Mycenaean 2.70
BA_Afanasievo_511 2.20
BA_Poltavka_I0440 1.90
IA_EastKazachstan_Is2 1.85
BA_Okunevo_RISE516 1.55

Węgry Epoka Brązu łącznie = 46,1%
proto-Bałt RISE598 = 25,75%
kultury stepowe = 21,55%
wcześni Słowianie z Czech = 3,9%
Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 2,7%

Węgry
BA_Hungary_BR2 42.35
EMA_Czech_Slav_RISE568 14.55
IA_EastKazachstan_Is2 8.05
LBA_Lithuania_RISE598 5.85
EMA_Czech_Slav_RISE569 5.35
BA_Unetice_Germany__I0115 5.30
BA_I9041_Mycenaean 4.85
BA_Poltavka_I0126 4.45
EBA_Armenia_I1658 3.90
BA_Poltavka_I0440 3.45
BA_Hungary_RISE371 1.05
BA_Unetice_Germany_I0117 0.85

Węgry Epoka Brązu łącznie = 43,4%
wcześni Słowianie z Czech = 19,9%
kultury stepowe = 11,5%
kultura unietycka Niemcy - 6,15%
proto-Bałt RISE598 = 5,85%
Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 4,85%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 3,9%

Bałkany
Słowenia
BA_Hungary_BR2 51.85
EMA_Czech_Slav_RISE568 17.25
BA_Unetice_Germany_I0117 6.30
LBA_Lithuania_RISE598 5.65
EBA_Armenia_I1658 3.95
BA_Hungary_RISE371 2.95
IA_EastKazachstan_Is2 2.70
BA_Poltavka_I0440 2.60
BA_I9041_Mycenaean 2.30
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 2.30
EMA_Czech_Slav_RISE569 1.20
BA_Unetice_Germany__I0115 0.95

Węgry Epoka Brązu łącznie = 54,8%
wcześni Słowianie z Czech = 18,45%
kultura unietycka Niemcy = 7,25%
proto-Bałt RISE598 = 5,65%
kultury stepowe = 5,3%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 3,95%
Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 2,3%
wcześni Słowianie ze Śląska = 2,3%

Chorwacja
BA_Hungary_BR2 43.80
EMA_Czech_Slav_RISE568 13.15
BA_I9041_Mycenaean 9.15
LBA_Lithuania_RISE598 9.00
EMA_Czech_Slav_RISE569 6.30
BA_I9006_Mycenean 5.00
EBA__Armenia_I1635 4.25
BA_Poltavka_I0440 3.20
IA_EastKazachstan_Is2 2.80
EMA_Poland_Slav_Niemcza_34 2.00
BA_Andronovo_ISE512_outlier 1.35

Węgry Epoka Brązu łącznie = 43,8%
wcześni Słowianie z Czech = 19,45%
Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 14,15%
proto-Bałt RISE598 = 9%
kultury stepowe = 7,35%

Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 4,25%

Serbia
BA_Hungary_BR2 39.60
EMA_Czech_Slav_RISE568 14.00
BA_I9041_Mycenaean 10.80
BA_I9006_Mycenean 10.10
EBA_Armenia_I1658 8.20
EMA_Czech_Slav_RISE569 5.25
LBA_Lithuania_RISE598 5.25
IA_EastKazachstan_Is2 2.90
BA_Hungary_RISE371 2.00
BA_Poltavka_I0440 1.90

Węgry Epoka Brązu łącznie = 41,6%
Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 20,9%
wcześni Słowianie z Czech = 19,25%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 8,2%
proto-Bałt RISE598 = 5,25%
kultury stepowe = 4,8%


Montenegro
BA_Hungary_BR2 33.20
EMA_Czech_Slav_RISE568 17.80
BA_I9041_Mycenaean 15.70
EBA_Armenia_I1658 8.95
BA_I9006_Mycenean 7.40
EMA_Czech_Slav_RISE569 7.40
BA_Potapovka_I0246 3.20
IA_EastKazachstan_Is2 2.85
LBA_Armenia_RISE397 1.95
BA_Portugal_Vale_Ouro 1.55
Węgry Epoka Brązu łącznie = 33,2%
wcześni Słowianie z Czech = 25,2%
Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 23,1%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 10,9%
kultury stepowe = 6,05%

Iberia Epoka Brązu - 1,55%

Macedonia_FYROM
BA_Hungary_BR2 37.25
EMA_Czech_Slav_RISE568 13.90
BA_I9006_Mycenean 12.80
BA_I9041_Mycenaean 9.80
IA_Levant-Egypt_Gladiator_3DRIF26 8.15
EBA_Armenia_I1658 5.80
EMA_Czech_Slav_RISE569 5.75
MBA_Armenia_RISE423 3.55
EBA_Anatolia_Kum4 1.70
MBA_Armenia_RISE416 1.30

Węgry Epoka Brązu łącznie = 37,25%

Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 22,6%
wcześni Słowianie z Czech = 19,65%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 12,35%
Lewant Epoki Brązu = 8,15%

Bulgaria
BA_Hungary_BR2 27.55
BA_I9041_Mycenaean 18.50
EMA_Czech_Slav_RISE568 15.15
EBA_Armenia_I1658 12.60
BA_I9006_Mycenean 9.50
EBA_Jordan__I1730 5.05
LBA_Lithuania_RISE598 4.75
IA_EastKazachstan_Is2 4.45
BA_Hungary_RISE371 2.45

Węgry Epoka Brązu łącznie = 30%
Grecja / Bałkany Epoki Brązu = 28%
wcześni Słowianie z Czech = 15,15%
Zakaukazie / Anatolia Epoki Brązu = 12,6%
Lewant Epoki Brązu = 5,05%
proto-Bałt RISE598 = 4,75%
kultury stepowe = 4,45%

 

Wybrane przykłady ciągłości genetycznej w autosomalnym DNA
od wczesnej i późnej epoki brązu, czyli od 4 tysięcy lat, do dzisiejszych Słowian na polskiej ziemi
(analiza: Domen, Historycy)


Symbole: RISE598, BR2, RISE150, PLN17 - jak wyżej; I0116 Esperstedt unietycka 2100 calBC; I0247 Scyta nadwołż.; IR1 Węgry ep.żel.; RISE412 Armenia późn.brąz

https://i.imgur.com/efPH56u.png

............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................

Mieszkańcy środkowej i północnej Polski dziedziczą najwięcej auDNA od Człowieka z Suwałk
(pogranicze Polska/Litwa) -
RISE598;  a z Polski Południowej - nieco więcej od Człowieka z Ludas
(pogranicze Słowacja/Węgry, kultura Kyjatice/Łużycka) -
BR2.

 

Programy komputerowe, którym powierza się autosomalne segmenty starożytnego i dzisiejszego DNA polskiej ludności, eksponują, jak widzimy, dwóch przodków: w Polsce północnej - raczej RISE598 z późnego brązu polsko-litewskich Suwałk, a w Polsce południowej - raczej BR2 ze środkowego brązu kompleksu kultury łużyckiej.  Zauważa się więc niedostatek analiz starożytnego DNA z terytorium samej Polski.

Ale pojawia się pytanie: Czym spowodowane są te różnice w DNA współczesnej ludności polskiej, że jedna grupa jest bliższa DNA człowieka z północnych Suwałk, a druga – człowieka z kultury kyjatyckiej/łużyckiej z południowego Ludas? Dlaczego ludność tych dwóch grup niezbyt intensywnie mieszała się ze sobą?

Na pewno nie jest to spowodowane przez napływowe osadnictwo ojcowskich grup Praindoeuropejczyków R1a – byli oni stosunkowo nieliczni i genetycznie raczej jednorodni. Włączyli się oni do staroeuropejskiej ludności, zastępując tylko część z płci męskiej.

Wskazane wyżej różnice musiały pochodzić od tej staroeuropejskiej ludności, zasiedlającej Europę w czasach lodowcowych i w mezolicie. Jedno jej centrum genetyczne znajdowało się w Rejonie Przybałtyckim i reprezentuje je DNA człowieka z Suwałk.

Drugi areał, reprezentowany przez BR2, to szeroki pas osadnictwa od górnego Dunaju i Renu na zachodzie do Kotliny Karpackiej na wschodzie. To pierwotnie areał kultury mogiłowej, powstałej w II tysiącleciu, około 1700 r. przed Chr.  Pochodzenie tej ludności na pewno było to samo, co grupy przybałtyckiej: staroeuropejska ludność, wywodząca się z osadników czasu lodowcowego i polodowcowego mezolitu. Jej rozprzestrzenienie się z zachodu na południowy wschód (od górnego Renu i Turyngii do Wschodnich Karpat i Dolnego Dunaju, a w końcu nawet w kierunku Italii) trzeba kojarzyć zapewne z agresywną ekspansją indoeuropejskiej ludności celtycko-germańskiej z rodu R1b w Europie Zachodniej. Zachowania ludności R1b owocowały podobnie agresywnymi zachowaniami ludności kultury mogiłowej w trakcie migracji na południowy wschód.

Kultura mogiłowa zainicjowała krąg kultury pól (urn) popielnicowych (Urnfield). Spośród  wielu grup tego kręgu interesują nas szczególnie dwie. Pierwsza to kultura Gawa w Basenie Karpackim, zdominowana przez haplogrupy ludności postneolitycznej, promieniująca na Podkarpacia wschodnie i północne. Druga to kompleks kultury łużyckiej, zdominowanej zapewne już wtedy przez ojcowską haplogrupę R1a.

Najstarsze zabytki kultury łużyckiej znajdujemy w areałach kultury mogiłowej na Morawach (kultura wieterzowska), w Słowacji (kultura madziarowska) i na Górnym Śląsku (kultura nowocerkiewiańska).

Podsumowując, trzeba podkreślić, że substratem dla ludności RISE598 i BR2 w dzisiejszej ludności Polski  jest jedna ludność pochodzenia przedindoeuropejskiego, regionalnie jednak związana z innymi przodkami niedawnej przeszłości.

 


Zob.: Autosomalne pochodzenie Polaków i Słowian od populacji WHG/EHG (europejskich myśliwych-zbieraczy),
a także od najwcześniejszych osadników kontynentu europejskiego blisko 40.000 lat temu (Człowiek Goyet-q116,
oraz pochodzenie w linii ojcowskiej Y-DNA od rodu R1a przedstawiamy na kolejnych stronach naszej witryny, np.

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/pol.pie.htm

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy_korzenie.htm

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/genealogia_genetyczna.htm